Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Promocja
STUDIA 300 zł TANIEJ
do 19 października 2021 r.
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia przez Internet
lub na Uczelni

Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną
studia licencjackie

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną oferujemy następujące specjalności:

REKRUTACJA TRWA!

Specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Przygotowuje do podejmowania profesjonalnych działań w tym zakresie.

Adresaci studiów:

Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii a także osobami w wieku podeszłym i senioralnym. Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą opiekuna – wychowawcy w charakterze pedagog, wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy i internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domach opieki i pomocy społecznej, domach dziennego pobytu seniorów.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent studiów I stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Ponadto posiada wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, jak również światowych trendów w tym zakresie).

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent przejawia motywację do samokształcenia i rozwoju oraz posiada przekonanie o potrzebie, sensie i wartości działalności pedagogicznej w środowisku. Przygotowany jest do aktywnego uczestnictwa w działalności pedagogicznej, zorientowany na profesjonalizm w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Dostrzega moralne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga i wychowawcy.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy, w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów), na stanowisku asystenta rodziny, w żłobku, w placówkach oświatowych – w charakterze wychowawcy,  w szkole podstawowej –  w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

REKRUTACJA TRWA!

Specjalność dostarczy profesjonalnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego aspektu kształcenia. Program obejmuje zagadnienia związane z pojęciami wychowania. Absolwent posiada umiejętności profesjonalnego planowania i realizowania zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Adresaci studiów:

Osoby zainteresowane pracą jako pedagodzy szkolni, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych oraz prowadzeniem zajęć korekcyjno kompensacyjnych, ośrodkach edukacyjno terapeutycznych

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

wybranych zagadnień z psychologii wychowawczej, społecznej, rozwojowej i klinicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju, prawnych aspektów orzecznictwa pedagogicznego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkole, organizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego – podstaw teoretycznych, środowiskowych uwarunkowań działalności terapeutycznej, metod wspomagających rozwój dziecka, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – diagnozy i terapii, elementów logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy, metodyki zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, metodyki zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego), metodyki zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, metodyki zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z deficytami z zakresu integracji sensorycznej i dysfunkcji narządów wzroku i słuchu, alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji interpersonalnej, specyfiki pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, elementów socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania, współpracy z rodziną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztatowych umiejętności wychowawczych

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada umiejętności w zakresie stosowania  techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. A także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

W zakresie rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Pracę zdobędzie m.in. w jednostkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty itp.) oraz pozaświatowych (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i inne formy profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy rodzinie). Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

REKRUTACJA TRWA!

Specjalność Resocjalizacja z Elementami Kryminologii umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim. To także możliwość zdobycia wiedzy na temat zastosowania różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości oraz diagnozowania trendów przestępczości. Studia kształtują też umiejętności identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego.

 

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent specjalności posiada wiedzę wprowadzającą w zagadnienia, z psychospołecznych problemów niedostosowania społecznego, psychologii klinicznej, z biblioterapii, na temat pracy w instytucjach resocjalizacyjnych, zagadnień z zakresu resocjalizacji przez pracę, patologii społecznych z elementami kryminologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej z elementami pracy socjalnej, arteterapii w resocjalizacji, dydaktyki szczegółowej: podstaw pracy asystenta rodzinnego, sportu i rekreacji w resocjalizacji, wybranych zagadnień socjologii zdrowia z promocją zdrowia, pomocy i wspierania rodzin, dydaktyki szczegółowej: rewalidacji niedostosowanych społecznie z innymi niepełnosprawnościami, tworzenia projektów resocjalizacyjnych, rozwijania umiejętności interpersonalnych, podstaw pracy pedagoga szkolnego, profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym, metodyki resocjalizacyjnej nieletnich i dorosłych, metodyki pracy kuratora sądowego, rodzinnego i dla dorosłych, terapii w uzależnieniach od środków toksycznych – alkoholu, narkotyków

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi i uzależnionymi, trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem, rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu resocjalizacji i kryminologii, oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami, znajomości mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych, wyjaśniania zjawisk przestępczości oraz jego poszczególnych rodzajów pozwalające na realizację zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym, interpersonalne, niezbędne w pracy zespołowej oraz w procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, dokonywania oceny skuteczności poszczególnych oddziaływań resocjalizacyjnych, przeprowadzania diagnoz oraz działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji, rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego i zapobiegania im, planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy, stosowania w praktyce przepisów  prawa karnego i wykroczeń

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez Niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną,

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnych instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz są przygotowani do pracy mającej na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta: Areszt Śledczy; Komenda Policji; Zakład Karny; Policyjna Izba Dziecka; Pogotowie Opiekuńcze; Zakład Wychowawczy; Zakład Poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; świetlica socjoterapeutyczna, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa, schroniska dla nieletnich, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

REKRUTACJA TRWA!

Celem studiów o specjalności Resocjalizacja z Terapią Uzależnień jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń w obszarze tej dziedziny wiedzy oraz praktyki wychowawczej. Przedstawienie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, jak również przygotowanie do praktycznego podejścia w aspekcie diagnozy i zagrożeń związanych z współczesnymi uzależnieniami i metodami oddziaływań terapeuty uzależnień. Absolwenci tych studiów uzyskają wiedzę metodyczną z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz możliwości terapeutycznych.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

podstaw współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

umiejętności dotyczących rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń w zachowaniu, sposobu właściwego doboru metod profilaktyki oraz resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania a także podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami oraz uzależnionymi jak również ich rodzin, absolwent posiada umiejętności w zakresie współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane różne nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

przygotowany do etycznego i profesjonalnego postępowania w ramach wyznaczonych ról, jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w działalności zespołów i organizacji w środowisku pracy, posiada przygotowanie do rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych poza nim, jest przygotowany do etycznego i profesjonalnego postępowania w ramach wyznaczonych ról posiada przygotowanie do uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, wnosząc wiedzę dotyczącą aspektów organizacyjnych i merytorycznych dla tych przedsięwzięć, jest przygotowany do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz zdobywania nowych kompetencji stosownie do zmieniających się potrzeb rynku pracy

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Uzyskuje kwalifikacje do pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień. Absolwent specjalności znajdzie także zatrudnienie w: ośrodkach szkolno – wychowawczych, poradniach dla osób uzależnionych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, straży miejskiej, policji, placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapia Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

a Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela-pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

 

Zasady rekrutacji na studia licencjackie – Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)            POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o
wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

CZESNE ZA STUDIA:

  10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną I rok 456 zł
2 224 zł

4 337 zł
II rok  462 zł  2 250 zł  4 380 zł
III rok  490 zł  2 385 zł  4 650 zł

Studia pedagogiczne

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW.WNN.5014.269.2019/2020.5.EK z dnia 11.02.2020r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych