fbpx

Oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe …tylko WSZIP
Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.

 

Rabat otrzymasz od razu!
Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa PROMOCJA

PROMOCJA
STUDIA 1000 zł TANIEJ
Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób
na każdym kierunku

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia na Uczelni
lub przez Internet

Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

PLANOWANE TERMINY
URUCHOMIENIA STUDIÓW

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

WYSZUKAJ:

 

KIERUNKI STUDIÓW:

Pedagogiczne

Nauczanie – Kierunki ogólnokształcące

Nauczanie – Kierunki branżowe

Studia podyplomowe dla nauczycieli - pedagogika

Motto naszej uczelni …otwieramy świat możliwości określa nasz stosunek do współczesnych form szkolnictwa wyższego. Wychodząc z założenia, że obecnie studia, a szczególnie studia podyplomowe, podejmowane są najczęściej przez osoby pracujące, posiadające zobowiązania rodzinne i tym samym dysponujące ograniczonymi możliwościami podróżowania.

Dzisiejsza ogólnodostępna technologia z powodzeniem pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uczelni lub przez Internet, bez uszczerbku dla jakości procesu kształcenia. Dlatego, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, od pewnego czasu propagujemy tę formę uczestnictwa studenta w zajęciach jako równorzędną z tradycyjnym udziałem w wykładach i ćwiczeniach. Podczas procesu rekrutacji, każdy z przyszłych studentów może wybrać odpowiadającą mu formę edukacji. O wyznaczonej zgodnie z planem godzinie, student łączy się online z salą wykładową, by na żywo wziąć udział w zajęciach. Ponieważ jest to połączenie video, każdy słuchacz ma możliwość nie tylko wysłuchania wykładu, ale również aktywnego uczestniczenia w nim poprzez zadawanie pytań. Ponadto wspomniana platforma e-learningowa pozwala studentowi na dostęp do materiałów dydaktycznych oraz na bezpośredni, bardziej zindywidualizowany i osobisty kontakt z wykładowcami.

Egzaminy, zaliczenia i obrona pracy

Niezależnie od stopnia edukacji, nauka w ramach szkolnictwa wyższego w WSZiP wiąże się z przeprowadzeniem przez uczelnię zaliczeń oraz egzaminów (na kierunkach pedagogicznych również praktyk) a także z obroną pracy dyplomowej. W przypadku wyboru przez studenta studiów tradycyjnych, wszystkie formy weryfikacji wiedzy mają miejsce w siedzibie uczelni w Wałbrzychu.

Studia podyplomowe - kierunki

Obecnie WSZiP oferuje studia podyplomowe w dziewięciu obszarach obejmujących ponad sto różnych specjalności. Są to kierunki:

  • Pedagogiczne - tu zapewniamy największą liczbę możliwości zdobycia wiedzy w zakresie szeroko rozumianej pedagogiki. Poza kierunkami nauczania przedmiotowego, kształcimy w zakresie bibliotekoznawstwa, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, surdopedagogiki oraz tyflopedagogiki. Nasi studenci mogą również zdobyć kwalifikacje szkolnego koordynatora ds. cudzoziemców,
  • Zarządcze - proponujemy specjalności takie jak: doradztwo zawodowe, coaching, logistyka bezpieczeństwa i stanów kryzysowych, bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie, kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz inne,
  • Administracyjne i Prawne - na tych kierunkach studenci zdobędą wiedzę w obszarach takich jak m. in. administracja i gospodarka samorządowa, administracja publiczna z elementami prawa, zamówienia publiczne, kuratela sądowa dla dorosłych i rodzinna, mediacje i negocjacje oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • Marketingowe - studenci zdobędą wiedzę z zakresu marketingu internetowego, logistyki i spedycji w transporcie kolejowym, mogą również zdobyć kompetencje inspektora ochrony danych (iod),
  • Zdrowie i Uroda - studia w zakresie bezpieczeństwa żywności z epidemiologią i higieną, promocji oraz profilaktyki zdrowotnej, higieny środowiskowej, dietetyki i żywienia w profilaktyce i edukacji zdrowotnej, ale również gerontopedagogika, neurologopedia i wychowanie do życia w rodzinie,
  • Innowacje i nowoczesne technologie - oferujemy studia w zakresie nauczania mechatroniki, nauczania o urządzeniach elektryczno - elektronicznych, systemach energii odnawialnej czy cloud computing, transformacji cyfrowej w biznesie oraz inne,
  • Psychologia - polecamy specjalności związane z funkcjonowaniem rodzin dysfunkcjonalnych, sytuacjami kryzysowymi, pomocą psychologiczno-pedagogiczną, profilaktyką uzależnień, ale również z coachingiem i psychopedagogiką kreatywności,
  • Finanse - umożliwiamy zdobycie kwalifikacji na nauczyciela przedmiotów ekonomicznych, a także wiedzę w zakresie kadr i płac,
  • Menadżerskie - w zakresie managingu w szkolnictwie, służbie zdrowia, przemyśle, zarządzania nieruchomościami, ale też sytuacjami kryzysowymi czy BHP oraz zasobami ludzkimi i inne.

Zawody odpowiadające zapotrzebowaniu

Mimo wielu zmian, które dokonały się w ostatnim czasie, jeszcze ciągle piętą Achillesową polskiego szkolnictwa średniego i wyższego jest niedostosowanie oferty szkół i uczelni do rzeczywistego zapotrzebowania na konkretne zawody. Mając tego świadomość i chcąc zapewnić naszym Absolwentom możliwość jak najlepszego wykorzystania zdobytej wiedzy bezpośrednio po ukończeniu studiów, nasi specjaliści stale analizują rynek pracy oraz trendy i dopasowują specjalności i zakres kształcenia do bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa. To dlatego przy każdej rekrutacji pojawiają się w ofercie WSZiP liczne nowości. Obecnie na kierunku Pedagogika są to na przykład specjalności ściśle ukierunkowane na kształcenie w zakresie danego przedmiotu (biologia, język polski, fizyka czy matematyka), na kierunkach: zarządczych, administracyjno - prawnym i informatycznym - specjalności związane z ochroną danych osobowych, natomiast w zakresie zdrowia i urody - specjalności obejmujące tematykę epidemiologiczną.

Studia podyplomowe doskonalące i kwalifikacyjne

Podyplomówka jest formą kształcenia, która rozwija nabytą dotąd wiedzę uczestnika studiów podyplomowych oraz podnosi jego kwalifikacje. Poszerzenie wiedzy w danym zakresie to główna przyczyna podjęcia studiów podyplomowych przez absolwentów studiów I i II stopnia. W przypadku specjalności, które wiążą się przede wszystkim z nabyciem pewnej wiedzy teoretycznej przydatnej w praktyce zawodowej oraz nie wymagają wcześniejszego przygotowania kierunkowego, studia takie określiliśmy jako doskonalące. Oferujemy jednak również specjalności, zwłaszcza w ramach kierunku pedagogicznego (ale nie tylko), na które rekrutowani mogą być tylko i wyłącznie kandydaci - absolwenci określonych studiów kierunkowych zdobywający w ramach studiów podyplomowych konkretne kompetencje (specjalności kwalifikacyjne). W opisie każdej ze specjalności określonej jako kwalifikacyjna wyszczególnione są wymagania odnośnie wcześniejszego wykształcenia kandydatów.

Jasne zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się podobnie, jak rekrutacja na studia licencjackie, inżynierskie czy magisterskie. Zrezygnowaliśmy tu z egzaminów wstępnych, a o przyjęciu na wybrany przez uczestnika kierunek decyduje kolejność podpisania umowy z uczelnią. Oczywiście warunkiem bezwzględnym przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie studiów stopnia I lub II, a w zależności od specjalności również o określonym profilu (studia kwalifikacyjne).

Rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września, zajęcia uruchamiane są w październiku. Proces rekrutacji przeprowadzić można całkowicie online 24h na dobę lub bezpośrednio w siedzibie uczelni w godzinach pracy sekretariatu.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych