Pedagogika studia licencjackie | Studia pedagogiczne - zaoczne | WSZIP

Studia licencjackie – Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Promocja
STUDIA 1000 zł TANIEJ
do 6 czerwca
Czesne już od
 398,50 zł/mc 
Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną
studia licencjackie niestacjonarne

  JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ OPIEKUŃCZĄ Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ?

 • Liczba zajęć dydaktycznych odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną oferujemy następujące specjalności:

Specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Przygotowuje do podejmowania profesjonalnych działań w tym zakresie.

Adresaci studiów:

Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii a także osobami w wieku podeszłym i senioralnym. Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą opiekuna – wychowawcy w charakterze pedagog, wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy i internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domach opieki i pomocy społecznej, domach dziennego pobytu seniorów.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent studiów I stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Ponadto posiada wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, jak również światowych trendów w tym zakresie).

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent przejawia motywację do samokształcenia i rozwoju oraz posiada przekonanie o potrzebie, sensie i wartości działalności pedagogicznej w środowisku. Przygotowany jest do aktywnego uczestnictwa w działalności pedagogicznej, zorientowany na profesjonalizm w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Dostrzega moralne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga i wychowawcy.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy, w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów), na stanowisku asystenta rodziny, w żłobku, w placówkach oświatowych – w charakterze wychowawcy,  w szkole podstawowej –  w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Specjalność dostarczy profesjonalnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego aspektu kształcenia. Program obejmuje zagadnienia związane z pojęciami wychowania. Absolwent posiada umiejętności profesjonalnego planowania i realizowania zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Adresaci studiów:

Osoby zainteresowane pracą jako pedagodzy szkolni, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych oraz prowadzeniem zajęć korekcyjno kompensacyjnych, ośrodkach edukacyjno terapeutycznych

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

wybranych zagadnień z psychologii wychowawczej, społecznej, rozwojowej i klinicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju, prawnych aspektów orzecznictwa pedagogicznego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkole, organizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego – podstaw teoretycznych, środowiskowych uwarunkowań działalności terapeutycznej, metod wspomagających rozwój dziecka, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – diagnozy i terapii, elementów logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy, metodyki zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, metodyki zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego), metodyki zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, metodyki zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z deficytami z zakresu integracji sensorycznej i dysfunkcji narządów wzroku i słuchu, alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji interpersonalnej, specyfiki pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, elementów socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania, współpracy z rodziną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztatowych umiejętności wychowawczych

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada umiejętności w zakresie stosowania  techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. A także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

W zakresie rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Pracę zdobędzie m.in. w jednostkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty itp.) oraz pozaświatowych (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i inne formy profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy rodzinie). Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Celem studiów pierwszego stopnia o specjalności Resocjalizacja jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, uzupełnionej o współczesne poglądy, tendencje i kierunki przeobrażeń w obszarze tej dziedziny wiedzy oraz praktyki wychowawczej.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

podstaw współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie, metodyki resocjalizacyjnej nieletnich i dorosłych, tworzenia projektów resocjalizacyjnych.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń w zachowaniu, sposobu właściwego doboru metod profilaktyki oraz resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania a także podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych, niedostosowanych społecznie. Ponadto posiada wiedzę z zakresu planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy. Absolwent potrafi też stosować w praktyce przepisy prawa karnego i wykroczeń.

Absolwent predysponowany jest do podjęcia pracy w następujących typach placówek:

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie. Absolwent przygotowany jest do pracy w różnych instytucjach państwowych: samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz zapobieganiem występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszaniem ich skutków i ochroną przed ponownym ich wystąpieniem

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Wychodząc naprzeciw głównemu  celowi uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz

słabej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, będącej skutkiem  nauki zdalnej, uruchamiamy specjalność o nazwie:  Terapia zajęciowa z rehabilitacją, której absolwenci przyczynią się do podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Powyższa inicjatywa  ma skutkować zwiększeniem dostępu do wczesnej pomocy  terapeutyczno – rehabilitacyjnej, świadczonej w przedszkolach i szkołach we współpracy z nauczycielami, a przede wszystkim wczesnym reagowaniem na trudności w rozwoju i funkcjonowaniu uczniów, jak również wzmocnieniem działań profilaktycznych.

Adresaci studiów:

Absolwenci ww. specjalności będą przygotowani do angażowania osób potrzebujących pomocy w różne rodzaje aktywności życiowej, przy jednoczesnym kompetentnym kształtowaniu warunków otoczenia materialnego i społecznego.  Studia mają także  na celu wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i postawy w zakresie interwencji terapeutycznych i wychowawczych, służących przywracaniu lub optymalizacji sprawności psychicznej i umysłowej osób, a w przypadku trwałej utraty określonych funkcji – wypracowaniu ról zastępczych, a także zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianych metod i form terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społecznej, mającą swe źródło w naukach pedagogicznych, psychologicznych oraz naukach o zdrowiu. Reprezentuje również wiedzę w obszarach takich jak: kinezyterapia, interwencje terapeutyczne w rehabilitacji, prawne podstawy rehabilitacji społecznej, rehabilitacja w chorobach psychicznych, problemy ergoterapii, socjoterapii i arteterapii.

Absolwent studiów posiada umiejętności  posługiwania się konkretnymi narzędziami i technikami, stosowanymi w pracy terapeuty zajęciowego z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, jak również w szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej. Uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej z odniesieniem do  jej trzech rodzajów:  ergoterapii, socjoterapii i arteterapii, jak również do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju człowieka.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego oraz prognozowania skutecznej terapii zajęciowej. Wymiar rehabilitacyjny odnosi się do szeroko rozumianych dysfunkcji społecznych, w tym psychicznych i zawodowych. Stanowi wyzwanie na bieżące problemy współczesnego świata, w szczególności na nowe popandemiczne, czy migracyjne zjawiska w obszarze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:  

– Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej

– Szpitalach i dziennych oddziałach psychiatrycznych (jako personel realizujący zajęcia terapeutyczne)

– Zakładach Aktywności Zawodowej

– Środowiskowych Domach Samopomocy

– Świetlicach terapeutycznych

– Placówkach resocjalizacyjnych

– Zakładach opiekuńczo – wychowawczych

– Domach Spokojnej Starości

– Hospicjach

– W obszarach indywidualnych praktyk terapeutycznych

 

Absolwenci ww. specjalności mogą znaleźć zatrudnienie  zarówno w organach systemu oświaty, jak i jednostkach szpitalnych i pomocowych.

 

Specjalność przygotowuje do świadczenia pomocy terapeutycznej oraz pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej uczniom dotkniętym konsekwencjami kształcenia zdalnego, jak również  rodzinom doświadczonym wojną na Ukrainie.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapia Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

a Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela-pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

 

Zasady rekrutacji na studia licencjackie – Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)-POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o
wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

Dokumenty do pobrania:
Podanie/Kwestionariusz osobowy- POBIERZ

Wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów – POBIERZ

Studia licencjackie:
Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną
-tabela opłat

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
I rok 398,50 zł 452,50 zł 461,50 zł 526,50 zł 2 225 zł 2 550 zł 4 450 zł
5 100 zł
II rok 521,50 zł 607,50 zł 2 950 zł 5 900 zł
III rok 10x
700,50 zł
700,50 zł 3 400 zł 6 800 zł

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW.WNN.5014.269.2019/2020.5.EK z dnia 11.02.2020r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Studia pedagogiczne
Studia pedagogiczne licencjackie pozwalają na zdobycie kwalifikacji z zakresu nauk pedagogicznych zajmujących się mechanizmami kształcenia i wychowywania człowieka pod kątem psychicznym, biologicznym, jak i społecznym. Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą w sobie wiedzę z różnych dziedzin nauki, co pozwala na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy o rozwoju człowieka.

Studia pedagogiczne WSZIP – co warto wiedzieć?
Pedagogika studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości oparte są na innowacyjnych programach kształcenia, które pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Studia pedagogiczne stwarzają możliwość rozwoju w zakresie nauki o kształceniu i wychowywaniu człowieka. Ponadto program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studentów – zapisując się na studia wybierana jest specjalność. Możliwe jest zdecydowanie się na następujące specjalności

-Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
-Terapia Pedagogiczna
-Resocjalizacja
-Terapia Zajęciowa z Rehabilitacją.

Wybór specjalności pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu materiału, który najbardziej odpowiada preferencjom, oczekiwaniom i planom na przyszłość Studentów. Dzięki temu stanie się on konkurencyjny na rynku pracy i będzie mógł realizować swoje plany zawodowe. Pedagogika studia licencjackie na WSZIP trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Studia pedagogiczne – jak wyglądają i z czego się składają?
Studia pedagogiczne w trybie niestacjonarnym prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości są zgodne z aktualnymi normami określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Obejmują one wyznaczoną ilość zajęć dydaktycznych z przedmiotów ogólnych, kierunkowych i tych dotyczących wybranej specjalności. Program nauczania obejmuje także przedmioty dodatkowe wybierane przez Studentów. Ukończone studia pedagogiczne – co umożliwiają?
Ukończenie studiów pedagogicznych licencjackich umożliwia podjęcie pracy wychowawczej, terapeutycznej, socjalnej lub opiekuńczej.

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych