ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4380 zł 3730 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest kształcenie osób wykonujących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy oraz osób wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych, w których nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej
 2. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy       ISO/IEC 27002:2014-12
 3. Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne
 4. Organ ds. ochrony danych osobowych (GIODO) – i kompetencje i uprawnienia
 5. Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w obecnie obowiązujących przepisach prawa
 6. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji
 7. Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
 8. System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001:2007
 9. Bezpieczeństwo dokumentów a bezpieczeństwo osobowe
 10. Kontrola GIODO przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Postępowanie kontrolne i administracyjne GIODO
 11. Obieg dokumentów niejawnych (Kancelarie tajne)
 12. Ochrona fizyczna informacji niejawnych
 13. Bezpieczeństwo danych a technologie informacyjno-telekomunikacyjne
 14. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji
 15.  Zarządzanie ryzykiem – Norma serii 31:000
 16. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych