ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

REKRUTACJA TRWA!

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4380 zł 4030 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest kształcenie osób wykonujących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji lub jego zastępcy oraz osób wykonujących zadania związane ze wspomnianą funkcją w jednostkach organizacyjnych, w których nie powołano administratora bezpieczeństwa informacji.

LICZBA GODZIN:
190 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa krajowego, międzynarodowego i Unii Europejskiej
 2. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy       ISO/IEC 27002:2014-12
 3. Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne
 4. Organ ds. ochrony danych osobowych (GIODO) – i kompetencje i uprawnienia
 5. Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w obecnie obowiązujących przepisach prawa
 6. Zadania administratora bezpieczeństwa informacji
 7. Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem
 8. System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001:2007
 9. Bezpieczeństwo dokumentów a bezpieczeństwo osobowe
 10. Kontrola GIODO przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Postępowanie kontrolne i administracyjne GIODO
 11. Obieg dokumentów niejawnych (Kancelarie tajne)
 12. Ochrona fizyczna informacji niejawnych
 13. Bezpieczeństwo danych a technologie informacyjno-telekomunikacyjne
 14. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji
 15.  Zarządzanie ryzykiem – Norma serii 31:000
 16. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych