Pedagogika

Możesz studiować przyjeżdżając na Uczelnię lub z domu przez Internet…

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika (nie dotyczy Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna), można studiować po każdym kierunku studiów licencjackich.

Pedagogika – studia magisterskie II stopnia

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 Uczelnie które spełniają warunki określone w Ustawie 2.0 mogą prowadzić studia jednolite na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. W związku z tym zostało wprowadzone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku Dz.U. z 2018 r. poz. 1861.
Nasza Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć na w.w. kierunku studiów.
Studia magisterskie, czas trwania 5 lat/ 10 semestrów | kierunek nauczycielski.
Dla absolwentów specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studiów I-go stopnia (lic.) rozpoczętych przed Rokiem Akademickim 2018/2019,  będzie możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Pedagogika studia II-go stopnia (mgr).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

studia magisterskie Pedagogika

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna  

Nabór po raz ostatni – z powodu zmian w Ustawie, rekrutacja 2019/2020 odbędzie się po raz ostatni. Od kolejnego roku akademickiego 2020/2021 tytuł magistra będzie można uzyskać na pięcioletnich studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. 

O przyjęcie na kierunek Pedagogika ze specjalnością Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata studiów I-go stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie specjalności z przygotowaniem pedagogicznym (uprawniającym do pracy w placówkach edukacyjnych na stanowisku nauczyciela) oraz na kierunku Pedagogika Specjalna.
Studia magisterskie w specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego I – III klasy szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji przedszkolnej znajduje się: wiedza teoretyczna z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, znajomość systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazana jest wiedza teoretyczną wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, diagnostycznej, a także logopedycznej.

W zakresie kształcenia zintegrowanego studenci nabywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Posiadają metodyczne przygotowanie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujących obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej, a także diagnostycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I – III szkoły podstawowej, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Będą przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna  

Nabór po raz ostatni – z powodu zmian w Ustawie, rekrutacja 2019/2020 odbędzie się po raz ostatni. Od kolejnego roku akademickiego 2020/2021 tytuł magistra będzie można uzyskać na pięcioletnich studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. 

Studia magisterskie w specjalności Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego I – III klasy szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji przedszkolnej znajduje się: wiedza teoretyczna z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, znajomość systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazana jest wiedza teoretyczną wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, diagnostycznej, a także logopedycznej.

W zakresie kształcenia zintegrowanego studenci nabywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Posiadają metodyczne przygotowanie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujących obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej, a także diagnostycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I – III szkoły podstawowej, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Będą przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja  z Terapią Uzależnień

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Absolwent przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych. Absolwent przygotowany jest do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze.

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

Absolwent ma szczegółową, rozszerzoną, nowoczesną wiedzę o miejscu i znaczeniu pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, a także o jej relacjach w stosunku do innych nauk. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; zna pojęcia, metody i zasady procesu diagnozowania pedagogicznego dzieci i innych grup potrzebujących wsparcia; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i życiowego; ma pogłębioną wiedzę związaną z metodami diagnozowania środowiska społecznego i opiekuńczego oraz technikami poznawania rzeczywistości pedagogicznej, a także  z wybranymi metodami pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej. Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę dotyczącą podstaw aksjologicznych, ideologicznych, prawnych, organizacyjnych i pedagogicznych funkcjonowania współczesnych form opiekuńczo-wychowawczych; zna najważniejsze funkcjonujące obecnie w Polsce instytucje opiekuńczo-wychowawcze; zna aktualne rozwiązania prawne, organizacyjne pomocy społecznej w Polsce.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Dysponuje w stopniu rozszerzonym praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent posiada przygotowanie, merytoryczne i metodyczne do pracy w zawodzie pedagoga i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i instytucjach oraz jednostkach administracyjnych, które prowadza tego rodzaju działalność, w tym w świetlicy szkolnej oraz na stanowisku pedagoga szkolnego we wszystkich typach szkół (po spełnieniu dodatkowych wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.) Absolwent przejawia motywację do samokształcenia i rozwoju. Przygotowany jest do podejmowania zawodowych i osobistych wyzwań związanych z profesjonalną działalnością opiekuńczo-wychowawczą.  Przejawia gotowość do realizacji indywidualnych i zespołowych działań w obszarze pedagogiki. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i podyplomowych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej – w charakterze wychowawcy i pedagoga, w wybranych instytucjach pomocy społecznej (zatrudniających pedagogów), na stanowisku asystenta rodziny, w żłobku, w placówkach oświatowych –  w charakterze wychowawcy i  pedagoga, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, w szkole – w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego. w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego oraz w placówkach wielofunkcyjnych, świetlicach, bursach, internatach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, placówkach opieki całkowitej i częściowej może pracować, jako kurator sądowy, pedagog w szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych; może koordynować pracę w organizacjach pozarządowych i samorządowych.

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja z Elementami Kryminologii

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i Kryminalistyka w Resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent kończąc studia magisterskie nabywa umiejętności:

  • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
  • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
  • wykorzystania metody pomiaru,
  • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
  • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
  • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
  • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
  • metod pracy z pokrzywdzonym,
  • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Po ukończeniu tej specjalności absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wdrażanie i planowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych oraz terapeutycznych dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także inicjowanie działań w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

specjalność zainteresuje osoby chcące w przyszłości podjąć pracę w zakresie terapeuty pedagogicznego, studia przygotowują do pracy terapeutycznej miedzy innymi z dziećmi mającymi trudności szkolne a także z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, dziećmi oraz młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością w tym także niepełnosprawnością sprzężoną dziećmi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

oddziaływań wspomagających i stymulujących rozwój dziecka. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą narzędzi służących diagnozie. Zna etiopatogenezę zaburzeń rozwojowych oraz metody diagnostyczne i metodykę terapii pedagogicznej. Potrafi opracowywać adekwatne działania terapeutyczne i profilaktyczne. Planować oraz budować indywidualne programy wykorzystywać różnorodne programy reedukacyjne. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i opanowaniu zasad ortograficznych

Zna akty prawne dotyczące kształcenia i opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

Specjalność przygotowuje do prowadzenia diagnozy pedagogicznej. Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej do przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz projektowania indywidualnych i systemowych działań. Potrafi samodzielnie tworzyć programy terapeutyczne dla dzieci z różnymi rodzajami zaburzeń i niepełnosprawności, a także realizuje owe działania w praktyce. Posiada umiejętności stymulowania rozwoju dziecka poprzez stosowanie technik kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, artystycznych i aktywizujących.

Potrafi udzielić skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które przebywają w różnego typu placówkach edukacyjnych i oświatowo-wychowawczych. Istotne znaczenie będą miały tu umiejętności pozwalające na prowadzenie działań terapeutycznych w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych działań o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym możliwości kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Absolwent w zakresie kompetencji społecznych ma świadomość potrzeby integrowania działań poszczególnych specjalistów i instytucji na rzecz dziecka i współpracy z jego rodziną oraz rozumie sytuację psychologiczną, społeczną i edukacyjną osób z różnymi dysfunkcjami i ich rodzin. Przestrzega zasad etycznych w pracy z dzieckiem i jego rodziną.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych