Edukacja zdrowotna - studia podyplomowe | WSZIP

PROMOCJA ORAZ PROFILAKTYKA ZDROWOTNA Z EPIDEMIOLOGIĄ I HIGIENĄ W ZDROWIU PUBLICZNYM | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Czesne za studia: 4380 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

Edukacja zdrowotna – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów wyższych studiów magisterskich i zawodowych. Adresatami są osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia, planowanie i organizowanie działań prozdrowotnych, zainteresowane prewencją, edukacją i promocją zdrowia w ujęciu działań holistycznych. Zatrudnione między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, placówkach ochrony zdrowia w szczególności szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, ośrodkach opieki długoterminowej placówkach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego oraz środowiskowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i przedszkolach publicznych a także prywatnych, na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko rozumianą ochronę zdrowia i działalność prozdrowotną społeczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia i przygotowujących się do pełnienia tego rodzaju zadań.  Studia podyplomowe wyposażają absolwenta w wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji doradczych, organizatorskich i kierowniczych w obszarze zagadnień dotyczących zdrowia publicznego i środowiskowego oraz zagadnienia – edukacja zdrowotna, w placówkach opieki zdrowotnej, jednostkach organizacji samorządowej. Absolwent w toku nauki nabywa umiejętności pozwalające mu realizować zadania z obszaru prewencji –  profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach związanych z promocją i profilaktyką w strukturach ochrony zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk, wspierających zdrowie.

Cel studiów:
Celem proponowanych studiów jest zgodne z oczekiwaniami i zachodzącymi zmianami w ochronie zdrowia przygotowanie uczestników do kierowania jednostkami strukturalnymi promocji zdrowia w placówkach ochrony zdrowia, samorządach różnego szczebla, jak również do aranżowania i prowadzenia działań prozdrowotnych w obszarze prewencji – profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia zarówno dla społeczności lokalnej jak i ogółu społeczeństwa, a także do pełnienia roli koordynatora do spraw zdrowia w przedszkolach, szkołach a także tworzenia szkół promujących zdrowie. dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. W programie studiów uwzględniono najnowsze osiągnięcia medycyny, nauk biomedycznych oraz biotechnologii.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

Przykładowe bloki tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo żywności
 2. Zdrowie publiczne w systemie ochrony zdrowia
 3. Współczesne teorie i profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych
 4. Metody badań epidemiologicznych i ocena stanu zdrowia populacji
 5. Mikrobiologia i parazytologia lekarska z elementami zagrożeń bioterrorystycznych
 6. Epidemiologia Chorób zakaźnych
 7. Higiena żywności i podstawy zdrowego żywienia
 8. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i krajach UE
 9. Epidemiologia chorób niezakaźnych
 10. Epidemiologia ogólna i środowiskowa
 11. Wybrane zagadnienia z higieny środowiska , toksykologii i zagrożeń środowiskowych
 12. Wybrane zagadnienia z polityki zdrowotnej
 13. Epidemiologia stanów i chorób dietozależnych.
 14. Promocja zdrowia międzynarodowe problemy zdrowotne.
 15. Medycyna podróży i zdrowotne zagrożenia chorobami tropikalnymi

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych