OCHRONA DANYCH NIEJAWNYCH I BIZNESOWYCH | Rekrutacja trwa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

OCHRONA DANYCH NIEJAWNYCH I BIZNESOWYCH | Rekrutacja trwa

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia podyplomowe Online

Nasze studia są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Czesne za studia: 4150 zł 3500 zł
Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych realizujących problematykę z obszaru ochrony informacji niejawnych w: administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, czyli do osób, które kreują i odpowiadają za funkcjonowanie systemu ochrony informacji w swoich jednostkach organizacyjnych. Program studiów skierowany jest także do osób planujących w przyszłości realizować się zawodowo na stanowiskach: peł­no­moc­ni­ków ochro­ny informacji niejawnych i ich zastęp­ców, kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych, ad­mi­ni­stra­to­rów sys­te­mów teleinformatycz­nych, in­spek­to­rów bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne­go oraz se­kre­ta­ria­tów.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

CEL STUDIÓW: celem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu ochrony danych biznesowych. Sprostać temu może wyłącznie osoba mogąca się wykazać odpowiednią wiedzą w przedmiocie ochrony danych biznesowych.

LICZBA GODZIN:
190 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
 2. Zarządzanie ochroną danych osobowych.
 3. Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne.
 4. Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.
 5.  Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 6. Standardy ochrony informacji niejawnych w UE.
 7. Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 8. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.
 9. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem.
 10. Funkcjonowanie kancelarii tajnych. Obieg dokumentów niejawnych.
 11. Ochrona obiektów.
 12. Systemy informatyczne w ochronie informacji niejawnych.
 13. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/nadzwyczajnych.
 14. Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 15. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych