Studia magisterskie – Rekrutacja Trwa!

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Studia magisterskie trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się kandydaci posiadający wykształcenie wyższe, min. I-go stopnia (licencjackie lub inżynierskie) – po każdym kierunku studiów.

 

Zarządzanie

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Logistyka w biznesie
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie operacyjne
 • Rachunkowość i finanse gospodarcze
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie organizacjami publicznymi
 • Zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
 • Zarządzanie organizacjami pomocy społecznej
 • Zarządzanie jakością i środowiskiem
 • Zarządzanie w sferze usług zdrowotnych
 • Japońskie metody zarządzania (KAIZEN)

DLACZEGO ZARZĄDZANIE II STOPNIA?

Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych – krajowych jak i międzynarodowych. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie, jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku menedżera lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, gdyż w trakcie studiów zdobywają umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich ich obszarach.

 

Możesz studiować Zarządzanie II-stopnia bez różnic programowych po dowolnym kierunku studiów!!!

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jest wykształcenie nowoczesnych specjalistów, którzy otrzymają dobre przygotowanie teoretyczne, wiedzę i umiejętności praktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

 

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE II-GO STOPNIA?

Studia na kierunku Zarządzanie trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW-2-02-4003-22/07 z dnia 31.07.2007 r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pedagogika

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zapewnia wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego I – III klasy szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji przedszkolnej znajduje się: wiedza teoretyczna z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, znajomość systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazana jest wiedza teoretyczną wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, diagnostycznej, a także logopedycznej.

W zakresie kształcenia zintegrowanego studenci nabywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Posiadają metodyczne przygotowanie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujących obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej, a także diagnostycznej. Absolwent specjalności Pedagogika przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada umiejętności organizacyjne w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciela – wychowawcy. Powinien bez problemu diagnozować potrzeby dziecka i dobierać odpowiednie metody i formy pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom dydaktyczno – wychowawczym, nie pomijając własnego rozwoju oraz ciągłej pracy nad jakością swojej pracy.

Plan studiów i program nauczania pozwalają na wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczno – psychologiczno – społeczną niezbędną do rozpoznawania i rozumienia dziecka żyjącego w zmieniających się warunkach współczesnego świata oraz do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i przyszłej pracy, a także do projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Realizacja planu studiów pozwala na osiągnięcie kompetencji zarówno ogólnych, jak i odnoszących się do wiedzy, umiejętności i postaw. Przede wszystkim w zakresie rozumienia potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także uwarunkowań przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności, jak również rozwoju osobowości wychowanków. Niemniej ważna jest umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno własnego jak i podopiecznych. Znajomość podstaw programowych i programów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej da właściwe przygotowanie merytoryczne. Ważną umiejętnością absolwenta będzie znajomość metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych odpowiednich do treści kształcenia oraz potrzeb i możliwości dzieci, a także zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków. Kolejną umiejętnością jaką powinien posiadać absolwent – nauczyciel przedszkola i edukacji zintegrowanej jest wyważone ocenianie pracy wychowanków i jej dokumentowanie. Znajomość prawa i regulaminów oraz innych przepisów pozwoli na umiejętne podejmowanie decyzji w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami wychowującymi i szeroko rozumianym środowiskiem społecznym, co ma swoje odniesienie także w budowaniu związków placówek oświatowych z otoczeniem.

Program studiów przewiduje odbycie praktyki pedagogicznej w placówkach przedszkolnych w wymiarze 30 godzin i w klasach I – III szkoły podstawowej w wymiarze 30 godzin.

Absolwenci zostaną przygotowani do realizacji podstawowych celów oraz zadań wczesnoszkolnego i przedszkolnego kształcenia, rozumiejąc wszechstronny rozwój uczniów i przygotowując ich do zdobywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy między innymi w otoczeniu społecznym i przyrodniczym.

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I – III szkoły podstawowej. Studenci kończący kierunek mogą również zostać zatrudnieni w poradniach psychologiczno – pedagogicznych jako specjaliści problemów dziecka w młodszym wieku szkolnym, jak również w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych.

Ponad proponowaną ofertę absolwenci znajdą zatrudnienie jako konsultanci w instytucjach opieki wychowania, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Będą przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej.

Absolwent otrzyma tytuł zawodowy magister pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Resocjalizacja  z terapią uzależnień

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności: resocjalizacja z terapią uzależnień posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

W myśl powyższego zapisu specjalność przygotowuje do kompleksowej realizacji pracy resocjalizacyjno – terapeutycznej w placówkach wychowawczych o profilu resocjalizacyjnym (w zakładach poprawczych, ośrodkach adaptacji społecznej, w zakładach penitencjarnych); w instytucjach zajmujących się profilaktyką środowiskową, ponadto w instytucjach poradniczo-resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach uzależnień, instytucjach administracji państwowej i pozarządowej, ośrodkach interwencji kryzysowej), jak również w wojsku i policji (w dziale prewencji), sądach (jako kuratorzy sądowi i penitencjarni).

Absolwent zostaje wyposażony w kompetencje dotyczące umiejętności praktycznych w zakresie otwartej, kreatywnej postawy wobec otoczenia, decyzyjności w zakresie etyki postępowania, organizacji i kierowania grupami wsparcia, zasad i metodyk prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych, umiejętności z zakresu prawnych aspektów uzależnień w Polsce i Unii Europejskiej, rozpoznawania zagrożenia, zarządzania wiedzą o środkach odurzających i rodzajach uzależnień, rozpoznawania i identyfikowania problemów osób uzależnionych, rozpoznawania czynników ryzyka i umiejętności im przeciwdziałania, umiejętności niezbędnych do praktycznego rozwiązywania problemów, związanych z zarządzaniem terapią uzależnień, organizacją pracy, kierowania zespołami zadaniowymi, pozyskiwania środków finansowych i innych zasobów oraz właściwego doboru personelu.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną

Wysoki wskaźnik nieprawidłowego rozwoju ruchowego i sprawnościowego wśród dzieci i młodzieży zwiększa zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w zakresie likwidowania wad postawy i nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży.

Specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Studiowanie tej specjalności umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia, dostrzegania współczesnych problemów z zakresu rozwoju ruchowego, jego zaniedbań, korekcji oraz profilaktyki.

Absolwent dysponuje zarówno wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, jak i wiedzą dotyczącą prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Absolwent uzyskuje kompetencje diagnostyczne w zakresie rozpoznawania deficytów rozwoju ruchowego dzieci, organizowania szerokiej działalności profilaktycznej, zdrowotnej i terapeutycznej, jak również tworzenia i realizowania programów naprawczych .

Absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej, w przedszkolach i innych formach wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, oraz po uzyskaniu uznania kwalifikacji przez dyrektora do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, w szkołach integracyjnych oraz innego typu placówkach opieki i wychowania zajmujących się likwidowaniem wad w rozwoju ruchowym dzieci, w placówkach pomocy dzieciom i rodzinie, w poradniach rehabilitacyjnych, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dziecka.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami prawa rodzinnego i opiekuńczego

Przedmiotem prawa rodzinnego jest rodzina, a przede wszystkim stosunki prawne, jakie wynikają z jej istnienia i funkcjonowania, zarówno wewnątrz, jak i w stosunkach z osobami trzecimi. W prawie rodzinnym nie sposób dostrzec kategorię ogólną odnoszącą się do wszystkich stosunków rodzinnych oraz bardziej precyzyjną, która odnosiłaby się, np. do zasady trwałości małżeństwa.

Celem studiów z zakresu Pedagogiki w specjalności Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przygotowanie absolwenta do pracy w szkolnictwie, placówkach oświatowo – wychowawczych, w poradniach specjalistycznych, w zakładach pracy, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, w poradniach rodzinnych, administracji oświatowej, w domach pomocy społecznej, w fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych.

Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, absolwent zostanie wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu znajomości podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego poprzez realizację przedmiotów specjalnościowych.

Absolwent będzie znał regulacje prawa rodzinnego, prawa opiekuńcze a przede wszystkim prawa dotyczącego rodziny.

Studia przygotowują merytorycznie do znajomości podstaw problemów w zakresie prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na opiekę i kuratelę, prawa małżeńskiego, pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej, przysposobienia, pieczy zastępczej, obowiązku alimentacyjnego.

Absolwent będzie doskonałym doradcą w zakresie problemów związanych z świadczeniami rodzinnymi i procedurami ich przyznawania oraz będzie znał drogi postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu przestępstw przeciwko opiece i rodzinie. W ramach posiadanej wiedzy z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego bezproblemowo będzie się poruszał w procedurach postępowania przed organami przyznającymi świadczenia oraz umiejętnie będzie potrafił wskazać stosowne instytucje. Posiądzie nieocenioną umiejętność posługiwania się tekstami prawnymi oraz prawidłowej interpretacji przepisów prawa. Absolwent posiadając wiedzę z zakresu pedagogiki, w połączeniu z aspektami prawa rodzinnego i opiekuńczego, będzie doskonałym doradcą w wielu instytucjach.

W programie studiów między innymi znajdą się przedmioty:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Model rodziny w kulturach świata
 • Seksualność człowieka w normie i patologii
 • Psychologia kliniczna
 • Instytucjonalne formy opieki
 • Podstawy gerontologii
 • Podstawy pracy opiekuńczej
 • Wybrane problemy współczesnej rodziny

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i kryminalistyka w resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent nabędzie umiejętności:

 • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
 • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
 • wykorzystania metody pomiaru,
 • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
 • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
 • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
 • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
 • metod pracy z pokrzywdzonym,
 • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

W programie studiów znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak:

 • Teorie kryminologiczne
 • Problematyka kryminogenezy
 • Podstawy wiktymologii
 • Terroryzm
 • Ślady kryminalistyczne
 • Patologie społeczne
 • Podstawy ratownictwa medycznego i udzielanie pierwszej pomocy

DLACZEGO PEDAGOGIKA II STOPNIA?

Studia pedagogiczne to studia dla osób z pasją lubiących i potrafiących rozmawiać oraz pracować z ludźmi. Absolwent tego kierunku może rozwijać swoje umiejętności w wielu sektorach życia publicznego gdzie pomoc pedagoga jest nieoceniona. Z rolą pedagoga najpowszechniej utożsamia się przede wszystkim nauczycieli w szeroko rozumianej edukacji. W obecnych czasach pedagog jest kimś więcej, jest profesjonalistą w działaniach społecznych wymagających przygotowania do podejmowania starań nie tylko wobec osób edukowanych i wychowywanych zgodnie z obowiązującymi normami, ale także zagrożonych wyłączeniem wyłączanych i wykluczonych z życia społecznego. Działania pedagoga ogniskują się na procesach wychowania, aktywności opiekuńczej, edukacji oraz animacji wspomagających rozwój człowieka lub grup społecznych. Studia dwustopniowe na kierunku pedagogika pozwalają szybciej zweryfikować wybór szczególnie pod względem wybranej specjalności i nakreślić pod tym względem kształcenie na poziomie magisterskim. Studenci pedagogiki wykazują się wyjątkową dojrzałością inwestując w swoje wykształcenie i budowanie własnej kariery wymagającej perspektywicznego myślenia w kontekście wymogów rynku i uczenia się przez całe życie. Nieustające zainteresowanie studiami pedagogicznymi świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku.

Absolwenci mając szeroki wachlarz możliwości mogą odnaleźć się w roli zarówno pedagoga, nauczyciela, animatora czasu wolnego, trenera, doradcy zawodowego czy terapeuty to także dzięki swojej kreatywności i umiejętnościom szybkiego rozwiązywania problemów są doskonałymi kandydatami na pracowników marketingu.

 

 

Przedmioty podstawowe

 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

Przedmioty kierunkowe

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Andragogika
 • Pedeutologia

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ II-GO STOPNIA?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA NR MNISW-DNS-WUN-6022-13428-4/EK/11 z dnia 24.05.2011r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych