Pedagogika

Zajęcia tylko w soboty!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

Promocja
STUDIA 1100 zł TANIEJ

Czesne już od
495 zł  432,50 zł/mc
Tabele opłat
PROMOCJA
DWA DYPLOMY – JEDNO CZESNE
tylko dla mgr
Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia przez Internet
lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogika – studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie – specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna –  mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

Studia magisterskie – specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna –  mogą podjąć
absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

W trakcie studiów II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent poszerza wiedzą pedagogiczną m. in., w ramach: pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interpersonalnej, aktywności językowej i matematycznej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności środowiskowej, a także metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej. W zakresie wychowania przedszkolnego zakłada się pogłębienie kompetencji od strony merytorycznej i praktycznej, absolwent posiada kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
W przypadku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wymagana jest bezpośrednia kontynuacja przynajmniej jednej ze specjalności nauczycielskich (wczesnoszkolnej lub przedszkolnej) ze studiów I stopnia

 

Absolwent kierunku pedagogika, studiów drugiego stopnia, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I –III szkoły podstawowej.

 

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

dotyczącą edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin pedagogiki ogólnej, potrafi zdefiniować terminologię tych subdyscyplin i wskazać na podstawowe orientacje w ich obrębie; w zakresie związków pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych, w zakresie społecznych i biopsychicznych uwarunkowań rozwoju dziecka; dotyczącą funkcjonowania polskiego systemu oświaty; dotyczącą czynników efektywności procesów edukacyjnych; dotyczącą projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych

 

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

w zakresie prowadzenia analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych w odniesieniu do wczesnej edukacji dziecka, prezentowania własnych poglądów i opinii dotyczących środowiska przedszkola i szkoły; organizowania środowiska uczenia się stymulującego rozwój dziecka, tworzenia klimatu grupy/klasy szkolnej wspierającego indywidualny potencjał każdego dziecka, rozwijającego postawę twórczą i umiejętność współpracy w grupie; projektowania i ewaluacji programów edukacyjnych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;b stosowania innowacyjnych strategii edukacyjnych; prowadzenia badań pedagogicznych z uwzględnieniem aspektów diagnozy rozwiniętej dotyczącej rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; wykorzystania technologii informacyjnych i informatycznych w pracy dydaktycznej oraz w rozwoju osobistym i zawodowym

 

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  jest przygotowany do wykonywania zawodu  nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwenci mogą podjąć pracę:

w przedszkolach; w nauczaniu zintegrowanym I-III w szkołach podstawowych; w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; w ramach edukacji domowej; przy realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka; rozwinąć własna działalność gospodarczą( np. organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zakładanie prywatnych przedszkoli)

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zasady rekrutacji na studia magisterskie – Pedagogika:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
Wymagane dokumenty
Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni) POBIERZ
Świadectwo dojrzałości
(kserokopia, oryginał do wglądu)
Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia
(kserokopia, oryginał do wglądu) lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE obrony pracy dyplomowej
Suplement (część B do dyplomu)
lub wypis z indeksu studiów I-go stopnia
Zaświadczenie o średniej ocen
z ostatniego roku studiów I-go stopnia
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

CZESNE ZA STUDIA:

  12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
Pedagogika

 

 

I rok 432,50 zł 495 zł 519 zł 594 zł 2 595 zł
2 970 zł
5 190 zł
5 940 zł
II rok  594 zł   594 zł  2 970 zł  5 940 zł

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych