Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 • specjalność na kierunku: Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną
 • studia I stopnia niestacjonarne
 • czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
 • ze wspomaganiem przez Internet

Do 21 czerwca:

 

zapisz się

 

Zasady rekrutacji na studia licencjackie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online daje możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
Wymagane dokumenty
Podanie/Kwestionariusz osobowy – POBIERZ
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

Rekrutacja:   tel. 748 477 000  e-mail: rekrutacja@wwszip.pl       Messenger

 

 

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Opłaty za studia licencjackie:

12 rat
I rok 486,50 zł x 12   
II rok 539,50 zł x 12
III rok 700,50 zł x 8
0 zł x2

Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Kierunek: Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza wyposaża studentów w wiedzę i umiejętności dotyczące opieki, wychowania, wsparcia i pomocy w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym. Przygotowuje do podejmowania profesjonalnych działań w tym zakresie.

Adresaci studiów:

Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii a także osobami w wieku podeszłym i senioralnym. Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą opiekuna – wychowawcy w charakterze pedagog, wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy i internatu, ośrodka szkolno-wychowawczego, domach opieki i pomocy społecznej, domach dziennego pobytu seniorów.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent studiów I stopnia na specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Ponadto posiada wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, jak również światowych trendów w tym zakresie).

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Dysponuje praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych (w tym o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym), komunikacji interpersonalnej, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent przejawia motywację do samokształcenia i rozwoju oraz posiada przekonanie o potrzebie, sensie i wartości działalności pedagogicznej w środowisku. Przygotowany jest do aktywnego uczestnictwa w działalności pedagogicznej, zorientowany na profesjonalizm w działalności opiekuńczo-wychowawczej. Dostrzega moralne i etyczne problemy związane z działalnością pedagoga i wychowawcy.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy, w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów), na stanowisku asystenta rodziny, w żłobku, w placówkach oświatowych – w charakterze wychowawcy,  w szkole podstawowej –  w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

a Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

 

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. 748 477 000   tel. 724 957 000  rekrutacja@wwszip.pl    Messenger

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

DLACZEGO STUDIA PEDAGOGICZNE – LICENCJACKIE WSZIP ?

 • Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne) są zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Zajęcia dydaktyczne na tych studiach realizowane są w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS przewidzianych do uzyskania w programie studiów.
 • Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie) jest wspomagane dzięki wykorzystaniu przez Uczelnię dostępu do elektronicznej wersji z biblioteki IBUK Libra podręczników akademickich i książek oraz czasopism naukowych w języku polskim. Cyfrowa technologia daje możliwość na kształcenie z IBUK Libra bez granic z dowolnego miejsca na świecie.
 • Program studiów jest objęty działaniami Centrum Kreowania Kariery WSZIP, Centrum Innowacji WSZIP oraz Centrum Egzaminacyjnego WSZIP, które czynnie wspierają działania dydaktyczne oraz spotkania ze wspomaganiem przez Internet ze Studentami.
 • Praktyki dla Studentów WSZIP odbywają się w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie powszechnie stosowane w dobie gospodarki cyfrowej.
 • Wykładowcy na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną.
 • Absolwenci kierunków pedagogicznych mają możliwości znalezienia pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, różnego rodzaju domach pomocy społecznej oraz schroniskach (dla bezdomnych, ofiar przemocy, samotnych matek). Pedagodzy ponadto są potrzebni w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.
 • Studenci kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną nabywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, etyki, filozofii czy technologii informatycznych.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA PEDAGOGICZNE?

Studia w trybie niestacjonarnym (zaoczne) są poddane wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego względem ilości zajęć dydaktycznych. Studenci zaoczni będą uczęszczać na zajęcia podzielone na przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalnościowe. Ponadto program nauczania w trybie zaocznym przewiduje dodatkowe przedmioty do wyboru.

Studia pedagogiczne licencjackie umożliwiają pracę zawodową w Unii Europejskiej, z tego powodu uczestnicy studiów mogą indywidualnie kształtować program nauczania.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr DSW.WNN.5014.269.2019/2020.5.EK z dnia 11.02.2020r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych