Konferencje naukowe WSZIP - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Konferencje naukowe WSZIP

6 listopada 2024 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pt.: „PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA- INTERDYSCYPLINARNOŚĆ JAKO OŚ WSPÓŁCZESNOŚCI” (online)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do wzięcia udziału w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.: Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, psychologii, zarządzaniu i inżynierii zarzadzania, która odbędzie się 6 listopada 2024 roku w formie online.

 

Idea wiodąca tej Konferencji zawiera się w haśle:

 PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA –

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ JAKO OŚ WSPÓŁCZESNOŚCI

Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania:

 • odpowiedzi na wyzwania wynikające z propozycji orientacji tematycznej Konferencji;
 • możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki, psychologii, zarządzania i inżynierii zarzadzania.
 • przestrzeni do interdyscyplinarnego dialogu, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także promowania synergii pomiędzy teorią, a praktyką w obszarach pedagogiki, psychologii, zarządzania i inżynierii zarządzania.

 

Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy obecnie skoncentrować się na problemach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wiedzy i technologii cyfrowych w pedagogice, psychologii, zarzadzaniu i inżynierii zarzadzania, stanowiących instrument intensyfikujący relacje i interdyscyplinarność. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

 • pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu),
 • psychologii (psychologii przestępczości, terapii i pomocy psychologicznej, psychologii w sytuacjach kryzysowych),
 • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, jakością, operacyjnego wykorzystanie sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii),
 • inżynierii zarządzania – kierunku studiów potwierdzających interdyscyplinarność w teorii i praktyce.

 

Interdyscyplinarny wymiar III Międzynarodowej Konferencji Naukowej może przyczynić się do podjęcia kompleksowej naukowej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów z różnych obszarów, co może wpłynąć na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną dalszą współpracę.

 

Zakładane cele III Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • Wspieranie interdyscyplinarności – wymiana interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczeń i popularyzacja wyników badań oraz innowacyjnych praktyk uczelni i innych instytucji w obszarach: edukacji, psychologii, opieki i wychowania, szeroko rozumianej terapii pedagogicznej oraz zarządzania operacyjnego;
 • Promowanie innowacji i kreatywności – podjęcie dyskursu naukowego nad perspektywami rozwoju wyżej przedstawionych obszarów w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii cyfrowych;
 • Integracja teorii i praktyki – stworzenie przestrzeni do dyskusji, konsolidacji oraz współpracy naszego środowiska działającego we wskazanych obszarach nauki i praktyki oraz budowanie trwałych relacji i sieci współpracy między uczestnikami konferencji.

 

Dzięki obecności przedstawicieli ze świata nauki, praktyków, a także studentów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników Konferencji.

 

Propozycja orientacji tematycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • najnowsze koncepcje pedagogiczne i trendy ich rozwoju w warunkach wykorzystania sztucznej inteligencji, wiedzy i technologii informacyjnych;
 • problemy i wyzwania wynikające z realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i technologii informacyjnych;
 • dylematy i wyniki badań nad procesami holistycznego poznania dziecka;
 • innowacje i zmiany kaizen w procesie kształcenia uczniów;
 • czynniki integrujące i dezintegrujące proces wychowawczy i dydaktyczny;
 • wyzwania w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie;
 • problemy oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych;
 • praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi;
 • terapia i pomoc psychologiczna we współczesnych uwarunkowaniach;
 • pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
 • zaburzenia lękowe, panika i fobie społeczne wynikające z obecnej sytuacji;
 • rola psychologów i specjalistycznych ośrodków pomocy młodym ludziom;
 • trudności w panowaniu nad emocjami, niestabilna samoocena i problemy związane z nawiązaniem i utrzymaniem relacji;
 • wykorzystanie psychologii w przywództwie i biznesie
 • problemy psychiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami;
 • możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w przestrzeni dydaktycznej i naukowej;
 • zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach podejmowania decyzji i realizacji zadań z zakresu zarządzania;
 • funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem ludźmi (projektami, zespołami, pozyskiwaniem klientów, prowadzeniem szkoleń, negocjacji z wykorzystaniem warsztatu i narzędzi psychologicznych);
 • problemy diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komunikowania;
 • sztuczna inteligencja i cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informacji i wiedzy oraz podstawa pracy zespołowej i innowacyjności;
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa;
 • wykorzystanie aktualnych standardów jakościowych w procesach doskonalenia organizacji;
 • znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji;
 • integracja automatyzacji i robotyzacji w dobie gospodarki cyfrowej;
 • współczesne wyzwania automatyzacji procesów biznesowych;
 • integracja technologii w przemyśle 4.0;
 • zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna;
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • budowanie innowacyjnych zespołów oraz kultury wspierającej tworzenie organizacji opartych na wiedzy;
 • interdyscyplinarność kluczem do sukcesu i rozwoju;
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej Konferencji.

 

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i nauk pokrewnych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się 6 listopada 2024 roku w formie zdalnej.

Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić i odesłać w terminie do 30 czerwca 2024 roku załączoną na stronie www.wwszip.pl deklarację uczestnictwa. Termin przysłania referatów sporządzonych zgodnie z wymaganiami edycyjnymi wydawnictwa znajdującymi się na stronie https://pracenaukowe.wwszip.pl/zasady.html – do 30 września 2024 roku.

Koszt udziału w Konferencji to 300 zł, w tym materiały konferencyjne wydane w formie publikacji.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym wydarzeniem i liczną obecność osób z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, które zajmują się wskazaną tematyką.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk

prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

DO POBRANIA:
deklaracja uczestnictwa – POBIERZ

Konferencje naukowe zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu:

W roku akademickim 2023/2024

 • „Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, psychologii, zarządzaniu i inżynierii zarządzania”
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk 14 listopada 2023 r.

W roku akademickim 2022/2023

 • „Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, zarządzaniu i inżynierii zarządzania”
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 września 2022 r.

W roku akademickim 2020/2021

 • „Wyzwania współczesnej pedagogiki i zarządzania w warunkach szerokiego wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych”
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 września 2021 r.

W roku akademickim 2019/2020

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU I PEDAGOGICE W ERZE CYFROWEJ”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 21 listopada 2019 r.

W roku akademickim 2018/2019

 • „Współczesne poszukiwania w pedagogice. Teoria- badania- praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu”.
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, 26 listopada 2019
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. STAN I WYZWANIA”.
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 listopada.2018

W roku akademickim 2017/2018

 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. INNOWACYJNOŚĆ TO CYFRYZACJA I ROZWÓJ”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 16 listopada.2017

W roku akademickim 2016/2017

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. INNOWACYJNOŚĆ TO ROZWÓJ”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 27 października 2016
 • „Samorząd terytorialny – organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju”.
  Kierownik naukowy: dr Alina Kulczyk-Dynowska oraz dr Piotr Laskowski, 22 czerwca 2017

 

W roku akademickim 2015/2016

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. WSPÓŁCZESNE INSTRUMENTY INNOWACJI”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 19 listopada 2015
 • „Samorząd terytorialny i rozwój lokalny”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 23 czerwca 2016

 

W roku akademickim 2014/2015

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 13 listopada 2014
 • „Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci”, 19-21 marca 2015
 • „Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 26 czerwca 2015

 

W roku akademickim 2013/2014

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych i pozarządowych. Inżynieria innowacji”; kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,14 listopada 2013
 • „Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod”; kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski,
  28-29 marca 2014
 • „Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 25 czerwca 2014

W roku akademickim 2012/2013

 • „Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 27 czerwca 2013
 • „Zarządzanie strategiczne. Quo vadis”; kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski, 22-23 marca 2013
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych i pozarządowych. Zarządzanie projektami”; kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,14 listopada 2012
 • „Innowacyjność i kreatywność w pedagogice”; kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. dr hab. Wanda Grelowska, 14 listopada 2012

 

W roku akademickim 2011/2012

 • „Metody badań problemów zarządzania strategicznego”kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski, 30-31 marca  2012
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych
  i pozarządowych. Koncepcja logistyczna w zarządzaniu”kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,17 listopada 2011

 

W roku akademickim 2010/2011

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 18 listopad 2010
 • „Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, 25-26 marzec 2011

 

W roku akademickim 2009/2010

 • „Strategie rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
  Kierownik naukowy: mgr Jolanta Walewska, 23-24 września 2010
 • „Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 26-27 marzec 2010
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji sfery materialnej i usługowej”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 19 listopad 2009

W roku akademickim 2008/2009

 • „Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 27-28 marzec 2009
 • „Lokalne strategie oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i centralnych”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, 10 grudzień 2008

W roku akademickim 2007/2008

 • „Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 28-29 marzec 2008

W roku akademickim 2006/2007

 • „Planowanie strategiczne w warunkach niepewności” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 29-31 marca 2007
 • „Polskie pogranicza w procesie przemian” Kierownik naukowy: prof. dr hab.Zbigniew Kurcz, 23-25 kwietnia 2007

W roku akademickim 2005/2006

 • „Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe” – Kierownik naukowy: prof. dr. hab. Rafał Krupski, 6-8 kwietnia 2006
 • „Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka” – Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski, 21-22 maj 2006

W roku akademickim 2004/2005

„Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego” – Kierownicy naukowi: dr Mieczysław Morawski, dr Piotr Laskowski, 12-13 grudnia 2004

„Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm” – Kierownik naukowy: prof. dr. hab. Rafał Krupski, 1-2 kwietnia 2005

W roku akademickim 2003/2004

„Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwe sieciowym” Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski, 14-16 Grudnia 2003

„Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe Koncepcje zarządzania” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 2 – 3 kwietnia 2004 r.

W roku akademickim 2002/2003

„Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy” 15-17.12.2002 Kierownik naukowy: dr Wojciech Cieśliński

„Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki”, Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 3-4 kwietnia 2003

W roku akademickim 2001/2002

„Najnowsze instrumenty opisu organizacji”, 10-12 marca 2002 Kierownik naukowy: dr Wojciech Cieśliński

„Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje” 11-13 kwietnia 2002 Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Rafał Krupski

W roku akademickim 2000/2001

„II Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych” Wałbrzych, 14 – 15 września 2000r. Kierownik naukowy: mgr Michał Lesman

„Zadania otwarte i zamknięte w badaniu kompetencji” Wałbrzych, 16 – 17 listopada 2000r. Kierownik naukowy: mgr Janusz Mulawa

„Procesy restrukturyzacyjne a przemiany społeczne i gospodarcze regionu – oblicze Nowej Rudy i Radkowa w I dekadzie XXI wieku” 2 -3 marca 2001r Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

„Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju” 6 – 7 kwietnia 2001r. Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Rafał Krupski

„Reforma systemu podatku od nieruchomości a dochody budżetowe gminy” 22 – 24 czerwca 2001r. Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

W roku akademickim 1999/2000

„Metody zarządzania strategicznego” 31 marca – 1 kwietnia 2000r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski

„Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach” Wałbrzych, 12 – 13 kwietnia 2000r. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, dr Jerzy Tutaj

„Modernizacja systemu podatku od nieruchomości” 23 – 24 czerwca 2000r. Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

W roku akademickim 1998/1999

„Ekologizacja zarządzania firmą – zielone zarządzanie” 28 – 30 października 1998r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Stanisław Czaja

„Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego” 16 – 17 kwietnia 1999r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski

W roku akademickim 1997/1998

„Zarządzanie w Nowym Wieku” 17 – 19 czerwca 1998r. Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski

„Badania rynkowe oraz otoczenie instytucji finansowych dla efektywnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych” 4 kwietnia 1998r Kierownik naukowy: dr Jerzy Tutaj

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych