fbpx

Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

WYKŁADY, ĆWICZENIA ORAZ WARSZTATY Z PRAKTYKAMI
…TYLKO W
SOBOTY

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Promocja
STUDIA 1200 zł TANIEJ
do 31 stycznia
 Czesne już od
 474 zł/mc 
Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńczą z Terapią Pedagogiczną, można studiować po każdym kierunku studiów licencjackich.

Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną
studia magisterskie II stopnia niestacjonarne

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną oferujemy następujące specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Absolwent jest przygotowany w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym, oraz dydaktycznym do pracy wspierającej rodziców, nauczyciela i wychowawców. Absolwent posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Posiada poszerzoną wiedzę o potrzebach dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent jest wyposażony w pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu współczesnych systemów opiekuńczo- wychowawczych oraz tendencji w pedagogice opiekuńczo -wychowawczej, diagnostyce środowiska wychowawczego i prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozumie potrzebę respektowania zasad obserwacji i trafnego rozpoznawania zjawisk patologii społecznych, niedostosowania społecznego oraz zasad podejmowania działań profilaktyczno- prewencyjnych i pracy nad rozwiązywaniem problemów z tego zakresu. Rozumie trendy współczesnej psychoterapii i socjoterapii oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy z rodziną a także ze środowiskiem osób zagrożonych patologią. Na bazie zdobytej wiedzy teoretycznej, samodzielnie interpretuje zjawiska społeczne i identyfikuje problemy w zakresie opieki i wychowania w działalności praktycznej.

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu opieki, wychowania, oświaty i instytucjach prowadzących działania o charakterze opiekuńczym lub wychowawczym: w szkołach, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w MOSach i MOWach w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny, a także w organizacjach pozarządowych do pełnienia funkcji pedagogicznych w ramach działalności opiekuńczej i wychowawczej.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Po ukończeniu tej specjalności absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wdrażanie i planowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także inicjowanie działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

specjalność zainteresuje osoby chcące w przyszłości podjąć pracę w zakresie terapeuty pedagogicznego, studia przygotowują do pracy terapeutycznej miedzy innymi z dziećmi mającymi trudności szkolne a także z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, dziećmi oraz młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością w tym także niepełnosprawnością sprzężoną dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój dziecka. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą narzędzi służących diagnozie. Zna etiopatogenezę zaburzeń rozwojowych oraz metody diagnostyczne i metodykę terapii pedagogicznej. Potrafi opracowywać adekwatne działania terapeutyczne i profilaktyczne. Planować oraz budować indywidualne programy wykorzystywać różnorodne programy reedukacyjne. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych

Zna akty prawne dotyczące kształcenia i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Specjalność przygotowuje do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej do przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz projektowania indywidualnych i systemowych działań. Potrafi samodzielnie tworzyć programy terapeutyczne dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także realizuje owe działania w praktyce. Posiada umiejętności stymulowania rozwoju dziecka poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, artystycznych i aktywizujących.

Potrafi udzielić skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które przebywają w różnego typu placówkach edukacyjnych i oświatowo-wychowawczych. Istotne znaczenie będą miały tu umiejętności pozwalające na prowadzenie działań terapeutycznych w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych działań o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Absolwent w zakresie kompetencji społecznych ma świadomość potrzeby integrowania działań poszczególnych specjalistów i instytucji na rzecz dziecka i współpracy z jego rodziną oraz rozumie sytuację psychologiczną, społeczną i edukacyjną osób z różnymi dysfunkcjami i ich rodzin. Przestrzega zasad etycznych w pracy z dzieckiem i jego rodziną.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie.

Absolwent posiada kwalifikacje:

do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych, zakładach karnych, ma również przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Wychodząc naprzeciw głównemu  celowi uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz

słabej kondycji psychicznej dzieci i młodzieży, będącej skutkiem  nauki zdalnej, uruchamiamy specjalność o nazwie:  Terapia zajęciowa z rehabilitacją, której absolwenci przyczynią się do podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

Powyższa inicjatywa  ma skutkować zwiększeniem dostępu do wczesnej pomocy  terapeutyczno – rehabilitacyjnej, świadczonej w przedszkolach i szkołach we współpracy z nauczycielami, a przede wszystkim wczesnym reagowaniem na trudności w rozwoju i funkcjonowaniu uczniów, jak również wzmocnieniem działań profilaktycznych.

Adresaci studiów:

Absolwenci ww. specjalności będą przygotowani do angażowania osób potrzebujących pomocy w różne rodzaje aktywności życiowej, przy jednoczesnym kompetentnym kształtowaniu warunków otoczenia materialnego i społecznego.  Studia mają także  na celu wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i postawy w zakresie interwencji terapeutycznych i wychowawczych, służących przywracaniu lub optymalizacji sprawności psychicznej i umysłowej osób, a w przypadku trwałej utraty określonych funkcji – wypracowaniu ról zastępczych, a także zwiększeniu uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianych metod i form terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społecznej, mającą swe źródło w naukach pedagogicznych, psychologicznych oraz naukach o zdrowiu. Reprezentuje również wiedzę w obszarach takich jak: kinezyterapia, interwencje terapeutyczne w rehabilitacji, prawne podstawy rehabilitacji społecznej, rehabilitacja w chorobach psychicznych, problemy ergoterapii, socjoterapii i arteterapii.

Absolwent studiów posiada umiejętności  posługiwania się konkretnymi narzędziami i technikami, stosowanymi w pracy terapeuty zajęciowego z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, jak również w szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej. Uzyskuje kompetencje w zakresie terapii zajęciowej z odniesieniem do  jej trzech rodzajów:  ergoterapii, socjoterapii i arteterapii, jak również do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju człowieka.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego oraz prognozowania skutecznej terapii zajęciowej. Wymiar rehabilitacyjny odnosi się do szeroko rozumianych dysfunkcji społecznych, w tym psychicznych i zawodowych. Stanowi wyzwanie na bieżące problemy współczesnego świata, w szczególności na nowe popandemiczne, czy migracyjne zjawiska w obszarze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:  

– Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej

– Szpitalach i dziennych oddziałach psychiatrycznych (jako personel realizujący zajęcia terapeutyczne)

– Zakładach Aktywności Zawodowej

– Środowiskowych Domach Samopomocy

– Świetlicach terapeutycznych

– Placówkach resocjalizacyjnych

– Zakładach opiekuńczo – wychowawczych

– Domach Spokojnej Starości

– Hospicjach

– W obszarach indywidualnych praktyk terapeutycznych

 

Absolwenci ww. specjalności mogą znaleźć zatrudnienie  zarówno w organach systemu oświaty, jak i jednostkach szpitalnych i pomocowych.

 

Specjalność przygotowuje do świadczenia pomocy terapeutycznej oraz pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej uczniom dotkniętym konsekwencjami kształcenia zdalnego, jak również  rodzinom doświadczonym wojną na Ukrainie.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapia Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

a Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • nauczyciela-pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

Zasady rekrutacji na studia magisterskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

 
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)-POBIERZ
Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia
(kserokopia, oryginał do wglądu) lub OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE obrony pracy dyplomowej
Suplement (część B do dyplomu)
lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia
Zaświadczenie o średniej ocen
z ostatniego roku studiów I-go stopnia
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

Tabela opłat
raty 0%

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
– Pedagogika Opiekuńcza
z Terapią Pedagogiczną
I rok 474  zł 544,50 zł 548,50 zł 633,50 zł 2 650 zł
3 075 zł
5 300 zł
6 150 zł
II rok  10x
648,50 zł
 648,50 zł  3 150 zł  6 300 zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych