BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4000 zł 3650 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest kształcenie osób wykonujących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy oraz osób wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych, w których nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji. Oprócz tego celem studiów jest przygotowanie do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Jawność funkcjonowania organów administracji a bezpieczeństwo informacji
 2. Istota oraz konsekwencje jawności/tajności funkcjonowania organów administracyjnych
 3. Struktura organizacyjna systemu ochrony danych osobowych
 4. Odpowiedzialność karna związana z ochroną danych osobowych
 5. Przetwarzanie informacji niejawnych
 6. Rodzina norm ISO/IEC 270xx, Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001
 7. Rodzina norm ISO/IEC 310xx, Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 3100
 8. Akredytacja systemów informatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 9. Ochrona informacji niejawnych w urzędzie i przedsiębiorstwie
 10. Obieg dokumentów niejawnych
 11. Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych
 12. Ochrona obiektów
 13. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych
 14. Ochrona informacji i danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 15. Tajemnica przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 16. Standardy ochrony informacji niejawnych w
 17. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych