Studia magisterskie

Studia magisterskie trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się kandydaci posiadający wykształcenie wyższe, min. I-go stopnia (licencjackie lub inżynierskie) – po każdym kierunku studiów.

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Zarządzanie – REKRUTACJA ZIMOWA!

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Studentów do nowej i wygodnej formy kształcenia na studiach magisterskich z Zarządzania w tzw. hybrydzie czyli nowoczesnej technologii edukacyjnej. W zajęciach można uczestniczyć na Uczelni lub w Internecie.

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

Gospodarka Cyfrowa (digital economy) – NOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Celem studiów Gospodarka Cyfrowa  (digital economy) jest kształcenie przyszłych menedżerów i pracowników, którzy potrafią stosować technologie informatyczne we współczesnej gospodarce. Absolwent tych studiów to nie informatyk, lecz wysokiej klasy ekonomista, który do rozwiązywania problemów makro i mikroekonomicznych potrafi skutecznie wykorzystać różne rozwiązania informatyczne.Po ukończeniu specjalności absolwenci mają dużą szansę zostać wysokiej klasy menedżerami, doradcami, analitykami oraz audytorami, którzy dzięki nabytym umiejętnościom potrafią wykorzystać narzędzia e-gospodarki do kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

 

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami DostawNOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Absolwent studiów Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie taktycznego i strategicznego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. Potrafi identyfikować problemy w systemach logistycznych, szacować ryzyko i podejmować decyzje przy wykorzystaniu współczesnych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy  wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menedżerskie.

 

Marketing Interaktywny – NOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Marketing Interaktywny

Studia magisterskie Marketing Interaktywny skierowane są do osób, które idąc z duchem czasu, chcą pracować przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym także Internetu, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych on-line i kampanii w nowoczesnych mediach. To studia dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem, cyberprzestrzenią i mają zamiar w przyszłości ciągle się rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technika. A

Absolwenci specjalności Marketing Interaktywny z pewnością staną się bardzo atrakcyjni na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, bowiem zostaną wyposażeni w wiedzę, która pozwoli spełniać się w e-sklepach i e-firmach z każdej branży.

Marketing Globalny – NOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Marketing Globalny

Studia magisterskie Marketing Globalny dedykowane są osobom chcącym nabyć umiejętności identyfikowania, projektowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Współcześnie marketing znajduje szerokie zastosowanie w dużych i małych firmach zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Umiejętne zarządzanie marketingowe to wyzwanie związane z rozwiązywaniem różnych dylematów przy  wykorzystaniu kreatywności i tworzeniu takiej oferty rynkowej, by równocześnie czerpać znaczne zyski i zdobywać lojalnych klientów.

 

Menadżer – Doradca PersonalnyNOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na specjalności Menedżer-Doradca Personalny dają możliwość zatrudnienia w działach HR średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacjach międzynarodowych, bankach, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach konsultingowych. Ponadto stwarzają podstawy do podejmowania pracy na własny rachunek jako specjaliści ds. szkoleń i konsultanci do spraw personalnych. Menedżer-doradca personalny to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania ludzi w organizacjach, a w szczególności: budowania strategii ZZL, planowania karier zawodowych oraz zarządzania talentami.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – REKRUTACJA ZIMOWA

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, przy czym pamiętać należy, iż. ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej organizacji – decydują o sukcesie firmy na rynku i realizacji celów każdej działalności. Ich prawidłowy dobór, ocena, wynagradzanie, motywowanie, szkolenie czy rozwiązywanie konfliktów wymagają wiedzy i umiejętności. Absolwenci, posiadający tę wiedzę i umiejętności mogą znaleźć zatrudnienie w każdej organizacji, podjąć działalność doradczą lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

– sporządzania opisu stanowisk pracy i charakterystyki wymagań kwalifikacyjnych,
– rozwiązywania konfliktów,
– prowadzenia negocjacji,
– rekrutacji i selekcji pracowników,
– oceniania pracowników,
– zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
– zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

 

Zarządzanie Jakością – REKRUTACJA ZIMOWA

Studia magisterskie Zarządzanie Jakością uwzględniają procesy zachodzące we współczesnej gospodarce, umożliwia uzyskanie profesjonalnych umiejętności w zakresie zastosowań innowacyjnych form zarządzania organizacjami, do których niewątpliwie należą: system zarządzania jakością i zintegrowane systemy zarządzania oraz kompleksowe zarządzanie jakością – TQM. Absolwenci powyższej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach organizacji na stanowiskach odpowiedzialnych za problematykę jakości i niezawodności w danej jednostce organizacyjnej.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

– znajomości międzynarodowych i europejskich wymagań w dziedzinie jakości produktów i procesów,
– projektowania znormalizowanych systemów zarządzania,
– wdrażania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania,
– prowadzenia negocjacji,
– rekrutacji i selekcji pracowników,
– oceniania pracowników,
– zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
– zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

 

Zarządzanie Logistyczne – REKRUTACJA ZIMOWA

Studia magisterskie Zarządzanie Logistyczne przygotowują absolwentów do realizacji zadań z zakresu sprawnego funkcjonowania w obszarach logistyki w przedsiębiorstwie i w sferze usług. Logistyka zajmuje się organizacją sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji od miejsca ich pozyskania do finalnego konsumenta. Jest współcześnie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin życia gospodarczego. Zadaniem logistyków jest zapewnienie takich warunków aby można było wytwarzać innowacyjne produkty oraz udzielać oczekiwanych usług, z optymalnym wyborem dostawców, wykorzystaniem transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, manipulacji materiałami, ponosząc przy tym możliwie najmniejsze koszty. Logistyka znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, w zarządzaniu miastem, służbie zdrowia oraz przy realizacji dużych projektów.

Absolwenci tej specjalności uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

-zarządzania logistycznego łańcuchem dostraw,
-optymalizacji wyboru dostawców,
-logistyki zaopatrzenia i informatycznego wsparcia planowania potrzeb materiałowych,
-racjonalnego gospodarowania zapasami z ograniczniem kosztów ich utrzymywania,
-zarządzania procesami transportu, magazynowania i dystrybucji,
-manipulacji materiałami,-wybranych zagadnień z obszaru strategii logistycznych,
-zarządzania logistycznego a zrównoważonego rozwoju,
-zarządzania logistycznego w gospodarce lokalnej (miejskiej),
-nowych obszarów zastosowań koncepcji logistycznej (w usługach: turystycznych, ubezpieczeniowych, bankowych, ochronie zdrowia itp.).

 

 • Logistyka w Biznesie
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Zarządzanie Operacyjne
 • Rachunkowość i Finanse Gospodarcze
 • Zarządzanie Organizacjami Publicznymi
 • Zarządzanie w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej
 • Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
 • Zarządzanie w Sferze Usług Zdrowotnych
 • Japońskie Metody Zarządzania (KAIZEN) ]

DLACZEGO ZARZĄDZANIE II STOPNIA?

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jest wykształcenie nowoczesnych specjalistów, którzy otrzymają dobre przygotowanie teoretyczne, wiedzę i umiejętności praktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Możesz studiować Zarządzanie II-stopnia bez różnic programowych po dowolnym kierunku studiów!!!

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE II-GO STOPNIA?

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW-2-02-4003-22/07 z dnia 31.07.2007 r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pedagogika

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe – NOWOŚĆ!

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Poradnictwo Edukacyjne i Zdrowotne jest merytoryczne przygotowanie oraz dostarczenie wiedzy i kompetencji do realizacji procesu poradnictwa edukacyjnego, doradztwa zawodowego oraz personalnego, jak również wykorzystanie tej wiedzy w praktycznym działaniu.

Absolwent specjalności posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego. Jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia roli zawodowej pedagoga, a także posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego. Kwalifikacje uprawniają do pracy w różnego typu szkołach na poziomie średnim i policealnym oraz w zakładach kształcenia i dokształcania, różnego typu poradniach, a także pracy na stanowisku doradcy w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, które zajmują się doradztwem personalnym, szkoleniami, przygotowaniem strategii rozwoju pracowników, systemami ich zatrudniania i motywowania.

Po ukończeniu studiów Absolwent znajdzie zatrudnienie między innymi:

 • w strukturach administracji samorządowej,
 • w urzędach pracy,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
 • w organizacjach pracodawców,
 • w działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • w poradniach specjalistycznych w ramach wyboru zawodu,
 • w niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe – NOWOŚĆ!

Absolwent  specjalności Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe nabywa umiejętność powiązania wiedzy pedagogicznej z aspektami psychologicznymi oraz problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w różnych przestrzeniach  oddziaływań człowieka.
Nabywa kwalifikacje uprawniające do ustawicznego diagnozowania i monitorowania zagrożeń w życiu społeczno-politycznym zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.

W jego kompetencjach leży konstytuowanie edukacji dla bezpieczeństwa, a także porządku publicznego. Podnoszenie działań z obszaru organizowania pomocy humanitarnej. Z uzyskanych kompetencji wynika umiejętność opracowywania programów zarządzania w sytuacjach kryzysowych, tworzenia raportów bezpieczeństwa, a także planów zarządzania informacją.

Po ukończeniu studiów Absolwent znajdzie zatrudnienie między innymi:

 • w gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego,
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych,
 • w ośrodkach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w instytucjach pracy w obszarze działań zawiadujących bezpieczeństwem

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia magisterskie w specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewnia wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego I – III klasy szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji przedszkolnej znajduje się: wiedza teoretyczna z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, znajomość systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazana jest wiedza teoretyczną wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, diagnostycznej, a także logopedycznej.

W zakresie kształcenia zintegrowanego studenci nabywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Posiadają metodyczne przygotowanie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujących obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej, a także diagnostycznej. Absolwent specjalności Pedagogika przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada umiejętności organizacyjne w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciela – wychowawcy. Powinien bez problemu diagnozować potrzeby dziecka i dobierać odpowiednie metody i formy pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom dydaktyczno – wychowawczym, nie pomijając własnego rozwoju oraz ciągłej pracy nad jakością swojej pracy.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I – III szkoły podstawowej, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Będą przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej.

Resocjalizacja  z Terapią Uzależnień

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności: Resocjalizacja z Terapią Uzależnień posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną

Specjalność Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną wychodzi naprzeciw zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w zakresie likwidowania wad postawy i nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży.  Studiowanie tej specjalności umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia, dostrzegania współczesnych problemów z zakresu rozwoju ruchowego, jego zaniedbań, korekcji oraz profilaktyki.

Absolwent dysponuje zarówno wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, jak i wiedzą dotyczącą prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Absolwent uzyskuje kompetencje diagnostyczne w zakresie rozpoznawania deficytów rozwoju ruchowego dzieci, organizowania szerokiej działalności profilaktycznej, zdrowotnej i terapeutycznej, jak również tworzenia i realizowania programów naprawczych .

Absolwent kończąc studia magisterskie uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej, w przedszkolach i innych formach wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, oraz po uzyskaniu uznania kwalifikacji przez dyrektora do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, w szkołach integracyjnych oraz innego typu placówkach opieki i wychowania zajmujących się likwidowaniem wad w rozwoju ruchowym dzieci, w placówkach pomocy dzieciom i rodzinie, w poradniach rehabilitacyjnych, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dziecka.

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Elementami Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Celem studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki w specjalności Prawo Rodzinne i Opiekuńcze jest przygotowanie absolwenta do pracy w szkolnictwie, placówkach oświatowo – wychowawczych, w poradniach specjalistycznych, w zakładach pracy, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, w poradniach rodzinnych, administracji oświatowej, w domach pomocy społecznej, w fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych.

Absolwent kończąc studia magisterskie będzie doskonałym doradcą w zakresie problemów związanych z świadczeniami rodzinnymi i procedurami ich przyznawania oraz będzie znał drogi postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu przestępstw przeciwko opiece i rodzinie. Posiądzie nieocenioną umiejętność posługiwania się tekstami prawnymi oraz prawidłowej interpretacji przepisów prawa. Absolwent posiadając wiedzę z zakresu pedagogiki, w połączeniu z aspektami prawa rodzinnego i opiekuńczego, będzie doskonałym doradcą w wielu instytucjach.

W programie studiów między innymi znajdą się przedmioty:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Model rodziny w kulturach świata
 • Seksualność człowieka w normie i patologii
 • Psychologia kliniczna
 • Instytucjonalne formy opieki
 • Podstawy gerontologii
 • Podstawy pracy opiekuńczej
 • Wybrane problemy współczesnej rodziny

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i Kryminalistyka w Resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent kończąc studia magisterskie nabywa umiejętności:

 • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
 • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
 • wykorzystania metody pomiaru,
 • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
 • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
 • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
 • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
 • metod pracy z pokrzywdzonym,
 • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

DLACZEGO PEDAGOGIKA II STOPNIA?

W obecnych czasach pedagog jest kimś więcej, jest profesjonalistą w działaniach społecznych wymagających przygotowania do podejmowania starań nie tylko wobec osób edukowanych i wychowywanych zgodnie z obowiązującymi normami, ale także zagrożonych wyłączeniem wyłączanych i wykluczonych z życia społecznego. Działania pedagoga ogniskują się na procesach wychowania, aktywności opiekuńczej, edukacji oraz animacji wspomagających rozwój człowieka lub grup społecznych. Studenci pedagogiki wykazują się wyjątkową dojrzałością inwestując w swoje wykształcenie i budowanie własnej kariery wymagającej perspektywicznego myślenia w kontekście wymogów rynku i uczenia się przez całe życie. Nieustające zainteresowanie studiami pedagogicznymi świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku.

Absolwenci mając szeroki wachlarz możliwości mogą odnaleźć się w roli zarówno pedagoga, nauczyciela, animatora czasu wolnego, trenera, doradcy zawodowego czy terapeuty to także dzięki swojej kreatywności i umiejętnościom szybkiego rozwiązywania problemów są doskonałymi kandydatami na pracowników marketingu.

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ II-GO STOPNIA?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA NR MNISW-DNS-WUN-6022-13428-4/EK/11 z dnia 24.05.2011r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych