Zarządzanie

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie studia magisterskie

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Studentów do nowej i wygodnej formy kształcenia na studiach magisterskich z Zarządzania w tzw. hybrydzie czyli nowoczesnej technologii edukacyjnej. W zajęciach można uczestniczyć na Uczelni lub przez Internet.
Studia magisterskie Zarządzanie

W ramach prowadzonych zajęć na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Specjalność ta przygotowuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi, przy czym pamiętać należy, iż. ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej organizacji – decydują o sukcesie firmy na rynku i realizacji celów każdej działalności. Ich prawidłowy dobór, ocena, wynagradzanie, motywowanie, szkolenie czy rozwiązywanie konfliktów wymagają wiedzy i umiejętności. Absolwenci, posiadający tę wiedzę i umiejętności mogą znaleźć zatrudnienie w każdej organizacji, podjąć działalność doradczą lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

– sporządzania opisu stanowisk pracy i charakterystyki wymagań kwalifikacyjnych,
– rozwiązywania konfliktów,
– prowadzenia negocjacji,
– rekrutacji i selekcji pracowników,
– oceniania pracowników,
– zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
– zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Zarządzanie Jakością

Studia magisterskie Zarządzanie Jakością uwzględniają procesy zachodzące we współczesnej gospodarce, umożliwia uzyskanie profesjonalnych umiejętności w zakresie zastosowań innowacyjnych form zarządzania organizacjami, do których niewątpliwie należą: system zarządzania jakością i zintegrowane systemy zarządzania oraz kompleksowe zarządzanie jakością – TQM. Absolwenci powyższej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach organizacji na stanowiskach odpowiedzialnych za problematykę jakości i niezawodności w danej jednostce organizacyjnej.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

– znajomości międzynarodowych i europejskich wymagań w dziedzinie jakości produktów i procesów,
– projektowania znormalizowanych systemów zarządzania,
– wdrażania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania,
– prowadzenia negocjacji,
– rekrutacji i selekcji pracowników,
– oceniania pracowników,
– zarządzania systemem wynagrodzeń i motywacji,
– zarządzania systemem szkoleń i doskonalenia pracowników.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie Logistyczne

Studia magisterskie Zarządzanie Logistyczne przygotowują absolwentów do realizacji zadań z zakresu sprawnego funkcjonowania w obszarach logistyki w przedsiębiorstwie i w sferze usług. Logistyka zajmuje się organizacją sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiednich informacji od miejsca ich pozyskania do finalnego konsumenta. Jest współcześnie jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin życia gospodarczego. Zadaniem logistyków jest zapewnienie takich warunków aby można było wytwarzać innowacyjne produkty oraz udzielać oczekiwanych usług, z optymalnym wyborem dostawców, wykorzystaniem transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, manipulacji materiałami, ponosząc przy tym możliwie najmniejsze koszty. Logistyka znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, w zarządzaniu miastem, służbie zdrowia oraz przy realizacji dużych projektów.

Absolwenci tej specjalności uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

-zarządzania logistycznego łańcuchem dostraw,
-optymalizacji wyboru dostawców,
-logistyki zaopatrzenia i informatycznego wsparcia planowania potrzeb materiałowych,
-racjonalnego gospodarowania zapasami z ograniczniem kosztów ich utrzymywania,
-zarządzania procesami transportu, magazynowania i dystrybucji,
-manipulacji materiałami,-wybranych zagadnień z obszaru strategii logistycznych,
-zarządzania logistycznego a zrównoważonego rozwoju,
-zarządzania logistycznego w gospodarce lokalnej (miejskiej),
-nowych obszarów zastosowań koncepcji logistycznej (w usługach: turystycznych, ubezpieczeniowych, bankowych, ochronie zdrowia itp.).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Organizacja i Zarządzanie w Administracji Samorządowej

Specjalność ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w organach administracji lub instytucjach samorządowych oraz realizować regionalne i lokalne strategie oraz plany rozwoju. Celem tej specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie administracji bądź zarządzania zdobytej na studiach I-go stopnia, co powoduje, iż specjalność ta adresowana jest w pierwszej kolejności do absolwentów – licencjatów takich kierunków studiów jak Administracja oraz Zarządzanie. Absolwent specjalności łączy teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania w sferze gospodarczej z wiedzą z zakresu procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji publicznej.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Europejskie standardy usług publicznych,
– Systemy zarządzania jakością,
– E-administracja,
– Zarządzanie w administracji publicznej,
– Decyzje menedżerskie,
– Kontrola administracji.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
– procedur oraz przepisów prawnych obowiązujących w administracji publicznej,
– zarządzania w sferze administracji publicznej,
– identyfikowania czynników i mechanizmów rozwoju regionalnego,
– wykorzystywania instrumentów pobudzających i wspierających rozwój regionu i/lub społeczności lokalnych,
– oceniania pracowników,
– wykorzystywania i wspierania realizacji polityk wspólnotowych.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
– funkcje kierownicze w administracji szczebla lokalnego,
– samodzielne stanowiska pracy w administracji szczebla lokalnego,
– funkcje kierownicze w jednostkach podległych samorządowi lokalnemu,
– funkcje kierownicze (lub stanowiska samodzielne) w ogólnie pojętej administracji publicznej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Rachunkowość i Finanse Gospodarcze

Rachunkowość gospodarcza umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych połączone z teoretyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości to podstawowe walory tej specjalności.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Zarządzanie ryzykiem,
– Zarządzanie płynnością finansową,
– Podatki i system podatkowy,
– Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie,
– Sprawozdawczość finansowa,
– Analiza rynku.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
– zarządzania finansami,
– rachunkowości , auditingu i rewizji finansowej,
– doradztwa finansowego i inwestycyjnego,
– doradztwa podatkowego.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
– menedżer (dyrektor) finansowy i główny księgowy,
– specjalista (analityk) ds. finansowych,
– doradca podatkowy, finansowy i inwestycyjny,
– specjalista komórek wsparcia strategicznego zarządów,
– własna działalność gospodarcza.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie Organizacjami Publicznymi

Specjalność ta przygotowuje kadry kompetentnych i nowoczesnych specjalistów administracji, organizacji i zarządzania publicznego różnego szczebli. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do rozwiązywania problemów oraz zarządzania jednostkami administracji państwowej i samorządowej w perspektywie zarówno strategicznej, jak i operacyjnej, z naciskiem na legalność i efektywność. Student tej specjalności uzyska wiedzę z zakresu strategii rozwoju regionalnego, efektywnego rozwiązywania problemów administracji publicznej, auditingu i controllingu administracyjnego, marketingu społecznego, finansów sfery publicznej oraz zarządzania projektami publicznymi. Specjalność ta jest ukierunkowana na absolwentów studiów I-go stopnia (licencjackich) kończących kierunek administracja, zarządzanie lub politologia.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
– Polityki wspólnotowe Unii Europejskiej,
– Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej,
– Techniki negocjacji,
– Ustrój samorządu terytorialnego,
– Prawo pracy i prawo socjalne.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
– zaawansowanych metod i techniki zarządzania,
– stosowania w praktyce prawa Unii Europejskiej,
– rozwiązywania konfliktów,
– prowadzenia negocjacji,
– rozwiązywania problemów związanych z działalnością instytucji sektora publicznego,
– oceniania pracowników,
– wykorzystywania i wspierania realizacji polityk wspólnotowych.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
– stanowiska kierownicze w organach administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli,
– stanowiska kierownicze {lub samodzielne} w jednostkach systemu finansowania i organizacji ochrony zdrowia,
– stanowiska samodzielne {lub kierownicze } w administracji sądowej lub prokuraturze,
– stanowiska samodzielne {lub kierownicze } w firmach nadzorczych i kontrolnych (w funduszach emerytalnych, kasach chorych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach ubezpieczeń społecznych, funduszach powierniczych, kasach rolniczego ubezpieczenia społecznego, firmach ubezpieczeniowych).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie Strategiczne

Specjalność umożliwia rozwijanie umiejętności całościowego, strategicznego spojrzenia na organizację. Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą sposobów budowania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej, szczególnie w firmach starających się zdobyć pozycję na wysoce konkurencyjnych rynkach, w tym rynkach międzynarodowych. Istotne miejsce w programie zajmują zagadnienia finansowe, marketingowe i komunikacyjne. Ważną rolę w zdobywaniu wiedzy odgrywają praktyczne zastosowania koncepcji i modeli strategicznych poprzez analizy przypadków, gry strategiczne, gry symulacyjne oraz projekt doradczy. Celem jest przygotowanie kandydatów na stanowiska kierownicze wysokiego szczebla, gdzie wymagane jest rozumienie złożoności strategicznych wyborów firmy.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Menedżerskie gry decyzyjne,
– Rynki kapitałowe i inżynieria finansowa,
– Metody planowania strategii rozwoju,
– Planowanie i realizowanie zmian wewnątrz organizacji,
– Analiza efektywności firm,
– Strategiczne zarządzanie finansami.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
– zaawansowanych metod i technik zarządzania,
– metod planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
– prowadzenia negocjacji,
– formułowania innowacyjnych strategii marketingowych i finansowych,
– oceniania pracowników,
– posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi,
– planowania i realizowania zmian wewnątrz firmy.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
– stanowiska kierownicze wysokiego szczebla,
– stanowiska menedżerskie w różnych instytucjach,
– specjalista ds. szkoleń,
– własna działalność gospodarcza.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie Operacyjne

Specjalność ta umożliwia pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania bez względu na przedmiot i rodzaj działalności biznesowej, jej formę organizacyjno-prawną, formę własności i wielkość organizacji. Warunki funkcjonowania współczesnego biznesu wymagają od kadr kierowniczych, takich między innymi umiejętności jak: zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności, zarządzanie w warunkach internacjonalizacji, zarządzanie w warunkach różnic kulturowych. Specjalność jest profilowana w dwóch perspektywach, tj.:
a)zewnętrznej czyli zrozumienia roli organizacji w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej,
b)wewnętrznej, czyli zrozumienia zasad i mechanizmów sprawnej realizacji procesów biznesowych, na tle takich kluczowych czynników sukcesu, jak: przedsiębiorczość, innowacyjność, kapitał ludzki, jakość, stosunki z klientami.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Metody i techniki zarządzania,
– Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
– Zarządzanie zmianami i projektami,
– Menedżerskie gry decyzyjne,
– Podejmowanie i zamykanie działalności gospodarczej,
– Przedsiębiorstwo na rynku globalnym i europejskim.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
– technologii zarządzania, w tym wykorzystywania systemów informatycznych,
– zarządzania ryzykiem biznesowym, w tym sytuacjami kryzysowymi,
– kierowania ludźmi zarówno podwładnymi, jak i w sytuacjach biznesowych,
– budowania ustrojów, struktury organizacyjnej i prowadzenia restrukturyzacji,
– kształtowania strategii i biznesplanów.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
– menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa,
– zarządzający przedsiębiorstwem małym, średnim i korporacją jako całością (top management),
– doradca – konsultant – ekspert w zakresie zarządzania,
– przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie Organizacjami Pomocy Społecznej

Specjalność ta przygotowuje specjalistów do kierowania (pracy) w instytucjach samorządowych i innych instytucjach władzy lokalnej, a także w stowarzyszeniach i fundacjach realizujących zadania polityki społecznej i pracy socjalnej. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej oraz będą w stanie samodzielnie przeprowadzić i opracować diagnozy problemów społecznych oraz konstruować strategie ich rozwiązywania.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Zarządzanie w instytucjach społecznych,
– Kultura organizacji i ich rozwój,
– Polityka społeczna z elementami problemów społecznych,
– Techniki negocjacji,
– Konstruowanie i ewaluacja programów profilaktycznych,
– Prawo pracy i prawo socjalne.

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
– efektywnego organizowania różnych form pomocy socjalnej oraz zarządzania nimi,
– doskonalenia istniejących i inspirowanie nowych form szeroko rozumianej pomocy społecznej,
– współpracy z innymi instytucjami i organizacjami realizującymi działania w sferze socjalnej,
– rekrutacji i selekcji pracowników,
– metodyki działań socjalnych, w tym między innymi projektowania działań, dokonywania analiz,
– działań menedżerskich, a zwłaszcza: przewidywania potrzeb społecznych, pozyskiwania środków, organizowania pracy i kierowania zespołem ludzkim, a także skutecznego negocjowania.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
– menedżer (dyrektor) w szeroko rozumianych placówkach pomocy społecznej,
– specjalista w organizacjach pozarządowych, jak również w administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnej za realizację zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej,
– samodzielne stanowisko w wydziałach zdrowia administracji samorządowej,
– samodzielne stanowisko w zakładach opieki zdrowotnej lub ośrodkach pomocy społecznej,
– własna działalność gospodarcza.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Logistyka w Biznesie

W dobie postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji znaczenie logistyki jest kluczowe dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej tak dla niewielkich przedsiębiorstw, jak i dla korporacji transnarodowych. Skuteczność logistyki w biznesie (w tym również międzynarodowym) zależy od właściwych wyborów strategicznych w zakresie stopnia lokalnego dostosowania działań oraz poziomu ich globalnej standaryzacji, w szerokim kontekście internacjonalizacji. Dlatego podstawowym celem specjalności logistyka w biznesie na studiach magisterskich jest przygotowanie studentów do podejmowania strategicznych dla firm decyzji. Przykładowo mogą to być decyzje o lokalizacji działalności (w wymiarze międzynarodowym), o wyborze źródeł zaopatrzenia, o stopniu wykorzystania zasobów wewnętrznych
i zewnętrznych (outsourcing).
Logistyk to zawód, który współcześnie jest jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych stanowisk w Polsce i na świecie. Od menedżera logistyka wymaga się interdyscyplinarnej i wszechstronnej wiedzy. Dlatego na specjalności logistyka w biznesie, w sposób kompleksowy , przygotowuje się studentów do zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania logistyką, zarządzania globalnymi łańcuchami i sieciami dostaw oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych w procesach logistycznych .

Przedmioty specjalnościowe:

-Elastyczne systemy logistyczne,
-Decyzje inwestycyjne w logistyce
-Logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw,
-Zintegrowane systemy informacyjne logistyki
-Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,
-Kontakty z kluczowymi klientami<

Profil absolwenta:
Absolwenci studiów magisterskich na specjalności <strong>logistyka w biznesie</strong> są predestynowani do pracy na stanowiskach, na których podejmuje się kluczowe dla rozwoju firmy decyzje.
Absolwenci mogą zajmować następujące stanowiska: menedżer logistyki w korporacji międzynarodowej, dyrektor centrum logistycznego, dyrektor ds. zakupów strategicznych, wiceprezes ds. logistyki. Wykształcony menedżer logistyki może także pracować w administracji państwowej (np. jako pełnomocnik prezydenta miasta ds. logistyki miejskiej) lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Gospodarka Cyfrowa (digital economy) – NOWE

Celem studiów Gospodarka Cyfrowa  (digital economy) jest kształcenie przyszłych menedżerów i pracowników, którzy potrafią stosować technologie informatyczne we współczesnej gospodarce. Absolwent tych studiów to nie informatyk, lecz wysokiej klasy ekonomista, który do rozwiązywania problemów makro i mikroekonomicznych potrafi skutecznie wykorzystać różne rozwiązania informatyczne.Po ukończeniu specjalności absolwenci mają dużą szansę zostać wysokiej klasy menedżerami, doradcami, analitykami oraz audytorami, którzy dzięki nabytym umiejętnościom potrafią wykorzystać narzędzia e-gospodarki do kreowania przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw – NOWE

Absolwent studiów Logistyka i Zarządzanie Łańcuchami Dostaw posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie taktycznego i strategicznego zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. Potrafi identyfikować problemy w systemach logistycznych, szacować ryzyko i podejmować decyzje przy wykorzystaniu współczesnych metod stosowanych w zarządzaniu logistycznym i przy  wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menedżerskie.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Marketing Interaktywny – NOWE

Studia magisterskie Marketing Interaktywny skierowane są do osób, które idąc z duchem czasu, chcą pracować przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym także Internetu, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych on-line i kampanii w nowoczesnych mediach. To studia dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem, cyberprzestrzenią i mają zamiar w przyszłości ciągle się rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technika. A

Absolwenci specjalności Marketing Interaktywny z pewnością staną się bardzo atrakcyjni na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, bowiem zostaną wyposażeni w wiedzę, która pozwoli spełniać się w e-sklepach i e-firmach z każdej branży.
ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Marketing Globalny – NOWE

Studia magisterskie Marketing Globalny dedykowane są osobom chcącym nabyć umiejętności identyfikowania, projektowania, wdrażania i kontrolowania działań marketingowych na rynkach krajowych, międzynarodowych i globalnych. Współcześnie marketing znajduje szerokie zastosowanie w dużych i małych firmach zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i międzynarodowych. Umiejętne zarządzanie marketingowe to wyzwanie związane z rozwiązywaniem różnych dylematów przy  wykorzystaniu kreatywności i tworzeniu takiej oferty rynkowej, by równocześnie czerpać znaczne zyski i zdobywać lojalnych klientów.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Menadżer – Doradca Personalny – NOWE

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na specjalności Menedżer-Doradca Personalny dają możliwość zatrudnienia w działach HR średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacjach międzynarodowych, bankach, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach konsultingowych. Ponadto stwarzają podstawy do podejmowania pracy na własny rachunek jako specjaliści ds. szkoleń i konsultanci do spraw personalnych. Menedżer-doradca personalny to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania ludzi w organizacjach, a w szczególności: budowania strategii ZZL, planowania karier zawodowych oraz zarządzania talentami.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie w Wymiarze Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Specjalność ta adresowana jest przede wszystkim do osób już zatrudnionych albo planujących w przyszłości zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur. Podjęcie studiów na tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. w Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim.

Wybrane przedmioty specjalizacyjne:
– Zarządzanie w administracji publicznej,
– Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
– Ekonomia sektora publicznego,
– Europejskie standardy usług publicznych,
– Marketing w organizacjach non-profit,
– E-administracja

Absolwenci tej specjalności uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:
– realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych i prokuratury,
– realizowania zadań dotyczących administracyjnej sfery funkcjonowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
– zaawansowanych metod i technik zarządzania,
– metod planowania strategii rozwoju i działania organizacji,
– posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi,
– planowania i realizowania zmian wewnątrz firmy.

Potencjalne stanowiska pracy absolwentów:
– stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości,
– stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Spraw&nbsp; Wewnętrznych i Administracji,
– stanowiska menedżerskie w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych MS lub MSWiA,
– stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości, lub Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych