Pedagogika

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

Pedagogika studia licencjackie

Możesz studiować przyjeżdżając na Uczelnię lub z domu przez Internet…

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Specjalność Resocjalizacja z Elementami Kryminologii umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim. To także możliwość zdobycia wiedzy na temat zastosowania różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości oraz diagnozowania trendów przestępczości. Studia kształtują też umiejętności identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego.

 

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent specjalności posiada wiedzę wprowadzającą w zagadnienia, z psychospołecznych problemów niedostosowania społecznego, psychologii klinicznej, z biblioterapii, na temat pracy w instytucjach resocjalizacyjnych, zagadnień z zakresu resocjalizacji przez pracę, patologii społecznych z elementami kryminologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej z elementami pracy socjalnej, arteterapii w resocjalizacji, dydaktyki szczegółowej: podstaw pracy asystenta rodzinnego, sportu i rekreacji w resocjalizacji, wybranych zagadnień socjologii zdrowia z promocją zdrowia, pomocy i wspierania rodzin, dydaktyki szczegółowej: rewalidacji niedostosowanych społecznie z innymi niepełnosprawnościami, tworzenia projektów resocjalizacyjnych, rozwijania umiejętności interpersonalnych, podstaw pracy pedagoga szkolnego, profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym, metodyki resocjalizacyjnej nieletnich i dorosłych, metodyki pracy kuratora sądowego, rodzinnego i dla dorosłych, terapii w uzależnieniach od środków toksycznych – alkoholu, narkotyków

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi i uzależnionymi, trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem, rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu resocjalizacji i kryminologii, oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami, znajomości mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych, wyjaśniania zjawisk przestępczości oraz jego poszczególnych rodzajów pozwalające na realizację zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym, interpersonalne, niezbędne w pracy zespołowej oraz w procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, dokonywania oceny skuteczności poszczególnych oddziaływań resocjalizacyjnych, przeprowadzania diagnoz oraz działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji, rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego i zapobiegania im, planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy, stosowania w praktyce przepisów  prawa karnego i wykroczeń

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez Niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną,

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnych instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz są przygotowani do pracy mającej na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta: Areszt Śledczy; Komenda Policji; Zakład Karny; Policyjna Izba Dziecka; Pogotowie Opiekuńcze; Zakład Wychowawczy; Zakład Poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; świetlica socjoterapeutyczna, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa, schroniska dla nieletnich, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Celem studiów o specjalności Resocjalizacja z Terapią Uzależnień jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń w obszarze tej dziedziny wiedzy oraz praktyki wychowawczej. Przedstawienie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, jak również przygotowanie do praktycznego podejścia w aspekcie diagnozy i zagrożeń związanych z współczesnymi uzależnieniami i metodami oddziaływań terapeuty uzależnień. Absolwenci tych studiów uzyskają wiedzę metodyczną z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz możliwości terapeutycznych.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

podstaw współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

umiejętności dotyczących rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń w zachowaniu, sposobu właściwego doboru metod profilaktyki oraz resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania a także podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami oraz uzależnionymi jak również ich rodzin, absolwent posiada umiejętności w zakresie współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane różne nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

przygotowany do etycznego i profesjonalnego postępowania w ramach wyznaczonych ról, jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w działalności zespołów i organizacji w środowisku pracy, posiada przygotowanie do rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych poza nim, jest przygotowany do etycznego i profesjonalnego postępowania w ramach wyznaczonych ról posiada przygotowanie do uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, wnosząc wiedzę dotyczącą aspektów organizacyjnych i merytorycznych dla tych przedsięwzięć, jest przygotowany do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz zdobywania nowych kompetencji stosownie do zmieniających się potrzeb rynku pracy

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Uzyskuje kwalifikacje do pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień. Absolwent specjalności znajdzie także zatrudnienie w: ośrodkach szkolno – wychowawczych, poradniach dla osób uzależnionych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, straży miejskiej, policji, placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

 

 

Zasady rekrutacji na studia licencjackie – Pedagogika

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)            POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o
wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

Studia pedagogiczne

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych