Studia Zarządzanie ze wspomaganiem online | WSZIP Dolny Śląsk

Studia – Zarządzanie

Do 21 czerwca:

zapisz się

 

SPECJALNOŚCI:

Zasady rekrutacji na studia licencjackie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online daje możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
Wymagane dokumenty
Podanie/Kwestionariusz osobowy – POBIERZ
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

Rekrutacja:   tel. 748 477 000  e-mail: rekrutacja@wwszip.pl       Messenger

 

 

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Opłaty za studia licencjackie:

12 rat
I rok 486,50 zł x 12   
II rok 539,50 zł x 12
III rok 700,50 zł x 8
0 zł x2

 

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. 748 477 000   tel. 724 957 000  rekrutacja@wwszip.pl    Messenger

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

Zarządzanie studia licencjackie niestacjonarne

  JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE?

 • Liczba zajęć dydaktycznych odpowiada wymogom Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

 

 

 

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

 

  DLACZEGO STUDIA ZARZĄDZANIE W WSZIP ?

 • Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne) są zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Zajęcia dydaktyczne na tych studiach realizowane są w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS przewidzianych do uzyskania w programie studiów.
 • Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie) jest wspomagane dzięki wykorzystaniu przez Uczelnię dostępu do elektronicznej wersji z biblioteki IBUK Libra podręczników akademickich i książek oraz czasopism naukowych w języku polskim. Cyfrowa technologia daje możliwość na kształcenie z IBUK Libra bez granic z dowolnego miejsca na świecie.
 • Program studiów jest objęty działaniami Centrum Kreowania Kariery WSZIP, Centrum Innowacji WSZIP oraz Centrum Egzaminacyjnego WSZIP, które czynnie wspierają działania dydaktyczne oraz spotkania ze wspomaganiem przez Internet ze Studentami.
 • Praktyki dla Studentów WSZIP odbywają się w firmach związanych z branżą nowych technologii, branżą cyfrową, branżą komunikacyjną czy branżą produkcyjną.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie powszechnie stosowane w dobie gospodarki cyfrowej.
 • Wykładowcy na kierunku Zarządzanie posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną.
 • Absolwenci kierunku Zarządzanie wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
  Studenci Zarządzania nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
  Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych, komunikacyjnych czy handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej i wyższej kadry kierowniczej.
  Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie – to oni będą mogli dać pracę innym.

 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych). Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Potrafi skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

 

  DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

 • Studia licencjackiewstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego Student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.
 • technologie informacyjne
 • nauka o organizacji
 • mikroekonomia
 • prawo
 • podstawy zarządzania
 • matematyka
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • finanse
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • marketing
 • język obcy
 • informatyka w zarządzaniu
 • badania marketingowe
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo autorskie i pokrewne
 • przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
 • seminarium
 • proseminarium

oraz przedmioty specjalnościowe.

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia na kierunku Zarządzanie – dla kogo?

Studia na kierunku Zarządzanie są doskonałym wyborem dla osób, które są przedsiębiorcze, stawiają na rozwój i wiążą swoją przyszłość z krajowymi lub międzynarodowymi organizacjami, takimi jak przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej czy organizacje rządowe. Absolwent, który ukończył studia wyższe – Zarządzanie posiada wiedzę oraz umiejętności do zajmowania stanowisk w kadrze zarządzającej. Tym samym może znaleźć zatrudnienie w charakterze team lidera, managera, kierownika projektów, specjalisty etc. Szczegółowe kwalifikacje i kompetencje uzależnione są wybranej podczas studiów specjalności. Decydując się na  kierunek Zarządzanie zdobywa się umiejętności również do jak najlepszego wykorzystywania predyspozycji członków zespołu w celu realizacji jego całościowych celów. Studia Zarządzanie mogą być zatem bramą nie tylko do dobrze płatnego zawodu, ale też szansą na uzyskanie nowych umiejętności interpersonalnych.

Studia Zarządzanie ze wspomaganiem online — dlaczego warto?

Kierunek Zarządzanie ma za zadanie kształcić specjalistów w zakresie kierowania, planowania, kontrolowania procesów oraz koordynowania działań, jakie zachodzą w przedsiębiorstwach. Na studia – Zarządzanie przede wszystkim warto się zdecydować dlatego, że pozwalają zdobyć wykształcenie, które jest pożądane na rynku pracy oraz umożliwia zajmowanie wysokich, dobrze płatnych stanowisk. Ponadto, wiedza jaką posiadają Absolwenci tego kierunku, będąca połączeniem przygotowania teoretycznego i umiejętności praktycznych otwiera możliwości nie tylko do pracy w kadrze zarządzającej w większych czy mniejszych przedsiębiorstwach, ale też pozwala z sukcesem prowadzić własną działalność.

Czego można dowiedzieć się w trakcie studiowania Zarządzania?

W planie studiów poza przedmiotami ogólnymi znajdują się również przedmioty specjalnościowe. Tym samym to, jaka wiedza będzie zdobywana podczas studiowania jest w pewnej mierze zależne od wyboru specjalności. Jednakże studia – Zarządzanie są nakierunkowane na to, aby zdobyć umiejętności związane z:

 • zarządzaniem produkcją oraz produktami,
 • zarządzaniem finansami,
 • zarządzaniem wiedzą oraz kulturą organizacyjną,
 • zarządzaniem zasobami ludzkimi, czyli kierowaniem ludźmi.

 

Reasumując, studia Zarządzanie ze wspomaganiem online są bardzo atrakcyjnym kierunkiem, który otwiera furtkę do wielu rozwojowych zawodów.

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych