Studia licencjackie

Studia licencjackie trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
O przyjęcie na studia licencjackie ubiegać mogą się kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości.

Zapraszamy do rejestracji on-line!

STUDIA LICENCJACKIE

Zarządzanie

W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Marketing i Komunikacja Rynkowa NOWOŚĆ!
 • Komunikacja w Biznesie
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
 • Logistyka Biznesu
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie Małą Firmą
 • Przedsiębiorczość i Innowacje
 • Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

Absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi – przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji.
Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie – to oni będą mogli dać pracę innym.

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • język obcy
 • przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
 • technologie informacyjne
 • nauka o organizacji
 • mikroekonomia
 • prawo
 • podstawy zarządzania
 • matematyka
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • finanse
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • marketing
 • informatyka w zarządzaniu
 • badania marketingowe
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo autorskie i pokrewne
 • seminarium
 • proseminarium

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Administracja

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja oferujemy następujące specjalności:

 • Administracja Europejska i Gospodarka Regionalna
 • Administracja Wymiaru Sprawiedliwości i Prokuratury
 • Administracja Publiczna

DLACZEGO ADMINISTRACJA?

Studia licencjackie na kierunku administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Standard nauczania zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej realizacji zadań z zakresu różnych dziedzin życia społecznego, kładzie nacisk na twórcze podejście do problemów.
Absolwenci kierunku Administracja, poza możliwością pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, są również przygotowani do pracy w bankach czy firmach ubezpieczeniowych. Niewykluczone również, że będą mieli możliwość sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku, w związku z naszą obecnością w strukturach unijnych.
Baczna uwaga zwrócona zostanie na przygotowanie absolwenta do pracy w instytucjach, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w skali regionu i kraju, w przedsiębiorstwach na stanowiskach doradców podatkowych czy też we własnych firmach.

JAK STUDIUJEMY ADMINISTRACJĘ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • podstawy prawoznawstwa
 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • makro i mikroekonomia
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
  statystyka z demografią
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • instytucje i źródła prawa UE
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • technologie informacyjne
 • proseminarium
 • seminarium
 • język obcy
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo międzynarodowe
 • prawo wynalazcze, autorskie i ochrona własności
 • intelektualnej
 • przedmioty do wyboru
 • przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1349/REJ.103/EK/04 z dnia 05.08.2004r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pedagogika

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Terapią Pedagogiczną
 • Resocjalizacja z Elementami Kryminologii

DLACZEGO PEDAGOGIKA?

Pedagogika wychodzi naprzeciw palącym potrzebom społecznym. Cierpimy na niedobór wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych sprostać wymogom zmieniającego się systemu oświaty.
Osoby o takim wykształceniu będą przygotowane do podjęcia pracy socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wymagających wsparcia pedagogicznego.
Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Znajdą również pracę w różnego typu ośrodkach: domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, matek ciężarnych, ofiar przemocy w rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Od pierwszych zajęć studenci realizują przedmioty związane z wybraną specjalnością. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • technologie informatyczne
 • socjologia wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • historia wychowania
 • pedagogika specjalna
 • psychologia rozwoju i osobowości
 • pedagogika porównawcza
 • metody badań pedagogicznych
 • metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • pedagogika społeczna
 • język obcy
 • psychologia kliniczna
 • współczesne kierunki pedagogiczne
 • media w edukacji
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • emisja i higiena głosu
 • przedmiot do wyboru
 • wychowanie fizyczne
 • socjologia
 • filozofia
 • psychologia ogólna
 • teoria wychowania
 • diagnostyka pedagogiczna
 • edukacja zdrowotna i ekologiczna
 • planowanie dydaktyczne
 • terapia logopedyczna
 • diagnostyka edukacyjna
 • trening umiejętności wychowawczych

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fizjoterapia * jednolite studia magisterskie, w organizacji.

Dlaczego Fizjoterapia?

Fizjoterapia daje obecnie możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.
Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w szpitalu czy ośrodku zdrowia, ale znajdują też zatrudnienie w uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness, hotelach, fitness klubach, domach opieki społecznej oraz domach spokojnej starości.
Fizjoterapeuci wykonują masaże zdrowotne, ale też dbają o dobre samopoczucie gości coraz popularniejszych “farm piękności”, klinik zdrowia i urody. Pomagają chorym powrócić do zdrowia, a z drugiej strony mogą prowadzić gimnastykę wyszczuplającą, korekcyjną czy aerobik.
Na popularność zawodu fizjoterapeuty nie bez wpływu pozostają również zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z dziedziny medycznej.

JAK STUDIUJEMY FIZJOTERAPIĘ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

JAKO JEDYNI W WAŁBRZYCHU POSIADAMY PODPISANE UMOWY NA PRAKTYCZNE ZAJĘCIA, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W TAK RENOMOWANYCH INSTYTUCJACH JAK: UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA S.A., SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY W WAŁBRZYCHU.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia licencjackie są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska człowieka
 • biologia medyczna
 • biochemia
 • etyka
 • fizjoterapia ogólna
 • biomechanika
 • pedagogika
 • socjologia
 • język obcy
 • kształcenie umiejętności ruchowych
 • biofizyka
 • kinezyterapia
 • elementy filozofii
 • anatomia na żywym człowieku
 • technologie informacyjne
 • kliniczne podstawy w chirurgii i onkologii
 • kliniczne podstawy w chorobach wewnętrznych i pulmonologii
 • fizjologia człowieka
 • kinezjologia
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym
 • fizykoterapia
 • ogólna metodyka nauczania ruchu
 • masaż leczniczy
 • pływanie
 • kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie
 • kliniczne podstawy w psychiatrii i geriatrii
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
 • balneologia
 • podstawy muzykoterapii
 • gimnastyka korekcyjna
 • patofizjologia ogólna
 • fizjoterapia w pulmonologii
 • seminarium
 • przedmiot do wyboru
 • fizjoterapia w pediatrii
 • zaopatrzenie ortopedyczne
 • kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • fizjoterapia w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
 • terapia manualna
 • proseminarium
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii
 • fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu:
  – neurologia i neurochirurgia
  – reumatologia
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej
 • gimnastyka korekcyjna w wodzie
 • fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
 • fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
 • fizjoterapia w psychiatrii i geriatrii

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/222/EK/REJ.103/04 z dnia 26.02.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych