OCHRONA DANYCH NIEJAWNYCH I BIZNESOWYCH

od 280 zł 317 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony danych biznesowych. Sprostać temu może wyłącznie osoba mogąca się wykazać odpowiednią wiedzą w przedmiocie ochrony danych biznesowych.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
190 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
 2. Zarządzanie ochroną danych osobowych.
 3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.
 4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
 5.  Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 6. Standardy ochrony informacji niejawnych w UE.
 7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.
 9. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem.
 10. Funkcjonowanie kancelarii tajnych. Obieg dokumentów niejawnych.
 11. Ochrona obiektów.
 12. Systemy informatyczne w ochronie informacji niejawnych.
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/nadzwyczajnych.
 14. Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 15. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3350 zł 3800 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych