DIAGNOSTYKA POJ. SAMOCHODOWYCH – NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – BUDOWA I EKSPLOATACJA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH II

od 296 zł

Rozpoczęcie zajęć
10 października 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia adresowane są nauczycieli pragnących uzyskać przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów z zakresu diagnostyki samochodowej oraz do osób posiadających wyższe wykształcenie I lub II stopnia, które są związane bezpośrednio lub pośrednio z sektorem motoryzacyjnym, inżynierią ruchu drogowego zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zagadnień diagnostyki motoryzacyjnej.

CEL STUDIÓW: nabycie przez ich uczestników kwalifikacji i wiedzy w zakresie działania, budowy oraz eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego i przyczyn występowania uszkodzeń, Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów {prowadzony w formie tradycyjnej jaki i eNauki} odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
415 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Tendencje rozwojowe w technice samochodowej
 2. Podstawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 3. Współczesne środki transportu lądowego
 4. Ochrona środowiska
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia w technice samochodowej
 6. Podstawy diagnostyki pojazdowej
 7. Problemy współczesnej eksploatacji pojazdów
 8. Inżynieria ruchu drogowego
 9. Pojazd bezpieczny i inteligentny
 10. Metody diagnozowania pojazdów
 11. Uszkodzenia i technika napraw pojazdów.
 12. Organizacja i wyposażenie stacji kontroli pojazdów (SKP)
 13. Diagności i ich uprawnienia
 14. Systemy elektroniczne pojazdów i ich diagnozowanie
 15. Systemy zarządzania jakością w diagnostyce pojazdów samochodowych
 16. Bezpieczeństwo na SKP
 17. Marketing i współpraca z klientami
 18. Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym
 19. Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym
 20. Dydaktyka w kształceniu zawodowym.
 21. Seminarium

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4440 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych