INTEGRACJA SENSORYCZNA DLA NAUCZYCIELI

od 280 zł

Rozpoczęcie zajęć
12 września 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Integracja Sensoryczna – studia podyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW: Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej  przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, absolwentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. A także dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI, oraz osób zainteresowanych pogłębianiem i poszerzaniem wiedzy jak również podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności. Zapewne, zainteresują także lekarzy  jak i innych absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.
Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku założeniach odwołujących się do nauk biomedycznych, neurologii i teorii zachowania. Dzięki zdobytej wiedzy oraz umiejętnościom do diagnozowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej absolwenci uzyskają uprawnienia do prowadzenia zajęć określonych programem studiów, które spełniają wymogi określone w przepisach prawa regulującego wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurologicznych podstaw integracji sensorycznej, rozwoju ontogenetycznego człowieka, psychologii, neuroanatomii, neuropsychologii, neurofizjologii oraz diagnozy i terapii w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej. Studia mają przygotować słuchacza do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, która jest podstawą dla określenia pełnej diagnozy oraz projektowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
Ponadto planowania działań, praktycznych do pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, a także konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, i szkolnym z zaburzeniami sensorycznymi. Studia mają przygotować słuchacza w ramach realizowanego programu do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostycznej dziecka, określenia diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej. Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do samodzielnego prowadzenia zajęć obejmujących zakres integracji sensorycznej wyznaczony programem. Absolwenci SI mogą znaleźć pracę we wszelkich przedszkolach, klubach malucha, ośrodkach prowadzących zajęcia z integracji sensorycznej i innych ośrodkach edukacyjnych. Otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września  2018 w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

LICZBA GODZIN:
600 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Neuropsychologia rozwojowa i psychologia kliniczna
 2. Rozwój psychomotoryczny i deficyty
 3. Wybrane zagadnienia z neuroanatomii i neurofizjologii rozwojowej w integracji sensorycznej
 4. Metodyka integracji sensorycznej na róŻnych etapach rozwoju dziecka
 5. Diagnoza i terapia w obszarze integracji sensorycznej dzieci z wybranymi deficytami
 6. Terapie neurorozwojowe i wspomagające
 7. Warsztat pracy terapeuty SI i narzędzia do oceny przetwarzania sensorycznego
 8. Logopedyczne aspekty  terapii integracji sensorycznej
 9. Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego -arkusze obserwacji integracji sensorycznej,
  wybrane testy diagnostyczne i kwestionariusze rozwoju sensomotorycznego
 10. Wybrane jednostki genetyczne i chorobowe w kontekście  integracji sensorycznej
 11. Wspomaganie procesów sensorycznych u dzieci z różnymi całościowymi zaburzeniami w rozwoju

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4200 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych