INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4380 zł 4030 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowisku Inspektora Ochrony Danych (IOD). Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest przygotowanie do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej
 2. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27:000
 3. Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne
 4. Organ ds. ochrony danych osobowych (UODO) – ustrój i kompetencje
 5. Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w obecnie obowiązujących przepisach prawa
 6. Zadania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 7. Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
 8. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IOD w świetle wymagań normy PN- ISO/IEC 27002:2014
 9. Szacowanie ryzyka przez IOD w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005:2014
 10. Kontrola UODO przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Postępowanie kontrolne i administracyjne UODO
 11. Zarządzanie ciągłością działania przez IOD w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010 (ocena działań organizacji w świetle mapy ryzyka)
 12. Praktyczne aspekty działania IOD.
 13. Ochrona fizyczna informacji niejawnych
 14. Bezpieczeństwo danych a technologie informacyjno-telekomunikacyjne
 15. Etyka w działalności Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 16. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 17. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych