Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Relacje z otoczeniem

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości  w Wałbrzychu to stale rozwijająca się jednostka, która swoimi działaniami wpisuje się w wypełnianie stojącego przed nią zadania nauczania kolejnych pokoleń młodych ludzi. W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, Wydział Edukacji Biznesu i Inżynierii nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Mając na uwadze dbałość o utrzymywanie dobrych relacji z naszymi Partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, cały czas staramy się prowadzić dialog, tak aby poznać ich potrzeby i wypracować płaszczyzny dalszej działalności. Relacje z podmiotami z sektora gospodarczego jak i  sektora administracji publicznej  pełnią istotną rolę w rozwoju Wydziału.

Wyrazem bliskiej współpracy z otoczeniem jest w szczególności Rada Doradcza Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu – powołana w październiku 2019 przez  Senat Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, która kontynuuje wcześniejsze działania Rady Doradczej Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego Wydziału Zarządzania i Administracji.  W  skład Rady wchodzą osoby reprezentujące różne sfery życia społeczno-gospodarczego – przedstawiciele firm i instytucji prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z kierunkami studiów prowadzonymi na Wydziale. We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci realizują wiele projektów i przedsięwzięć, a w szczególności  seminaria i konferencje poświęcone obszarom badawczym realizowanym w ramach badań naukowych Wydziału jak i realizują program praktyk zawodowych. Nadrzędnym celem współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego niewątpliwie uznać należy budowanie kapitału relacyjnego w podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim.

Rada ma charakter opiniodawczo-doradczy, a jej zadaniem jest udział w kształtowaniu koncepcji kształcenia na kierunku studiów, w szczególności poprzez wskazywanie pożądanych umiejętności i kompetencji absolwentów oraz wskazywanie pożądanych zmian w celu doskonalenia programu i procesu kształcenia. Obecnie Rada, która skupia liderów otoczenia społeczno-gospodarczego aktywnie współpracujących z Wydziałem Edukacji Biznesu i Inżynierii, swoje zadania realizuje poprzez realizację różnorodnych inicjatyw, takich jak:

 • zajęcia z praktykami biznesu,
 • konsultacje oferty edukacyjnej,
 • tworzenie i opiniowanie programów studiów w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy,
 • staże i praktyki studenckie,
 • świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz z Rady
 • realizacja działań promocyjno-informacyjnych na terenie Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii,
 • wspólne projekty edukacyjne.

Cele i zadania Rady Doradczej Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego

Rada Doradcza Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego  stanowi platformę współpracy środowiska naukowców i dydaktyków ze sferą praktyki gospodarczej zmierzającej do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów dla wsparcia rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, w którym funkcjonuje Uczelnia. Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje dążą do pozyskiwania pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz systematycznego ich podnoszenia w odniesieniu do posiadanych zasobów kadrowych. Podmioty te napotykają w konkurencyjnym otoczeniu na szereg problemów, w których rozwiązywaniu pomocna może być wiedza i kompetencje pracowników wyższej uczelni.

Współpraca obydwu środowisk ułatwia identyfikację potrzeb i oczekiwań, umożliwia obopólne korzystanie z posiadanej wiedzy i doświadczenia, sprzyja dostosowaniu działań zmierzających do realizacji wspólnych celów a poprzez to wzmacnianie posiadanych potencjałów.

 1. Cele Rady Doradczej Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego Biznesu

Rada Doradcza Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego  powstała jako ciało doradcze i opiniodawcze działające przy Wydziale Edukacji Biznesu i Inżynierii Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Celem nadrzędnym jest:

 • wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk, tj. środowiska naukowego i praktyki gospodarczej,
 • wsparcie Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz opiniowanie przedkładanych projektów,
 • intensyfikacja współpracy pomiędzy Wydziałem Edukacji Biznesu i Inżynierii WSZiP a otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki,
 • organizowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej partnerów bądź realizujących interes publiczny.
 1. Zadania Rady Biznesu

Do zadań Rady Doradczej Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego należy:

 • współudział jej członków w corocznych warsztatach, których celem będzie wypracowanie zawartości merytorycznych realizowanych przez Wydział programów studiów;
 • wsparcie działań Wydziału w zakresie pozyskiwania dla studentów atrakcyjnych miejsc na odbycie stażu oraz praktyki; zależy nam na wyselekcjonowaniu tych przedsiębiorstw, które będą w stanie zapewnić miejsca pracy studentom po odbyciu przez nich stażu;
 • opracowanie programu wizyt studyjnych w firmach oraz zasad prowadzenia zajęć w różnych formach, np. wykładów monograficznych, warsztatów, analizy case study przez praktyków. Zależy nam, aby być blisko przedsiębiorców, minimalizować luki kompetencyjne, a także ułatwić studentom wejście na rynek pracy.

Do zadań szczegółowych Rady Doradczej Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego należy w szczególności:

 • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii,
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii
 • formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych,
 • umożliwianie studentom Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
 • przygotowywanie wspólnie z Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń,
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich (np. pracach kół studenckich),
 • uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach Wydziału Edukacji Biznesu i Inżynierii (np. rozdanie dyplomów),
 • współpraca między uczestnikami Rady Doradczej Przedstawicieli Otoczenia Społeczno-Gospodarczego.

 

Kontakt: radabiznesu@wwszip.pl

Regulamin
RADY DORADCZEJ PRZEDSTAWICIELI OTOCZENIA SPOŁECZNO

 

Akademia Biznesu
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych