Pedagogika studia licencjackie | Studia pedagogiczne - zaoczne online | WSZIP Dolny Śląsk

Studia licencjackie – Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Do 21 czerwca:

zapisz się

 

SPECJALNOŚCI:

Zasady rekrutacji na studia licencjackie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online daje możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
Wymagane dokumenty
Podanie/Kwestionariusz osobowy – POBIERZ
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

Rekrutacja:   tel. 748 477 000  e-mail: rekrutacja@wwszip.pl       Messenger

 

 

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Opłaty za studia licencjackie:

12 rat
I rok 486,50 zł x 12   
II rok 539,50 zł x 12
III rok 700,50 zł x 8
0 zł x2

 

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. 748 477 000   tel. 724 957 000  rekrutacja@wwszip.pl    Messenger

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

 

 

Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną
studia licencjackie niestacjonarne

  JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ OPIEKUŃCZĄ Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ?

 • Liczba zajęć dydaktycznych odpowiada wymogom Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

a Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

DLACZEGO STUDIA PEDAGOGICZNE – LICENCJACKIE WSZIP ?

 • Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne) są zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Zajęcia dydaktyczne na tych studiach realizowane są w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS przewidzianych do uzyskania w programie studiów.
 • Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie) jest wspomagane dzięki wykorzystaniu przez Uczelnię dostępu do elektronicznej wersji z biblioteki IBUK Libra podręczników akademickich i książek oraz czasopism naukowych w języku polskim. Cyfrowa technologia daje możliwość na kształcenie z IBUK Libra bez granic z dowolnego miejsca na świecie.
 • Program studiów jest objęty działaniami Centrum Kreowania Kariery WSZIP, Centrum Innowacji WSZIP oraz Centrum Egzaminacyjnego WSZIP, które czynnie wspierają działania dydaktyczne oraz spotkania ze wspomaganiem przez Internet ze Studentami.
 • Praktyki dla Studentów WSZIP odbywają się w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie powszechnie stosowane w dobie gospodarki cyfrowej.
 • Wykładowcy na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną.
 • Absolwenci kierunków pedagogicznych mają możliwości znalezienia pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, różnego rodzaju domach pomocy społecznej oraz schroniskach (dla bezdomnych, ofiar przemocy, samotnych matek). Pedagodzy ponadto są potrzebni w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.
 • Studenci kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną nabywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, etyki, filozofii czy technologii informatycznych.

 

PEDAGOGIKA – JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA?

Studia w trybie niestacjonarnym (zaoczne) są poddane wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego względem ilości zajęć dydaktycznych. Studenci zaoczni będą uczęszczać na zajęcia podzielone na przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalnościowe. Ponadto program nauczania w trybie zaocznym przewiduje dodatkowe przedmioty do wyboru.

Studia pedagogiczne licencjackie umożliwiają pracę zawodową w Unii Europejskiej, z tego powodu uczestnicy studiów mogą indywidualnie kształtować program nauczania. W zależności od wybranej specjalności studenci już od pierwszych dni nauki oprócz uczęszczania na zajęcia ogólne i kierunkowe, będą uczyć się przedmiotów specjalnościowych.

 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • BHP i ergonomia
 • dydaktyka ogólna
 • emisja i higiena głosu
 • historia wychowania
 • metody badań pedagogicznych
 • ochrona własności intelektualnej
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • pedagogika społeczna
 • psychologia kliniczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia rozwoju i osobowości
 • psychologia społeczna
 • socjologia ogólna
 • socjologia wychowania
 • technologie informatyczne
 • teoria wychowania
 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wybrane zagadnienia z filozofii i etyki
 • współczesne koncepcje pedagogiczne

Do powyższych przedmiotów dochodzą również zajęcia specjalnościowe, wychowanie fizyczne, język obcy oraz seminaria.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW.WNN.5014.269.2019/2020.5.EK z dnia 11.02.2020r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pedagogika – studia na WSZIP

Studia pedagogiczne licencjackie pozwalają na zdobycie kwalifikacji z zakresu nauk pedagogicznych zajmujących się mechanizmami kształcenia i wychowywania człowieka pod kątem psychicznym, biologicznym, jak i społecznym. Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą w sobie wiedzę z różnych dziedzin nauki, co pozwala na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy o rozwoju człowieka.

Studia pedagogiczne WSZIP – co warto wiedzieć?

Pedagogika studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości oparte są na innowacyjnych programach kształcenia, które pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wyższe studia pedagogiczne stwarzają możliwość rozwoju w zakresie nauki o kształceniu i wychowywaniu człowieka. Ponadto program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studentów – zapisując się na studia wybierana jest specjalność. Możliwe jest zdecydowanie się na następujące specjalności

-Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza
-Terapia Pedagogiczna
-Resocjalizacja

Wybór specjalności pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu materiału, który najbardziej odpowiada preferencjom, oczekiwaniom i planom na przyszłość Studentów. Dzięki temu stanie się on konkurencyjny na rynku pracy i będzie mógł realizować swoje plany zawodowe. Pedagogika studia licencjackie na WSZIP trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia pedagogiczne – jak wyglądają i z czego się składają?

Studia pedagogiczne w trybie niestacjonarnym (ze wspomaganiem online) prowadzone przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości są zgodne z aktualnymi normami określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Obejmują one wyznaczoną ilość zajęć dydaktycznych z przedmiotów ogólnych, kierunkowych i tych dotyczących wybranej specjalności. Program nauczania obejmuje także przedmioty dodatkowe wybierane przez Studentów. Ukończone studia pedagogiczne – co umożliwiają?
Ukończenie studiów pedagogicznych licencjackich (tzw. licencjat) umożliwia podjęcie pracy wychowawczej, terapeutycznej, socjalnej lub opiekuńczej.

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych