PROMOCJA ORAZ PROFILAKTYKA ZDROWOTNA Z EPIDEMIOLOGIĄ I HIGIENĄ W ZDROWIU PUBLICZNYM

od 338 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Edukacja zdrowotna – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów wyższych studiów magisterskich i zawodowych. Adresatami są osoby odpowiedzialne za ochronę zdrowia, planowanie i organizowanie działań prozdrowotnych, zainteresowane prewencją, edukacją i promocją zdrowia w ujęciu działań holistycznych. Zatrudnione między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, placówkach ochrony zdrowia w szczególności szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, ośrodkach opieki długoterminowej placówkach zajmujących się problematyką zdrowia publicznego oraz środowiskowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i przedszkolach publicznych a także prywatnych, na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko rozumianą ochronę zdrowia i działalność prozdrowotną społeczeństwa oraz wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia i przygotowujących się do pełnienia tego rodzaju zadań.  Studia podyplomowe wyposażają absolwenta w wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji doradczych, organizatorskich i kierowniczych w obszarze zagadnień dotyczących zdrowia publicznego i środowiskowego oraz zagadnienia – edukacja zdrowotna, w placówkach opieki zdrowotnej, jednostkach organizacji samorządowej. Absolwent w toku nauki nabywa umiejętności pozwalające mu realizować zadania z obszaru prewencji –  profilaktyki i ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach związanych z promocją i profilaktyką w strukturach ochrony zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk, wspierających zdrowie.

Cel studiów:
Celem proponowanych studiów jest zgodne z oczekiwaniami i zachodzącymi zmianami w ochronie zdrowia przygotowanie uczestników do kierowania jednostkami strukturalnymi promocji zdrowia w placówkach ochrony zdrowia, samorządach różnego szczebla, jak również do aranżowania i prowadzenia działań prozdrowotnych w obszarze prewencji – profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia zarówno dla społeczności lokalnej jak i ogółu społeczeństwa, a także do pełnienia roli koordynatora do spraw zdrowia w przedszkolach, szkołach a także tworzenia szkół promujących zdrowie. dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. W programie studiów uwzględniono najnowsze osiągnięcia medycyny, nauk biomedycznych oraz biotechnologii.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

Przykładowe bloki tematyczne:

 1. Bezpieczeństwo żywności
 2. Zdrowie publiczne w systemie ochrony zdrowia
 3. Współczesne teorie i profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych
 4. Metody badań epidemiologicznych i ocena stanu zdrowia populacji
 5. Mikrobiologia i parazytologia lekarska z elementami zagrożeń bioterrorystycznych
 6. Epidemiologia Chorób zakaźnych
 7. Higiena żywności i podstawy zdrowego żywienia
 8. Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i krajach UE
 9. Epidemiologia chorób niezakaźnych
 10. Epidemiologia ogólna i środowiskowa
 11. Wybrane zagadnienia z higieny środowiska , toksykologii i zagrożeń środowiskowych
 12. Wybrane zagadnienia z polityki zdrowotnej
 13. Epidemiologia stanów i chorób dietozależnych.
 14. Promocja zdrowia międzynarodowe problemy zdrowotne.
 15. Medycyna podróży i zdrowotne zagrożenia chorobami tropikalnymi

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4050 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych