Pedagogika

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

Możesz studiować przyjeżdżając na Uczelnię lub przez Internet…

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, można studiować po każdym kierunku studiów licencjackich.

Studia magisterskie – specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna –  mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Pedagogika – studia magisterskie II stopnia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

Studia magisterskie – specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna –  mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie pedagogiki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

W trakcie studiów II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej absolwent poszerza wiedzą pedagogiczną m. in., w ramach: pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interpersonalnej, aktywności językowej i matematycznej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności środowiskowej, a także metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej. W zakresie wychowania przedszkolnego zakłada się pogłębienie kompetencji od strony merytorycznej i praktycznej, absolwent posiada kompetencje nauczycielskie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
W przypadku edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wymagana jest bezpośrednia kontynuacja przynajmniej jednej ze specjalności nauczycielskich (wczesnoszkolnej lub przedszkolnej) ze studiów I stopnia

 

Absolwent kierunku pedagogika, studiów drugiego stopnia, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna posiada tytuł magistra pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, tym samym kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I –III szkoły podstawowej.

 

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie:

dotyczącą edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jako subdyscyplin pedagogiki ogólnej, potrafi zdefiniować terminologię tych subdyscyplin i wskazać na podstawowe orientacje w ich obrębie; w zakresie związków pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk społecznych i humanistycznych, w zakresie społecznych i biopsychicznych uwarunkowań rozwoju dziecka; dotyczącą funkcjonowania polskiego systemu oświaty; dotyczącą czynników efektywności procesów edukacyjnych; dotyczącą projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych oraz wybranych metod, technik i narzędzi badawczych

 

Absolwent studiów posiada umiejętności w zakresie:

w zakresie prowadzenia analizy i interpretacji określonych zjawisk społecznych w odniesieniu do wczesnej edukacji dziecka, prezentowania własnych poglądów i opinii dotyczących środowiska przedszkola i szkoły; organizowania środowiska uczenia się stymulującego rozwój dziecka, tworzenia klimatu grupy/klasy szkolnej wspierającego indywidualny potencjał każdego dziecka, rozwijającego postawę twórczą i umiejętność współpracy w grupie; projektowania i ewaluacji programów edukacyjnych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej;b stosowania innowacyjnych strategii edukacyjnych; prowadzenia badań pedagogicznych z uwzględnieniem aspektów diagnozy rozwiniętej dotyczącej rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; wykorzystania technologii informacyjnych i informatycznych w pracy dydaktycznej oraz w rozwoju osobistym i zawodowym

 

Absolwent studiów posiada kompetencje społeczne w zakresie:

potrzeba ciągłego dokształcania się i doskonalenia zawodowego; świadomość własnych powinności zawodowych i kierowanie się zasadami deontologii nauczycielskiej; przekonanie o konieczności współpracy w grupie i umiejętne nawiązywanie relacji z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami

 

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w następujących typach placówek:

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  jest przygotowany do wykonywania zawodu  nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwenci mogą podjąć pracę:

w przedszkolach; w nauczaniu zintegrowanym I-III w szkołach podstawowych; w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; w ramach edukacji domowej; przy realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka; rozwinąć własna działalność gospodarczą( np. organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego, zakładanie prywatnych przedszkoli)

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja  z Terapią Uzależnień

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja z Elementami Kryminologii

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i Kryminalistyka w Resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent kończąc studia magisterskie nabywa umiejętności:

  • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
  • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
  • wykorzystania metody pomiaru,
  • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
  • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
  • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
  • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
  • metod pracy z pokrzywdzonym,
  • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych