fbpx

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Opłata wstępna: 450 zł
Czesne za studia: 4000 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest kształcenie osób wykonujących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy oraz osób wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych, w których nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji. Oprócz tego celem studiów jest przygotowanie do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Jawność funkcjonowania organów administracji a bezpieczeństwo informacji
 2. Istota oraz konsekwencje jawności/tajności funkcjonowania organów administracyjnych
 3. Struktura organizacyjna systemu ochrony danych osobowych
 4. Odpowiedzialność karna związana z ochroną danych osobowych
 5. Przetwarzanie informacji niejawnych
 6. Rodzina norm ISO/IEC 270xx, Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 27001
 7. Rodzina norm ISO/IEC 310xx, Interpretacja wymagań normy ISO/IEC 3100
 8. Akredytacja systemów informatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 9. Ochrona informacji niejawnych w urzędzie i przedsiębiorstwie
 10. Obieg dokumentów niejawnych
 11. Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych
 12. Ochrona obiektów
 13. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych
 14. Ochrona informacji i danych osobowych w postępowaniu administracyjnym
 15. Tajemnica przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 16. Standardy ochrony informacji niejawnych w
 17. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych