Pedagogika

REKRUTACJA TRWA!
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – PAŹDZIERNIK 2020

…przez Internet …tylko WSZIP
Nasze studia …przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Pedagogika studia licencjackie

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

REKRUTACJA ZIMOWA
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – MARZEC 2020

Specjalność Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Przygotowuje do podejmowania profesjonalnych działań w tym zakresie.

Adresaci studiów:

Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii a także osobami w wieku podeszłym i senioralnym. Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą opiekuna – wychowawcy w charakterze pedagog, wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy i internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domach opieki i pomocy społecznej, domach dziennego pobytu seniorów.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent studiów I stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Ponadto posiada wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, jak również światowych trendów w tym zakresie).

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent przejawia motywację do samokształcenia i rozwoju oraz posiada przekonanie o potrzebie, sensie i wartości działalności pedagogicznej w środowisku. Przygotowany jest do aktywnego uczestnictwa w działalności pedagogicznej, zorientowany na profesjonalizm w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Dostrzega moralne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga i wychowawcy.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy, w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów), na stanowisku asystenta rodziny, w żłobku, w placówkach oświatowych – w charakterze wychowawcy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, w szkole podstawowej –  w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

REKRUTACJA ZIMOWA
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – MARZEC 2020

Specjalność dostarczy profesjonalnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego aspektu kształcenia. Program obejmuje zagadnienia związane z pojęciami wychowania. Absolwent posiada umiejętności profesjonalnego planowania i realizowania zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Adresaci studiów:

Osoby zainteresowane pracą jako pedagodzy szkolni, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych oraz prowadzeniem zajęć korekcyjno kompensacyjnych, ośrodkach edukacyjno terapeutycznych

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

wybranych zagadnień z psychologii wychowawczej, społecznej, rozwojowej i klinicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju, prawnych aspektów orzecznictwa pedagogicznego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkole, organizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego – podstaw teoretycznych, środowiskowych uwarunkowań działalności terapeutycznej, metod wspomagających rozwój dziecka, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – diagnozy i terapii, elementów logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy, metodyki zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, metodyki zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego), metodyki zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, metodyki zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z deficytami z zakresu integracji sensorycznej i dysfunkcji narządów wzroku i słuchu, alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji interpersonalnej, specyfiki pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, elementów socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania, współpracy z rodziną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztatowych umiejętności wychowawczych

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada umiejętności w zakresie stosowania  techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. A także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

W zakresie rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Pracę zdobędzie m.in. w jednostkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty itp.) oraz pozaświatowych (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i inne formy profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy rodzinie). Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności terapia pedagogiczna mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

  • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1643)
  • 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

REKRUTACJA ZIMOWA
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – MARZEC 2020

Specjalność Resocjalizacja z Elementami Kryminologii umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim. To także możliwość zdobycia wiedzy na temat zastosowania różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości oraz diagnozowania trendów przestępczości. Studia kształtują też umiejętności identyfikowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych leżących w obszarze zainteresowania kryminologii i prawa karnego.

 

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent specjalności posiada wiedzę wprowadzającą w zagadnienia, z psychospołecznych problemów niedostosowania społecznego, psychologii klinicznej, z biblioterapii, na temat pracy w instytucjach resocjalizacyjnych, zagadnień z zakresu resocjalizacji przez pracę, patologii społecznych z elementami kryminologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, penitencjarnej z elementami pracy socjalnej, arteterapii w resocjalizacji, dydaktyki szczegółowej: podstaw pracy asystenta rodzinnego, sportu i rekreacji w resocjalizacji, wybranych zagadnień socjologii zdrowia z promocją zdrowia, pomocy i wspierania rodzin, dydaktyki szczegółowej: rewalidacji niedostosowanych społecznie z innymi niepełnosprawnościami, tworzenia projektów resocjalizacyjnych, rozwijania umiejętności interpersonalnych, podstaw pracy pedagoga szkolnego, profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym, metodyki resocjalizacyjnej nieletnich i dorosłych, metodyki pracy kuratora sądowego, rodzinnego i dla dorosłych, terapii w uzależnieniach od środków toksycznych – alkoholu, narkotyków

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie, z osadzonymi i uzależnionymi, trafnej identyfikacji potrzeb osób z zaburzonym zachowaniem, rozwiązywania praktycznych problemów z wykorzystaniem wiedzy z zakresu resocjalizacji i kryminologii, oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami, znajomości mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych, wyjaśniania zjawisk przestępczości oraz jego poszczególnych rodzajów pozwalające na realizację zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym, interpersonalne, niezbędne w pracy zespołowej oraz w procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, dokonywania oceny skuteczności poszczególnych oddziaływań resocjalizacyjnych, przeprowadzania diagnoz oraz działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji, rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego i zapobiegania im, planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy, stosowania w praktyce przepisów  prawa karnego i wykroczeń

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie przez Niego pracy w instytucjach, wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie oraz instytucjach zajmujących się terapią uzależnień, a także działalnością profilaktyczną,

Absolwenci przygotowani są do pracy w różnych instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz są przygotowani do pracy mającej na celu zapobieganie występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszanie ich skutków i ochronę przed ponownym ich wystąpieniem.

Potencjalne miejsca pracy absolwenta: Areszt Śledczy; Komenda Policji; Zakład Karny; Policyjna Izba Dziecka; Pogotowie Opiekuńcze; Zakład Wychowawczy; Zakład Poprawczy; sąd i prokuratura; świetlica terapeutyczna; świetlica socjoterapeutyczna, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą; świetlica środowiskowa, schroniska dla nieletnich, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

REKRUTACJA ZIMOWA
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ – MARZEC 2020

Celem studiów o specjalności Resocjalizacja z Terapią Uzależnień jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń w obszarze tej dziedziny wiedzy oraz praktyki wychowawczej. Przedstawienie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, jak również przygotowanie do praktycznego podejścia w aspekcie diagnozy i zagrożeń związanych z współczesnymi uzależnieniami i metodami oddziaływań terapeuty uzależnień. Absolwenci tych studiów uzyskają wiedzę metodyczną z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz możliwości terapeutycznych.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

podstaw współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

umiejętności dotyczących rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń w zachowaniu, sposobu właściwego doboru metod profilaktyki oraz resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania a także podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami oraz uzależnionymi jak również ich rodzin, absolwent posiada umiejętności w zakresie współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane różne nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

przygotowany do etycznego i profesjonalnego postępowania w ramach wyznaczonych ról, jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w działalności zespołów i organizacji w środowisku pracy, posiada przygotowanie do rozwijania i skutecznego wykorzystywania zdolności interpersonalnych poza nim, jest przygotowany do etycznego i profesjonalnego postępowania w ramach wyznaczonych ról posiada przygotowanie do uczestniczenia w budowaniu projektów społecznych, wnosząc wiedzę dotyczącą aspektów organizacyjnych i merytorycznych dla tych przedsięwzięć, jest przygotowany do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz zdobywania nowych kompetencji stosownie do zmieniających się potrzeb rynku pracy

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Uzyskuje kwalifikacje do pracy pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień. Absolwent specjalności znajdzie także zatrudnienie w: ośrodkach szkolno – wychowawczych, poradniach dla osób uzależnionych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, straży miejskiej, policji, placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

 

 

Zasady rekrutacji na studia licencjackie – Pedagogika

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)            POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o
wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

Studia pedagogiczne

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych