Studia magisterskie

Zapraszamy do rejestracji on-line!

Studia magisterskie trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

O przyjęcie na studia magisterskie mogą ubiegać się kandydaci posiadający wykształcenie wyższe, min. I-go stopnia (licencjackie lub inżynierskie) – po każdym kierunku studiów.

 

Zarządzanie – REKRUTACJA ZIMOWA!

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

Gospodarka Cyfrowa (digital economy) – NOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Celem studiów Gospodarka Cyfrowa  (digital economy) jest kształcenie przyszłych menedżerów i pracowników, którzy potrafią stosować technologie informatyczne we współczesnej gospodarce oraz  różnych organizacjach poprzez dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności, umożliwiających poznanie reguł współczesnej gospodarki, w której przewagę konkurencyjną i innowacyjność zdobywa się dzięki umiejętnemu stosowaniu różnych narzędzi informatyki.. Absolwent tych studiów to nie informatyk, lecz wysokiej klasy ekonomista, który do rozwiązywania problemów makro i mikroekonomicznych potrafi skutecznie wykorzystać różne rozwiązania informatyczne. Studenci uzyskają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu współczesnej ekonomii, zarządzania, marketingu, komunikacji gospodarczej i społecznej oraz narzędzi i technologii  informatycznych. Po ukończeniu specjalności absolwenci mają dużą szansę zostać wysokiej klasy menedżerami, doradcami, analitykami oraz audytorami, którzy dzięki nabytym umiejętnościom potrafią wykorzystać narzędzia e-gospodarki do kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Gospodarka Cyfrowa  (digital economy) zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, marketingowych, PR, instytucjach finansowych oraz w urzędach administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach konsultingowych. Studia na tej specjalności zorientowane są na wykształcenie takich kompetencji społecznych absolwentów jak: kreatywność, innowacyjność, umiejętność wykorzystania różnych narzędzi informatycznych w praktyce.

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami DostawNOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Absolwent studiów Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw
posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie taktycznego i strategicznego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. Potrafi identyfikować problemy w systemach logistycznych, szacować ryzyko i podejmować decyzje przy wykorzystaniu współczesnych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy  wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska.. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menedżerskie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw zostaną przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz współpracy w strukturach organizacji o charakterze międzynarodowym – globalnym. Absolwenci będą przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:  produkcyjnych, handlowych,  usługowych,  doradczych z zakresu działań logistycznych,  jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Marketing Interaktywny – NOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Marketing Interaktywny

Studia Marketing Interaktywny skierowane są do osób, które idąc z duchem czasu, chcą pracować przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym także Internetu, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych on-line i kampanii w nowoczesnych mediach. Studia te przygotowują do pracy poprzez zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów-praktyków mających doświadczenie i sukcesy w tym zakresie. To studia dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem, cyberprzestrzenią i mają zamiar w przyszłości ciągle się rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technika. Absolwent specjalności Marketing Interaktywny, przygotowany do pracy w realiach globalnej informatyzacji, z pewnością znajdzie zatrudnienie w firmach, których działalność koncentruje się na e-biznesie lub podejmie własną działalność on-line.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Marketing Interaktywny z pewnością staną się bardzo atrakcyjni na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, bowiem zostaną wyposażeni w wiedzę, która pozwoli spełniać się w e-sklepach i e-firmach z każdej branży. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, nie sposób jest wszystkie wymienić. Jednak do najczęstszych miejsc pracy zaliczyć należy przede wszystkim agencje reklamowe, marketingowe, agencje PR, działy komunikacji zewnętrznej.

Marketing Globalny – NOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Marketing Globalny

Studia Marketing Globalny dedykowane są osobom chcącym nabyć umiejętności identyfikowania, projektowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Współcześnie marketing znajduje szerokie zastosowanie w dużych i małych firmach zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Umiejętne zarządzanie marketingowe to wyzwanie związane z rozwiązywaniem różnych dylematów przy  wykorzystaniu kreatywności i tworzeniu takiej oferty rynkowej, by równocześnie czerpać znaczne zyski i zdobywać lojalnych klientów.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Marketing Globalny zostaną doskonale przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich na stanowiskach zarządzających w organizacjach krajowych, jak i międzynarodowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w działach marketingowych korporacji międzynarodowych i firm krajowych, w biurach konsultingowych, agencjach badań rynku i reklamy, a także w działach promocji organizacji non-profit.

Menadżer – Doradca PersonalnyNOWOŚĆ! REKRUTACJA ZIMOWA

Studia Menedżer-Doradca Personalny adresowane są do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z rynkiem usług w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. W zmieniającej się gospodarce, której charakterystycznymi cechami stają się globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, kapitał ludzki stanowi ważne źródło konkurencyjności, a umiejętności w dziedzinie zarządzania tym kapitałem stają się konieczne we wszystkich organizacjach, a ponadto decydują o sukcesie indywidualnych osób na rynku pracy.

 

Perspektywy zawodowe

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na specjalności Zarządzanie i Doradztwo Personalne dają możliwość zatrudnienia w działach HR średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacjach międzynarodowych, bankach, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach konsultingowych. Ponadto stwarzają podstawy do podejmowania pracy na własny rachunek jako specjaliści ds. szkoleń i konsultanci do spraw personalnych. Menedżer-doradca personalny to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania ludzi w organizacjach, a w szczególności: budowania strategii ZZL, planowania karier zawodowych oraz zarządzania talentami.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – REKRUTACJA ZIMOWA

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, przy czym pamiętać należy, iż. ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej organizacji – decydują o sukcesie firmy na rynku i realizacji celów każdej działalności. Ich prawidłowy dobór, ocena, wynagradzanie, motywowanie, szkolenie czy rozwiązywanie konfliktów wymagają wiedzy i umiejętności. Absolwenci, posiadający tę wiedzę i umiejętności mogą znaleźć zatrudnienie w każdej organizacji, podjąć działalność doradczą lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Zachowanie człowieka w organizacji,
– Ekonomika pracy,- Elementy prawa pracy,
– Strategiczne zarządzanie personelem,
– Decyzje menedżerskie
– Ryzyko zasobów ludzkich.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

– sporządzania opisu stanowisk pracy i charakterystyki wymagań kwalifikacyjnych,
– rozwiązywania konfliktów,
– prowadzenia negocjacji,
– rekrutacji i selekcji pracowników,
– oceniania pracowników,
– zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
– zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

– menedżer (dyrektor) personalny (specjalista ds. personalnych),
– specjalista ds. wynagrodzeń,
– specjalista ds. szkoleń,
– doradca personalny,
– własna działalność gospodarcza.

Zarządzanie Jakością – REKRUTACJA ZIMOWA

Specjalność ta, uwzględniająca procesy zachodzące we współczesnej gospodarce, umożliwia uzyskanie profesjonalnych umiejętności w zakresie zastosowań innowacyjnych form zarządzania organizacjami, do których niewątpliwie należą: system zarządzania jakością i zintegrowane systemy zarządzania oraz kompleksowe zarządzanie jakością – TQM. Absolwenci powyższej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach organizacji na stanowiskach odpowiedzialnych za problematykę jakości i niezawodności w danej jednostce organizacyjnej.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:

– Systemy zarządzania jakością,
– Japońskie koncepcje zarządzania,
– Zarządzanie marką,
– Zarządzanie jakością środowiska,
– TQM /6 SIGMA
– Ryzyko zasobów ludzkich.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

– znajomości międzynarodowych i europejskich wymagań w dziedzinie jakości produktów i procesów,
– projektowania znormalizowanych systemów zarządzania,
– wdrażania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania,
– prowadzenia negocjacji,
– rekrutacji i selekcji pracowników,
– oceniania pracowników,
– zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
– zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:

– menedżer jakości,
– auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością (w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej, instytucjach finansowych, służbie zdrowia i szkolnictwie),
– specjalista ds. szkoleń,
– doradca personalny,
– własna działalność gospodarcza.

Zarządzanie Logistyczne – REKRUTACJA ZIMOWA

Specjalność ta przygotowuje absolwentów do realizacji zadań z zakresu sprawnego funkcjonowania w obszarach logistyki w przedsiębiorstwie i w sferze usług. Logistyka zajmuje się organizacją sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji od miejsca ich pozyskania do finalnego konsumenta. Jest współcześnie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin życia gospodarczego. Zadaniem logistyków jest zapewnienie takich warunków aby można było wytwarzać innowacyjne produkty oraz udzielać oczekiwanych usług, z optymalnym wyborem dostawców, wykorzystaniem transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, manipulacji materiałami, ponosząc przy tym możliwie najmniejsze koszty. Logistyka znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, w zarządzaniu miastem, służbie zdrowia oraz przy realizacji dużych projektów.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

-Zarządzanie logistyką,
-Zarządzanie procesami logistycznym,
-Logistyka produkcji i zaopatrzenia,
-Nowoczesna gospodarka magazynowa,
-Organizacja systemów logistycznych,
-Strategie logistyczne,
-Zarządzanie finansami w systemach logistycznych,
-Zintegrowane systemy informacyjne logistyki,
-Projektowanie systemów logistycznych,
-Logistyka w sferze usług,

Absolwenci tej specjalności uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

-zarządzania logistycznego łańcuchem dostraw,
-optymalizacji wyboru dostawców,
-logistyki zaopatrzenia i informatycznego wsparcia planowania potrzeb materiałowych,
-racjonalnego gospodarowania zapasami z ograniczniem kosztów ich utrzymywania,
-zarządzania procesami transportu, magazynowania i dystrybucji,
-manipulacji materiałami,-wybranych zagadnień z obszaru strategii logistycznych,
-zarządzania logistycznego a zrównoważonego rozwoju,
-zarządzania logistycznego w gospodarce lokalnej (miejskiej),
-nowych obszarów zastosowań koncepcji logistycznej (w usługach: turystycznych, ubezpieczeniowych, bankowych, ochronie zdrowia itp.).

Potencjalne stanowiska absolwentów:

-menedżer logistyk w przedsiębiorstwie,
-projektant systemów logistycznych,
-stanowiska logistyczne w handlu oraz w sferze usług (administracja, służba zdrowia, szkolnictwo, inne instytucje publiczne),
-stanowiska operacyjne, analityczne i menedżerskie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i w organizacjach usługowych,
-pracownik administracji publicznej wyspecjalizowany w kształtowaniu systemów logistycznych (transportowych, gospodarki magazynowej, zaopatrzenia),
-własna działalność gospodarcza.

 • Logistyka w Biznesie
 • Zarządzanie Strategiczne
 • Zarządzanie Operacyjne
 • Rachunkowość i Finanse Gospodarcze
 • Zarządzanie Organizacjami Publicznymi
 • Zarządzanie w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej
 • Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
 • Zarządzanie w Sferze Usług Zdrowotnych
 • Japońskie Metody Zarządzania (KAIZEN) ]

DLACZEGO ZARZĄDZANIE II STOPNIA?

Zarządzanie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych – krajowych jak i międzynarodowych. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie, jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku menedżera lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, gdyż w trakcie studiów zdobywają umiejętności kierowania organizacjami we wszystkich ich obszarach.

 

Możesz studiować Zarządzanie II-stopnia bez różnic programowych po dowolnym kierunku studiów!!!

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie jest wykształcenie nowoczesnych specjalistów, którzy otrzymają dobre przygotowanie teoretyczne, wiedzę i umiejętności praktyczne. Absolwent zostanie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

 

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE II-GO STOPNIA?

Studia na kierunku Zarządzanie trwają 4 semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra.
Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW-2-02-4003-22/07 z dnia 31.07.2007 r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pedagogika

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe – NOWOŚĆ!

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Poradnictwo Edukacyjne i Zdrowotne jest merytoryczne przygotowanie oraz dostarczenie wiedzy i kompetencji do realizacji procesu poradnictwa edukacyjnego, doradztwa zawodowego oraz personalnego, jak również wykorzystanie tej wiedzy w praktycznym działaniu. Pozwoli to na głębsze zrozumienie dynamiki systemów, jakimi są zakłady pracy, pracujące w nich zespoły i jednostki. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane sposoby podejścia do pracy w doradztwie oraz specyficzne techniki pracy indywidualnej oraz zespołowej.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent specjalności posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego. Jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia roli zawodowej pedagoga a także posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-doradcy zawodowego. Kwalifikacje uprawniają do pracy w różnego typu szkołach na poziomie średnim i policealnym oraz w zakładach kształcenia i dokształcania, różnego typu poradniach, a także pracy na stanowisku doradcy w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, które zajmują się doradztwem personalnym, szkoleniami, przygotowaniem strategii rozwoju pracowników, systemami ich zatrudniania i motywowania.

 

Po ukończeniu studiów Absolwent znajdzie zatrudnienie między innymi:

 • w strukturach administracji samorządowej,
 • w urzędach pracy,
 • w agencjach pośrednictwa pracy,
 • w centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
 • w organizacjach pracodawców,
 • w działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • w poradniach specjalistycznych w ramach wyboru zawodu,
 • w niepublicznych instytucjach rynku pracy.

 

Wybrane przedmioty

 • Poradnictwo zawodowe z metodyką
 • Metodyka doradztwa personalnego i zawodowego
 • Nowoczesne technologie informacyjne ICT w doradztwie zawodowym
 • Ekonomika pracy i zarządzanie personelem
 • Informacja zawodowa
 • Rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej

 

Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe – NOWOŚĆ!

Absolwent  specjalności Edukacja dla Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe nabywa umiejętność powiązania wiedzy pedagogicznej z aspektami psychologicznymi oraz problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w różnych przestrzeniach  oddziaływań człowieka
 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe  

Absolwent nabywa kwalifikacje uprawniające do ustawicznego diagnozowania i monitorowania zagrożeń w życiu społeczno-politycznym zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym.

W jego kompetencjach leży konstytuowanie edukacji dla bezpieczeństwa a także porządku publicznego. Ponadto normalizowanie rzeczywistości edukacyjnej, ogólnospołecznej i/lub terytorialnej po wydarzeniach kryzysowych. Podnoszenie działań z obszaru organizowania pomocy humanitarnej. Z uzyskanych kompetencji wynika umiejętność opracowywania programów zarządzania w sytuacjach kryzysowych, tworzenia raportów bezpieczeństwa a także planów zarządzania informacją. W obszarze działań zawodowych wynikających z posiadanych kwalifikacji pozostają także poczynania w sferze organizacji pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych oraz przeciwdziałania zagrożeniom ograniczając straty i zniszczenia. Absolwent posiada także merytoryczne podstawy do zarządzania projektami porządku publicznego i bezpieczeństwa a przede wszystkim podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Po ukończeniu studiów Absolwent znajdzie zatrudnienie między innymi:

 • w gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego,
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych,
 • w ośrodkach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w instytucjach pracy w obszarze działań zawiadujących bezpieczeństwem

 

 

Wybrane przedmioty

 • Zarządzanie kryzysowe.
 • Systemy reagowania kryzysowego
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Zagrożenia współczesnego świata

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewnia wiedzą teoretyczną, a także umiejętnościami praktycznymi w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego I – III klasy szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji przedszkolnej znajduje się: wiedza teoretyczna z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, znajomość systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazana jest wiedza teoretyczną wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, diagnostycznej, a także logopedycznej.

W zakresie kształcenia zintegrowanego studenci nabywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Posiadają metodyczne przygotowanie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujących obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej, a także diagnostycznej. Absolwent specjalności Pedagogika przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada umiejętności organizacyjne w zakresie doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciela – wychowawcy. Powinien bez problemu diagnozować potrzeby dziecka i dobierać odpowiednie metody i formy pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom dydaktyczno – wychowawczym, nie pomijając własnego rozwoju oraz ciągłej pracy nad jakością swojej pracy.

Plan studiów i program nauczania pozwalają na wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczno – psychologiczno – społeczną niezbędną do rozpoznawania i rozumienia dziecka żyjącego w zmieniających się warunkach współczesnego świata oraz do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i przyszłej pracy, a także do projektowania własnego rozwoju zawodowego.

Realizacja planu studiów pozwala na osiągnięcie kompetencji zarówno ogólnych, jak i odnoszących się do wiedzy, umiejętności i postaw. Przede wszystkim w zakresie rozumienia potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także uwarunkowań przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności, jak również rozwoju osobowości wychowanków. Niemniej ważna jest umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno własnego jak i podopiecznych. Znajomość podstaw programowych i programów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej da właściwe przygotowanie merytoryczne. Ważną umiejętnością absolwenta będzie znajomość metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych odpowiednich do treści kształcenia oraz potrzeb i możliwości dzieci, a także zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków. Kolejną umiejętnością jaką powinien posiadać absolwent – nauczyciel przedszkola i edukacji zintegrowanej jest wyważone ocenianie pracy wychowanków i jej dokumentowanie. Znajomość prawa i regulaminów oraz innych przepisów pozwoli na umiejętne podejmowanie decyzji w zakresie nawiązywania kontaktów z instytucjami wychowującymi i szeroko rozumianym środowiskiem społecznym, co ma swoje odniesienie także w budowaniu związków placówek oświatowych z otoczeniem.

Program studiów przewiduje odbycie praktyki pedagogicznej w placówkach przedszkolnych w wymiarze 30 godzin i w klasach I – III szkoły podstawowej w wymiarze 30 godzin.

Absolwenci zostaną przygotowani do realizacji podstawowych celów oraz zadań wczesnoszkolnego i przedszkolnego kształcenia, rozumiejąc wszechstronny rozwój uczniów i przygotowując ich do zdobywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności z wykorzystaniem zdobytej wiedzy między innymi w otoczeniu społecznym i przyrodniczym.

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I – III szkoły podstawowej. Studenci kończący kierunek mogą również zostać zatrudnieni w poradniach psychologiczno – pedagogicznych jako specjaliści problemów dziecka w młodszym wieku szkolnym, jak również w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych.

Ponad proponowaną ofertę absolwenci znajdą zatrudnienie jako konsultanci w instytucjach opieki wychowania, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Będą przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej.

Absolwent otrzyma tytuł zawodowy magister pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Resocjalizacja  z Terapią Uzależnień

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności: Resocjalizacja z Terapią Uzależnień posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

W myśl powyższego zapisu specjalność przygotowuje do kompleksowej realizacji pracy resocjalizacyjno – terapeutycznej w placówkach wychowawczych o profilu resocjalizacyjnym (w zakładach poprawczych, ośrodkach adaptacji społecznej, w zakładach penitencjarnych); w instytucjach zajmujących się profilaktyką środowiskową, ponadto w instytucjach poradniczo-resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach uzależnień, instytucjach administracji państwowej i pozarządowej, ośrodkach interwencji kryzysowej), jak również w wojsku i policji (w dziale prewencji), sądach (jako kuratorzy sądowi i penitencjarni).

Absolwent zostaje wyposażony w kompetencje dotyczące umiejętności praktycznych w zakresie otwartej, kreatywnej postawy wobec otoczenia, decyzyjności w zakresie etyki postępowania, organizacji i kierowania grupami wsparcia, zasad i metodyk prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych, umiejętności z zakresu prawnych aspektów uzależnień w Polsce i Unii Europejskiej, rozpoznawania zagrożenia, zarządzania wiedzą o środkach odurzających i rodzajach uzależnień, rozpoznawania i identyfikowania problemów osób uzależnionych, rozpoznawania czynników ryzyka i umiejętności im przeciwdziałania, umiejętności niezbędnych do praktycznego rozwiązywania problemów, związanych z zarządzaniem terapią uzależnień, organizacją pracy, kierowania zespołami zadaniowymi, pozyskiwania środków finansowych i innych zasobów oraz właściwego doboru personelu.

Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną

Wysoki wskaźnik nieprawidłowego rozwoju ruchowego i sprawnościowego wśród dzieci i młodzieży zwiększa zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w zakresie likwidowania wad postawy i nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży.

Specjalność Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Studiowanie tej specjalności umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia, dostrzegania współczesnych problemów z zakresu rozwoju ruchowego, jego zaniedbań, korekcji oraz profilaktyki.

Absolwent dysponuje zarówno wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, jak i wiedzą dotyczącą prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Absolwent uzyskuje kompetencje diagnostyczne w zakresie rozpoznawania deficytów rozwoju ruchowego dzieci, organizowania szerokiej działalności profilaktycznej, zdrowotnej i terapeutycznej, jak również tworzenia i realizowania programów naprawczych .

Absolwent uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej, w przedszkolach i innych formach wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, oraz po uzyskaniu uznania kwalifikacji przez dyrektora do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, w szkołach integracyjnych oraz innego typu placówkach opieki i wychowania zajmujących się likwidowaniem wad w rozwoju ruchowym dzieci, w placówkach pomocy dzieciom i rodzinie, w poradniach rehabilitacyjnych, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dziecka.

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Elementami Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Przedmiotem prawa rodzinnego jest rodzina, a przede wszystkim stosunki prawne, jakie wynikają z jej istnienia i funkcjonowania, zarówno wewnątrz, jak i w stosunkach z osobami trzecimi. W prawie rodzinnym nie sposób dostrzec kategorię ogólną odnoszącą się do wszystkich stosunków rodzinnych oraz bardziej precyzyjną, która odnosiłaby się, np. do zasady trwałości małżeństwa.

Celem studiów z zakresu Pedagogiki w specjalności Prawo Rodzinne i Opiekuńcze jest przygotowanie absolwenta do pracy w szkolnictwie, placówkach oświatowo – wychowawczych, w poradniach specjalistycznych, w zakładach pracy, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, w poradniach rodzinnych, administracji oświatowej, w domach pomocy społecznej, w fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych.

Oprócz przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, absolwent zostanie wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu znajomości podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego poprzez realizację przedmiotów specjalnościowych.

Absolwent będzie znał regulacje prawa rodzinnego, prawa opiekuńcze a przede wszystkim prawa dotyczącego rodziny.

Studia przygotowują merytorycznie do znajomości podstaw problemów w zakresie prawa rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na opiekę i kuratelę, prawa małżeńskiego, pochodzenia dziecka i władzy rodzicielskiej, przysposobienia, pieczy zastępczej, obowiązku alimentacyjnego.

Absolwent będzie doskonałym doradcą w zakresie problemów związanych z świadczeniami rodzinnymi i procedurami ich przyznawania oraz będzie znał drogi postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu przestępstw przeciwko opiece i rodzinie. W ramach posiadanej wiedzy z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego bezproblemowo będzie się poruszał w procedurach postępowania przed organami przyznającymi świadczenia oraz umiejętnie będzie potrafił wskazać stosowne instytucje. Posiądzie nieocenioną umiejętność posługiwania się tekstami prawnymi oraz prawidłowej interpretacji przepisów prawa. Absolwent posiadając wiedzę z zakresu pedagogiki, w połączeniu z aspektami prawa rodzinnego i opiekuńczego, będzie doskonałym doradcą w wielu instytucjach.

W programie studiów między innymi znajdą się przedmioty:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Model rodziny w kulturach świata
 • Seksualność człowieka w normie i patologii
 • Psychologia kliniczna
 • Instytucjonalne formy opieki
 • Podstawy gerontologii
 • Podstawy pracy opiekuńczej
 • Wybrane problemy współczesnej rodziny

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i Kryminalistyka w Resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent nabędzie umiejętności:

 • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
 • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
 • wykorzystania metody pomiaru,
 • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
 • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
 • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
 • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
 • metod pracy z pokrzywdzonym,
 • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

W programie studiów znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak:

 • Teorie kryminologiczne
 • Problematyka kryminogenezy
 • Podstawy wiktymologii
 • Terroryzm
 • Ślady kryminalistyczne
 • Patologie społeczne
 • Podstawy ratownictwa medycznego i udzielanie pierwszej pomocy

DLACZEGO PEDAGOGIKA II STOPNIA?

Studia pedagogiczne to studia dla osób z pasją lubiących i potrafiących rozmawiać oraz pracować z ludźmi. Absolwent tego kierunku może rozwijać swoje umiejętności w wielu sektorach życia publicznego gdzie pomoc pedagoga jest nieoceniona. Z rolą pedagoga najpowszechniej utożsamia się przede wszystkim nauczycieli w szeroko rozumianej edukacji. W obecnych czasach pedagog jest kimś więcej, jest profesjonalistą w działaniach społecznych wymagających przygotowania do podejmowania starań nie tylko wobec osób edukowanych i wychowywanych zgodnie z obowiązującymi normami, ale także zagrożonych wyłączeniem wyłączanych i wykluczonych z życia społecznego. Działania pedagoga ogniskują się na procesach wychowania, aktywności opiekuńczej, edukacji oraz animacji wspomagających rozwój człowieka lub grup społecznych. Studia dwustopniowe na kierunku pedagogika pozwalają szybciej zweryfikować wybór szczególnie pod względem wybranej specjalności i nakreślić pod tym względem kształcenie na poziomie magisterskim. Studenci pedagogiki wykazują się wyjątkową dojrzałością inwestując w swoje wykształcenie i budowanie własnej kariery wymagającej perspektywicznego myślenia w kontekście wymogów rynku i uczenia się przez całe życie. Nieustające zainteresowanie studiami pedagogicznymi świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku.

Absolwenci mając szeroki wachlarz możliwości mogą odnaleźć się w roli zarówno pedagoga, nauczyciela, animatora czasu wolnego, trenera, doradcy zawodowego czy terapeuty to także dzięki swojej kreatywności i umiejętnościom szybkiego rozwiązywania problemów są doskonałymi kandydatami na pracowników marketingu.

 

 

Przedmioty podstawowe

 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii

Przedmioty kierunkowe

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Andragogika
 • Pedeutologia

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ II-GO STOPNIA?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA NR MNISW-DNS-WUN-6022-13428-4/EK/11 z dnia 24.05.2011r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych