Terapia Pedagogiczna studia licencjackie

Terapia Pedagogiczna

 

Tryb: niestacjonarne,
ze wspomaganiem przez Internet
Poziom: I-go stopnia, licencjackie (3 lata)
Czesne:

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

 

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

Specjalność: Terapia Pedagogiczna

Kierunek: Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Specjalność Terapia Pedagogiczna dostarczy profesjonalnej wiedzy, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego aspektu kształcenia. Program obejmuje zagadnienia związane z pojęciami wychowania. Absolwent posiada umiejętności profesjonalnego planowania i realizowania zadań opiekuńczych, profilaktycznych i terapeutycznych.

Adresaci studiów:

Osoby zainteresowane pracą jako pedagodzy szkolni, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy świetlic szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych oraz prowadzeniem zajęć korekcyjno kompensacyjnych, ośrodkach edukacyjno terapeutycznych

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

wybranych zagadnień z psychologii wychowawczej, społecznej, rozwojowej i klinicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju, prawnych aspektów orzecznictwa pedagogicznego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkole, organizacji procesu diagnostyczno-terapeutycznego – podstaw teoretycznych, środowiskowych uwarunkowań działalności terapeutycznej, metod wspomagających rozwój dziecka, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – diagnozy i terapii, elementów logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy, metodyki zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego, metodyki zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego), metodyki zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, metodyki zajęć rewalidacyjnych z dziećmi z deficytami z zakresu integracji sensorycznej i dysfunkcji narządów wzroku i słuchu, alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji interpersonalnej, specyfiki pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, elementów socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania, współpracy z rodziną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warsztatowych umiejętności wychowawczych

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju. umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada umiejętności w zakresie stosowania  techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. A także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

 

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

W zakresie rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Pracę zdobędzie m.in. w jednostkach oświatowych (szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, internaty itp.) oraz pozaświatowych (świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i inne formy profilaktyki społecznej, ośrodki pomocy rodzinie). Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

a Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

Zasady rekrutacji na studia licencjackie, specjalność – Terapia Pedagogiczna

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o
wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

Tegoroczni absolwenci w miejsce odpisu świadectwa dojrzałości składają
OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego!

Dokumenty do pobrania:

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych