Akademia Biznesu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Akademia Biznesu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu

 

Zarządzanie organizacją gospodarczą wymaga od właścicieli/menedżerów zapewnienia firmie zdolności do osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej w warunkach ciągłych zmian otoczenia. Efektywne wykorzystanie zasobów firmy zależy zarówno od indywidualnego talentu menedżerskiego, jak i odpowiedniego zasobu wiedzy. Katalog pożądanych kompetencji właścicieli firm (menedżerów) w organizacjach dynamicznie ewoluuje w kierunku umiejętności strategicznego rozwoju. Szybkość i zdolność reakcji managementu na potrzeby i wyzwania mikro- i makrootoczenia firm świadczy o swoistym talencie zarządzania. Coraz częściej koniecznym staje się sterowanie na rynkach krajowych i międzynarodowych procesami przepływu wszelkich zasobów takich jak: surowce, materiały, wyroby gotowe, części zamienne, towary, tak aby ich zużycie było jak najmniejsze, koszty najniższe, a efekty działalności najlepsze. Wymaga to znajomości działań integracyjnych i optymalizacyjnych oraz wielu nowoczesnych metod i technik zarządzania.

Wyższa Szkoła Zarzadzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu   to stale rozwijająca się Uczelnia, która swoimi działaniami wpisuje się w wypełnianie stojącego przed nią zadania nauczania kolejnych pokoleń młodych ludzi. W celu jak najlepszego powiązania procesu i efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów z potrzebami rozwojowymi podregionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego, a przede wszystkim z potrzebami pracodawców, WSZiP  nawiązuje i utrzymuje kontakty z wieloma podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Mając na uwadze dbałość o utrzymywanie dobrych relacji z naszymi Partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego, cały czas staramy się prowadzić dialog, tak aby poznać ich potrzeby i wypracować płaszczyzny dalszej działalności. We współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, władze, pracownicy i studenci realizują wiele projektów i przedsięwzięć, a w szczególności  seminaria i konferencje poświęcone obszarom badawczym realizowanym w ramach badań naukowych Wydziału jaki i realizują program praktyk zawodowych. Nadrzędnym celem współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego niewątpliwie uznać należy budowanie kapitału relacyjnego w podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim.

 

Dostrzegając potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, WSZiP powołała Akademię Biznesu, której program ukierunkowany został na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych, a jej głównym celem jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do realizacji swoich pomysłów biznesowych. W ramach Akademii Biznesu WSZiP  współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności z instytucjami i organizacjami oferującym wsparcie dla osób prowadzących swój biznes. Wykłady i warsztaty zgodnie z hasłem WSZiP – otwieramy świat możliwości – realizowane będą w nowej i wygodnej formy kształcenia –  studiowania  w Internecie.

W ramach Akademii Biznesu WSZiP z/s w Wałbrzychu dla uczestników dostępne będą:

 • wykłady prowadzone przez wykładowców WSZiP oraz praktyków biznesu,
 • zajęcia warsztatowe  realizowane przez wykwalifikowanych trenerów i ekspertów biznesu,
 • coaching indywidualny i grupowy,
 • projekty realizowane przez interdyscyplinarne zespoły zadaniowe – case study,
 • wydarzenia o charakterze naukowym i biznesowym (konferencje, spotkania networkingowe).

Dzięki Akademii Biznesu WSZiP uczestnicy będą mieli możliwość:

 • zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości,
 • rozwinięcia kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania własnej firmy, a w szczególności:
 • kreowania modelu biznesowego,
 • uzyskiwania dofinansowania,
 • pozyskiwania nowych klientów,
 • tworzenia strategii marketingowej,
 • zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji,
 • poznania własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju,
 • rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych,
 • skorzystania z interaktywnych narzędzi wspierających rozwój umiejętności menadżerskich,
 • zbudowania sieci przydatnych kontaktów biznesowych,
 • udziału w interdyscyplinarnych projektach biznesowych.

Akademia Biznesu WSZiP skierowana jest w główniej mierze do osób prowadzących w podregionie wałbrzyskim i jeleniogórskim działalność gospodarcza w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa. W ramach Akademii Biznesu WSZiP oferujemy następujące zajęcia:

 1. Marketing i sprzedaż w praktyce
 2. Ochrona danych osobowych w małej firmie
 3. Budowanie zespołu i efektywna współpraca w zespole
 4. Rachunkowość małej firmy
 5. Systemy logistyczne transportu bliskiego i magazynowania
 6. Elementy prawa pracy
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Zarządzanie kompetencjami pracowników
 9. Zarządzanie jakością
 10. Zarządzanie innowacjami

   Program przygotowanych zajęć wspiera rozwój potencjału wewnętrznego, wzmacniania kompetencje przywódcze, buduje pewność siebie oraz poczucie własnej wartości i odpowiedzialności w podejmowanej roli lidera.

Uczestnicy mogą zapisywać się na pojedyncze zajęcia lub skorzystać z całego programu.  Nabór do Akademii Biznesu WSZiP na semestr letni zaczyna się 20 lutego 2023 roku i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc (lub do 15 marca 2023). Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Kandydaci powinni  złożyć deklarację uczestnictwa mailowo na adres:
centrum@wwszip.pl


W przypadku małego zainteresowania Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia Akademii Biznesu.

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych