Resocjalizacja studia licencjackie ...tylko WSZIP

Resocjalizacja

 

Tryb: niestacjonarne,
ze wspomaganiem przez Internet
Poziom: I-go stopnia, licencjackie (3 lata)
Czesne:

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

 

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

Specjalność: Resocjalizacja

Kierunek: Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Celem studiów pierwszego stopnia o specjalności Resocjalizacja jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, uzupełnionej o współczesne poglądy, tendencje i kierunki przeobrażeń w obszarze tej dziedziny wiedzy oraz praktyki wychowawczej.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

podstaw współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie, metodyki resocjalizacyjnej nieletnich i dorosłych, tworzenia projektów resocjalizacyjnych.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń w zachowaniu, sposobu właściwego doboru metod profilaktyki oraz resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania a także podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych, niedostosowanych społecznie. Ponadto posiada wiedzę z zakresu planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy. Absolwent potrafi też stosować w praktyce przepisy prawa karnego i wykroczeń.

 

Absolwent predysponowany jest do podjęcia pracy w następujących typach placówek:

Absolwent uzyskuje przygotowanie specjalistyczne umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych z mundurowymi włącznie. Absolwent przygotowany jest do pracy w różnych instytucjach państwowych: samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup podwyższonego ryzyka oraz zapobieganiem występowaniu zjawisk patologicznych lub zmniejszaniem ich skutków i ochroną przed ponownym ich wystąpieniem.

 

 

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

a Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

Zasady rekrutacji na studia licencjackie, specjalność – Resocjalizacja

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o
wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

Tegoroczni absolwenci w miejsce odpisu świadectwa dojrzałości składają
OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE egzaminu maturalnego!

Dokumenty do pobrania:

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych