Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

 

Tryb: niestacjonarne,
ze wspomaganiem przez Internet
Poziom: II-go stopnia, magisterskie (2 lata)
Czesne: od 482 zł/mc

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

 

Promocja
STUDIA 1100 zł TANIEJ
do 1 marca
Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

 

Wykłady, ćwiczenia oraz warsztaty z praktykami
…tylko w soboty
Terminy seminarium dyplomowego – ustalone z Promotorem.

 

Specjalność: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Kierunek: Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Absolwent jest przygotowany w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym, oraz dydaktycznym do pracy wspierającej rodziców, nauczyciela i wychowawców. Absolwent posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Posiada poszerzoną wiedzę o potrzebach dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Absolwent jest wyposażony w pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Absolwent posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:

współczesnych systemów opiekuńczo- wychowawczych oraz tendencji w pedagogice opiekuńczo -wychowawczej, diagnostyce środowiska wychowawczego i prawa rodzinnego i opiekuńczego. Rozumie potrzebę respektowania zasad obserwacji i trafnego rozpoznawania zjawisk patologii społecznych, niedostosowania społecznego oraz zasad podejmowania działań profilaktyczno- prewencyjnych i pracy nad rozwiązywaniem problemów z tego zakresu. Rozumie trendy współczesnej psychoterapii i socjoterapii oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy z rodziną a także ze środowiskiem osób zagrożonych patologią. Na bazie zdobytej wiedzy teoretycznej, samodzielnie interpretuje zjawiska społeczne i identyfikuje problemy w zakresie opieki i wychowania w działalności praktycznej.

Absolwent posiada uprawnienia do:

podjęcia pracy zawodowej w instytucjach systemu opieki, wychowania, oświaty i instytucjach prowadzących działania o charakterze opiekuńczym lub wychowawczym: w szkołach, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, w MOSach i MOWach w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny, a także w organizacjach pozarządowych do pełnienia funkcji pedagogicznych w ramach działalności opiekuńczej i wychowawczej.

Studia magisterskie Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną …tylko WSZIP

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia pedagogiczne – magisterskie

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne – teoretyczne i praktyczne uprawniające go, (w zależności od ukończonej specjalności) do pełnienia roli zawodowej:

 • pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej
 • wychowawcy w świetlicy szkolnej (poziom szkoły podstawowej)
 • terapeuty pedagogicznego w przedszkolu lub szkole podstawowej

Zasady rekrutacji na studia magisterskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

 
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni) – POBIERZ
Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia
(kserokopia, oryginał do wglądu) lub OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE obrony pracy dyplomowej
Suplement (część B do dyplomu)
lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia
Zaświadczenie o średniej ocen
z ostatniego roku studiów I-go stopnia
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

Tegoroczni absolwenci w miejsce odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia składają
OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE obrony pracy dyplomowej!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Dokumenty do pobrania:
Podanie/Kwestionariusz osobowy

 

DLACZEGO STUDIA PEDAGOGICZNE – MAGISTERSKIE WSZIP ?

 • Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne) są zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Dla osób, które podejmują naukę na studiach niestacjonarnych przewidujemy sprofilowane rozwiązania dydaktyczne,
  które pozwalają na ograniczenie ilości przyjazdów na Uczelnię do minimum, a także nowe podejście do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów.
  Kształcenie na odległość (zdalne nauczanie) jest wspomagane dzięki wykorzystaniu przez Uczelnię dostępu do elektronicznej wersji z biblioteki IBUK Libra podręczników akademickich i książek oraz czasopism naukowych w języku polskim. Cyfrowa technologia daje możliwość na kształcenie z IBUK Libra bez granic z dowolnego miejsca na świecie.
 • Program studiów jest objęty działaniami Centrum Kreowania Kariery WSZIP, Centrum Innowacji WSZIP oraz Centrum Egzaminacyjnego WSZIP, które czynnie wspierają działania dydaktyczne oraz spotkania ze wspomaganiem przez Internet ze Studentami.
 • W zależności od kierunku studiów w siedzibie Uczelni odbędą się 3 lub 4 zjazdy w semestrze, które mogą być transmitowane przez Internet w „realnym czasie”, wykorzystując środki komunikacji interaktywnej.
  Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie Uczelni wynika z przepisów prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Poza godzinami dydaktycznymi (wykłady i ćwiczenia) Studenci mogą brać udział w konwersatoriach, konsultacjach, tutoringu oraz zajęciach warsztatowych łączących teorię i praktykę w kierunku pedagogiki.
 • Praktyki dla Studentów WSZIP odbywają się w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie powszechnie stosowane w dobie gospodarki cyfrowej.
 • Wykładowcy na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną.
 • Absolwenci kierunków pedagogicznych mają możliwości znalezienia pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, różnego rodzaju domach pomocy społecznej oraz schroniskach (dla bezdomnych, ofiar przemocy, samotnych matek). Pedagodzy ponadto są potrzebni w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.
 • Studenci kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną nabywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, etyki, filozofii czy technologii informatycznych.

DLACZEGO PEDAGOGIKAOPIEKUŃCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ II STOPNIA?

W obecnych czasach pedagog jest kimś więcej, jest profesjonalistą w działaniach społecznych wymagających przygotowania do podejmowania starań nie tylko wobec osób edukowanych i wychowywanych zgodnie z obowiązującymi normami, ale także zagrożonych wyłączeniem wyłączanych i wykluczonych z życia społecznego. Działania pedagoga ogniskują się na procesach wychowania, aktywności opiekuńczej, edukacji oraz animacji wspomagających rozwój człowieka lub grup społecznych. Studenci pedagogiki wykazują się wyjątkową dojrzałością inwestując w swoje wykształcenie i budowanie własnej kariery wymagającej perspektywicznego myślenia w kontekście wymogów rynku i uczenia się przez całe życie. Nieustające zainteresowanie studiami pedagogicznymi świadczy o możliwościach, jakie niesie ukończenie tego kierunku.

Absolwenci mogą odnaleźć się w roli zarówno pedagoga, animatora czasu wolnego, trenera, doradcy zawodowego czy terapeuty to także dzięki swojej kreatywności i umiejętnościom szybkiego rozwiązywania problemów są doskonałymi kandydatami na pracowników marketingu.

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ II-GO STOPNIA?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA NR MNISW Nr DSW.WNN.5014.269.2019/2020.5.EK z dnia 11.02.2020r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych