Pedagogika

REKRUTACJA TRWA!
Zajęcia tylko w soboty!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

Promocja
STUDIA 1000 zł TANIEJ
do 2 marca 2021 r.
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia na Uczelni
lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogika – studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie – specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna –  mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

REKRUTACJA TRWA!

Studia magisterskie – specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna –  mogą podjąć
absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

W trakcie studiów II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent poszerza wiedzą pedagogiczną m. in., w ramach: pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interpersonalnej, aktywności językowej i matematycznej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności środowiskowej, a także metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej. W zakresie wychowania przedszkolnego zakłada się pogłębienie kompetencji od strony merytorycznej i praktycznej, absolwent posiada kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
W przypadku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wymagana jest bezpośrednia kontynuacja przynajmniej jednej ze specjalności nauczycielskich (wczesnoszkolnej lub przedszkolnej) ze studiów I stopnia

 

Absolwent kierunku pedagogika, studiów drugiego stopnia, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I –III szkoły podstawowej.

 

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

dotyczącą edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin pedagogiki ogólnej, potrafi zdefiniować terminologię tych subdyscyplin i wskazać na podstawowe orientacje w ich obrębie; w zakresie związków pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych, w zakresie społecznych i biopsychicznych uwarunkowań rozwoju dziecka; dotyczącą funkcjonowania polskiego systemu oświaty; dotyczącą czynników efektywności procesów edukacyjnych; dotyczącą projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych

 

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

w zakresie prowadzenia analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych w odniesieniu do wczesnej edukacji dziecka, prezentowania własnych poglądów i opinii dotyczących środowiska przedszkola i szkoły; organizowania środowiska uczenia się stymulującego rozwój dziecka, tworzenia klimatu grupy/klasy szkolnej wspierającego indywidualny potencjał każdego dziecka, rozwijającego postawę twórczą i umiejętność współpracy w grupie; projektowania i ewaluacji programów edukacyjnych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;b stosowania innowacyjnych strategii edukacyjnych; prowadzenia badań pedagogicznych z uwzględnieniem aspektów diagnozy rozwiniętej dotyczącej rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; wykorzystania technologii informacyjnych i informatycznych w pracy dydaktycznej oraz w rozwoju osobistym i zawodowym

 

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  jest przygotowany do wykonywania zawodu  nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwenci mogą podjąć pracę:

w przedszkolach; w nauczaniu zintegrowanym I-III w szkołach podstawowych; w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; w ramach edukacji domowej; przy realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka; rozwinąć własna działalność gospodarczą( np. organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zakładanie prywatnych przedszkoli)

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

REKRUTACJA TRWA!

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Absolwent przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych. Absolwent przygotowany jest do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent ma szczegółową, rozszerzoną, nowoczesną wiedzę o miejscu i znaczeniu pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, a także o jej relacjach w stosunku do innych nauk. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; zna pojęcia, metody i zasady procesu diagnozowania pedagogicznego dzieci i innych grup potrzebujących wsparcia; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i życiowego; ma pogłębioną wiedzę związaną z metodami diagnozowania środowiska społecznego i opiekuńczego oraz technikami poznawania rzeczywistości pedagogicznej, a także  z wybranymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą podstaw aksjologicznych, ideologicznych, prawnych, organizacyjnych i pedagogicznych funkcjonowania współczesnych form opiekuńczo-wychowawczych; zna najważniejsze funkcjonujące obecnie w Polsce instytucje opiekuńczo-wychowawcze; zna aktualne rozwiązania prawne, organizacyjne pomocy społecznej w Polsce.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Dysponuje w stopniu rozszerzonym praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent posiada przygotowanie, merytoryczne i metodyczne do pracy w zawodzie pedagoga i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach oraz jednostkach administracyjnych, które prowadza tego rodzaju działalność, w tym w świetlicy szkolnej oraz na stanowisku pedagoga szkolnego we wszystkich typach szkół (po spełnieniu dodatkowych wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.) Absolwent przejawia motywację do samokształcenia i rozwoju. Przygotowany jest do podejmowania zawodowych i osobistych wyzwań związanych z profesjonalną działalnością opiekuńczo-wychowawczą.  Przejawia gotowość do realizacji indywidualnych i zespołowych działań w obszarze pedagogiki. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i podyplomowych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy i pedagoga, w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów), na stanowisku asystenta rodziny, w żłobku, w placówkach oświatowych –  w charakterze wychowawcy i  pedagoga, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, w szkole – w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego. w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego oraz w placówkach wielofunkcyjnych, świetlicach, bursach, internatach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach opieki całkowitej i częściowej może pracować, jako kurator sądowy, pedagog w szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych; może koordynować pracę w organizacjach pozarządowych i samorządowych.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

REKRUTACJA TRWA!

Po ukończeniu tej specjalności absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wdrażanie i planowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także inicjowanie działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

specjalność zainteresuje osoby chcące w przyszłości podjąć pracę w zakresie terapeuty pedagogicznego, studia przygotowują do pracy terapeutycznej miedzy innymi z dziećmi mającymi trudności szkolne a także z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, dziećmi oraz młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością w tym także niepełnosprawnością sprzężoną dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój dziecka. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą narzędzi służących diagnozie. Zna etiopatogenezę zaburzeń rozwojowych oraz metody diagnostyczne i metodykę terapii pedagogicznej. Potrafi opracowywać adekwatne działania terapeutyczne i profilaktyczne. Planować oraz budować indywidualne programy wykorzystywać różnorodne programy reedukacyjne. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych

Zna akty prawne dotyczące kształcenia i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Specjalność przygotowuje do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej do przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz projektowania indywidualnych i systemowych działań. Potrafi samodzielnie tworzyć programy terapeutyczne dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także realizuje owe działania w praktyce. Posiada umiejętności stymulowania rozwoju dziecka poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, artystycznych i aktywizujących.

Potrafi udzielić skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które przebywają w różnego typu placówkach edukacyjnych i oświatowo-wychowawczych. Istotne znaczenie będą miały tu umiejętności pozwalające na prowadzenie działań terapeutycznych w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych działań o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Absolwent w zakresie kompetencji społecznych ma świadomość potrzeby integrowania działań poszczególnych specjalistów i instytucji na rzecz dziecka i współpracy z jego rodziną oraz rozumie sytuację psychologiczną, społeczną i edukacyjną osób z różnymi dysfunkcjami i ich rodzin. Przestrzega zasad etycznych w pracy z dzieckiem i jego rodziną.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja  z Terapią Uzależnień

REKRUTACJA TRWA!

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja z Elementami Kryminologii

REKRUTACJA TRWA!

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i Kryminalistyka w Resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent kończąc studia magisterskie nabywa umiejętności:

 • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
 • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
 • wykorzystania metody pomiaru,
 • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
 • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
 • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
 • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
 • metod pracy z pokrzywdzonym,
 • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

CZESNE ZA STUDIA:

  10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika studia magisterskie I rok 485 zł   550 zł 2 365 zł    2 690 zł 4 610 zł  5 260 zł
II rok  550 zł  2 690 zł  5 260 zł

 

Zasady rekrutacji na studia magisterskie – Pedagogika:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)                  POBIERZ
Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia
(kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE obrony pracy dyplomowej
Suplement (część B do dyplomu)
lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia
Zaświadczenie o średniej ocen
z ostatniego roku studiów I-go stopnia
Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi
Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych