INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowisku Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest przygotowanie do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej
 2. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27:000
 3. Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne
 4. Organ ds. ochrony danych osobowych (GIODO) – ustrój i kompetencje
 5. Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w obecnie obowiązujących przepisach prawa
 6. Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 7. Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
 8. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IOD w świetle wymagań normy PN- ISO/IEC 27002:2014
 9. Szacowanie ryzyka przez IOD w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005:2014
 10. Kontrola GIODO przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Postępowanie kontrolne i administracyjne GIODO
 11. Zarządzanie ciągłością działania przez IOD w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010 (ocena działań organizacji w świetle mapy ryzyka)
 12. Praktyczne aspekty działania IOD.
 13. Ochrona fizyczna informacji niejawnych
 14. Bezpieczeństwo danych a technologie informacyjno-telekomunikacyjne
 15. Etyka w działalności Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 16. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 17. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3750 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych