Konferencje naukowe WSZIP - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Konferencje naukowe WSZIP

15 września 2023 r. odbędzie się Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt.: „Wojna w Ukrainie – wyzwania i zagrożenia współczesnej cywilizacji”

Rosyjska agresja na Ukrainę, a w szczególności związane z nią problemy społeczno-gospodarcze to główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas Międzynarodowej Studenckiej  Konferencji Naukowej Wojna w Ukrainie – wyzwania i zagrożenia współczesnej cywilizacji. Konferencja odbędzie się w dniu 15 września 2023 w formie hybrydowej: stacjonarnie w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu  oraz online za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Uczelnię.

WOJNA W UKRAINIE – WYZWANIA I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI

TEMATYKA

 • problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze wynikające z kryzysu militarnego,
 • cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informacji i wiedzy,
 • cyfryzacja jako podstawa innowacyjności,
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa,
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • znaczenie zarządzania kryzysowego w czasach kryzysu militarnego,
 • interdyscyplinarność kluczem do sukcesu i rozwoju,
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej Konferencji.

 

Podczas wydarzenia przedstawione zagadnienia nabiorą podmiotowości – kryzysy oraz tematy pokrewne będą przedstawiane w perspektywie młodych badaczy i badaczek, którzy na bieżąco przyglądają się zmianom zachodzącym na świecie. Przyjęta tematyka stanowi obszar zainteresowania wielu dziedzin nauki, dlatego zachęcamy do interdyscyplinarnego podejścia. Tym samym do udziału zapraszamy przedstawicieli oraz przedstawicielki ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, psychologia, czy zarządzanie.

FORMA 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu  oraz online za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Uczelnię. Udział jest bezpłatny.

JĘZYK

Referat można wygłosić zarówno w języku polskim, ukraińskim, jak i angielskim.

HARMONOGRAM

 • 10.05.2023 r. – termin przesłania formularza zgłoszeniowego
 • 07.06.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania abstraktu w formacie programu Word (doc/docx) na adres: centrum@wwszip.pl
 • 30.06.2023 r. – powiadomienie uczestników o wynikach rekrutacji
 • 15.09. 2023r. – Konferencja
 • 15.09.2023 r. – wirtualny spacer po Uczelni
 • 12.10.2023 r. – termin przesyłania artykułów do recenzji (dla chętnych)

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Dla osób chętnych istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, ukraińskim lub angielskim w Pracach Naukowych WSZiP.
Termin przesyłania artykułów 17.10.2023r. Więcej informacji: centrum@wwszip.pl

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

 

14 listopada 2023 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pt.: „PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI” (online)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.: Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, psychologii, zarządzaniu i inżynierii zarzadzania która odbędzie się 14 listopada 2023 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online.

Idea wiodąca tej Konferencji zawiera się w haśle:

 

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania:

 • odpowiedzi na wyzwania wynikające z tematu propozycji orientacji tematycznej Konferencji;
 • możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki, psychologii, zarządzania i inżynierii zarzadzania.

Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy obecnie skoncentrować się na problemach związanych z wykorzystaniem wiedzy i technologii cyfrowych w pedagogice, psychologii, zarzadzaniu i inżynierii zarzadzania, stanowiących instrument intensyfikujący relacje i interdyscyplinarność. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

 • pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu),
 • psychologii (psychologii przestępczości, terapii i pomocy psychologicznej, psychologii w sytuacjach kryzysowych),
 • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, jakością, operacyjnego wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii).
 • inżynierii zarządzania – kierunku studiów potwierdzających interdyscyplinarność
  w teorii i praktyce.

Interdyscyplinarny wymiar II Międzynarodowej Konferencji Naukowej może przyczynić się do podjęcia kompleksowej naukowej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów z różnych obszarów, co może wpłynąć na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną dalszą współpracę.

Zakładane cele Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • wymiana interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczeń i popularyzacja wyników badań oraz innowacyjnych praktyk uczelni i innych instytucji w obszarach: edukacji, psychologii, opieki i wychowania, szeroko rozumianej terapii pedagogicznej oraz zarządzania operacyjnego;
 • podjęcie dyskursu naukowego nad perspektywami rozwoju wyżej przedstawionych obszarów w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii cyfrowych;
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji, konsolidacji oraz współpracy naszego środowiska działającego we wskazanych obszarach nauki i praktyki.

Dzięki obecności przedstawicieli ze świata nauki, praktyków, a także studentów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników Konferencji.

 Propozycja orientacji tematycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • najnowsze koncepcje pedagogiczne i trendy ich rozwoju w warunkach wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych;
 • problem i wyzwania wynikające z realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
 • dylematy i wyniki badań nad procesami holistycznego poznania dziecka;
 • innowacje i zmiany kaizen w procesie kształcenia uczniów;
 • czynniki integrujące i dezintegrujące proces wychowawczy i dydaktyczny;
 • wyzwania w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie;
 • problemy oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych;
 • praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi;
 • terapia i pomoc psychologiczna we współczesnych uwarunkowaniach;
 • pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
 • zaburzenia lękowe, panika i fobie społeczne wynikające z obecnej sytuacji;
 • rola psychologów i specjalistycznych ośrodków pomocy młodym ludziom;
 • trudności w panowaniu nad emocjami, niestabilna samoocena i problemy związane z nawiązaniem i utrzymaniem relacji;
 • wykorzystanie psychologii w przywództwie i biznesie
 • problemy psychiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami;
 • funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem ludźmi (projektami, zespołami, pozyskiwaniem klientów, prowadzeniem szkoleń, negocjacji z wykorzystaniem warsztatu i narzędzi psychologicznych);
 • problemy diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komunikowania;
 • cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informacji i wiedzy oraz pod-stawa pracy zespołowej i innowacyjności;
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa;
 • wykorzystanie aktualnych standardów jakościowych w procesach doskonalenia organizacji;
 • znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji;
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • budowanie innowacyjnych zespołów oraz kultury wspierającej tworzenie organizacji opartych na wiedzy;
 • interdyscyplinarność kluczem do sukcesu i rozwoju;
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej Konferencji.

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i nauk pokrewnych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się 14 listopada 2023 roku w formie zdalnej.
Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.
Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić i odesłać w terminie do 30 czerwca 2023 roku załączoną na stronie www.wwszip.pl deklarację uczestnictwa. Termin przysłania referatów sporządzonych zgodnie z wymaganiami edycyjnymi wydawnictwa znajdującymi się na stronie https://pracenaukowe.wwszip.pl/zasady.html – do 30 września 2023 roku.
Koszt udziału w Konferencji to 300 zł, w tym materiały konferencyjne wydane w formie publikacji.
Liczymy na szerokie zainteresowanie tym wydarzeniem i liczną obecność osób z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, które zajmują się wskazaną tematyką.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Konferencje naukowe zorganizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu:

W roku akademickim 2022/2023

 • „Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, zarządzaniu i inżynierii zarządzania”
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 września 2021 r.

W roku akademickim 2020/2021

 • „Wyzwania współczesnej pedagogiki i zarządzania w warunkach szerokiego wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych”
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 września 2021 r.

W roku akademickim 2019/2020

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce. KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU I PEDAGOGICE W ERZE CYFROWEJ”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 21 listopada 2019 r.

W roku akademickim 2018/2019

 • „Współczesne poszukiwania w pedagogice. Teoria- badania- praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu”.
  Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, 26 listopada 2019
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. STAN I WYZWANIA”.
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 15 listopada.2018

W roku akademickim 2017/2018

 • “Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. INNOWACYJNOŚĆ TO CYFRYZACJA I ROZWÓJ”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 16 listopada.2017

W roku akademickim 2016/2017

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. INNOWACYJNOŚĆ TO ROZWÓJ”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 27 października 2016
 • „Samorząd terytorialny – organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju”.
  Kierownik naukowy: dr Alina Kulczyk-Dynowska oraz dr Piotr Laskowski, 22 czerwca 2017

 

W roku akademickim 2015/2016

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. WSPÓŁCZESNE INSTRUMENTY INNOWACJI”. Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, 19 listopada 2015
 • „Samorząd terytorialny i rozwój lokalny”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 23 czerwca 2016

 

W roku akademickim 2014/2015

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 13 listopada 2014
 • „Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci”, 19-21 marca 2015
 • „Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 26 czerwca 2015

 

W roku akademickim 2013/2014

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych i pozarządowych. Inżynieria innowacji”; kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,14 listopada 2013
 • „Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod”; kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski,
  28-29 marca 2014
 • „Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 25 czerwca 2014

W roku akademickim 2012/2013

 • „Samorząd terytorialny a polityka lokalna”, kierownik naukowy: dr Piotr Laskowski, 27 czerwca 2013
 • „Zarządzanie strategiczne. Quo vadis”; kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski, 22-23 marca 2013
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych i pozarządowych. Zarządzanie projektami”; kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,14 listopada 2012
 • „Innowacyjność i kreatywność w pedagogice”; kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska, prof. dr hab. Wanda Grelowska, 14 listopada 2012

 

W roku akademickim 2011/2012

 • „Metody badań problemów zarządzania strategicznego”kierownik naukowy: prof. dr hab.  Rafał Krupski, 30-31 marca  2012
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji  biznesowych, publicznych
  i pozarządowych. Koncepcja logistyczna w zarządzaniu”kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko,17 listopada 2011

 

W roku akademickim 2010/2011

 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 18 listopad 2010
 • „Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. inż. Rafał Krupski, 25-26 marzec 2011

 

W roku akademickim 2009/2010

 • „Strategie rozwoju edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
  Kierownik naukowy: mgr Jolanta Walewska, 23-24 września 2010
 • „Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 26-27 marzec 2010
 • „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji sfery materialnej i usługowej”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Lucjan Kowalczyk, prof. dr hab. Franciszek Mroczko, 19 listopad 2009

W roku akademickim 2008/2009

 • „Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 27-28 marzec 2009
 • „Lokalne strategie oświatowe w polityce edukacyjnej władz regionalnych i centralnych”
  Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk, 10 grudzień 2008

W roku akademickim 2007/2008

 • „Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 28-29 marzec 2008

W roku akademickim 2006/2007

 • „Planowanie strategiczne w warunkach niepewności” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 29-31 marca 2007
 • „Polskie pogranicza w procesie przemian” Kierownik naukowy: prof. dr hab.Zbigniew Kurcz, 23-25 kwietnia 2007

W roku akademickim 2005/2006

 • „Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe” – Kierownik naukowy: prof. dr. hab. Rafał Krupski, 6-8 kwietnia 2006
 • „Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka” – Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski, 21-22 maj 2006

W roku akademickim 2004/2005

„Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego” – Kierownicy naukowi: dr Mieczysław Morawski, dr Piotr Laskowski, 12-13 grudnia 2004

„Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm” – Kierownik naukowy: prof. dr. hab. Rafał Krupski, 1-2 kwietnia 2005

W roku akademickim 2003/2004

„Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwe sieciowym” Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski, 14-16 Grudnia 2003

„Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe Koncepcje zarządzania” Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 2 – 3 kwietnia 2004 r.

W roku akademickim 2002/2003

„Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy” 15-17.12.2002 Kierownik naukowy: dr Wojciech Cieśliński

„Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki”, Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski, 3-4 kwietnia 2003

W roku akademickim 2001/2002

„Najnowsze instrumenty opisu organizacji”, 10-12 marca 2002 Kierownik naukowy: dr Wojciech Cieśliński

„Zarządzanie strategiczne. Badania i koncepcje” 11-13 kwietnia 2002 Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Rafał Krupski

W roku akademickim 2000/2001

„II Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Wyższych Szkół Niepublicznych” Wałbrzych, 14 – 15 września 2000r. Kierownik naukowy: mgr Michał Lesman

„Zadania otwarte i zamknięte w badaniu kompetencji” Wałbrzych, 16 – 17 listopada 2000r. Kierownik naukowy: mgr Janusz Mulawa

„Procesy restrukturyzacyjne a przemiany społeczne i gospodarcze regionu – oblicze Nowej Rudy i Radkowa w I dekadzie XXI wieku” 2 -3 marca 2001r Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

„Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju” 6 – 7 kwietnia 2001r. Kierownik naukowy: prof. zw. dr hab. Rafał Krupski

„Reforma systemu podatku od nieruchomości a dochody budżetowe gminy” 22 – 24 czerwca 2001r. Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

W roku akademickim 1999/2000

„Metody zarządzania strategicznego” 31 marca – 1 kwietnia 2000r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski

„Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach” Wałbrzych, 12 – 13 kwietnia 2000r. Kierownicy naukowi: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, dr Jerzy Tutaj

„Modernizacja systemu podatku od nieruchomości” 23 – 24 czerwca 2000r. Kierownik naukowy: dr Zbigniew Kulas

W roku akademickim 1998/1999

„Ekologizacja zarządzania firmą – zielone zarządzanie” 28 – 30 października 1998r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Stanisław Czaja

„Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego” 16 – 17 kwietnia 1999r. Kierownik naukowy: prof. dr hab. Rafał Krupski

W roku akademickim 1997/1998

„Zarządzanie w Nowym Wieku” 17 – 19 czerwca 1998r. Kierownik naukowy: dr Mieczysław Morawski

„Badania rynkowe oraz otoczenie instytucji finansowych dla efektywnego funkcjonowania podmiotów gospodarczych” 4 kwietnia 1998r Kierownik naukowy: dr Jerzy Tutaj

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych