Pedagogika

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogika  studia magisterskie
Studia magisterskie Pedagogika

W ramach prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna  

Studia magisterskie w specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna zapewniają wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego I – III klasy szkoły podstawowej).

W zakresie edukacji przedszkolnej znajduje się: wiedza teoretyczna z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, znajomość systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówką wychowania przedszkolnego. Wykazana jest wiedza teoretyczną wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, diagnostycznej, a także logopedycznej.

W zakresie kształcenia zintegrowanego studenci nabywają przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Posiadają metodyczne przygotowanie w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w klasach I – III szkoły podstawowej w następujących obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, teatralnej, plastycznej, technicznej, ruchowej, a także diagnostycznej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach nauczycieli, wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, klasach I – III szkoły podstawowej, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w specjalistycznych ośrodkach pomocy dzieciom, np. w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych. Będą przygotowani do prowadzenia indywidualnej praktyki pedagogicznej.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja  z Terapią Uzależnień

W trakcie studiów drugiego stopnia w obszarze resocjalizacji z terapią uzależnień Student uzyskuje niezbędną wiedzę w zakresie współczesnych problemów pedagogiki resocjalizacyjnej i terapii uzależnień, wybranych zagadnień prawa rodzinnego, karnego i prawa dla nieletnich, specyfiki funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Ponadto nabywa też umiejętności dotyczące rozpoznawania zaburzeń w zachowaniu, właściwego doboru metod profilaktyki i resocjalizacji, projektowania strategii interwencji pedagogicznej w sytuacjach kryzysowych, planowania i podejmowania oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz innych form wsparcia i pomocy skierowanych do osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionymi (w tym od Internetu, hazardu, alkoholu i narkotyków) oraz ich rodzin, współorganizowania profilaktyki oraz terapii uzależnień w oparciu o poznane nurty i koncepcje psychoterapeutyczne.

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w placówkach resocjalizacyjnych i ośrodkach terapii uzależnień.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Elementami Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego

Celem studiów magisterskich z zakresu Pedagogiki w specjalności Prawo Rodzinne i Opiekuńcze jest przygotowanie absolwenta do pracy w szkolnictwie, placówkach oświatowo – wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, poradniach rodzinnych, administracji oświatowej, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych.

Absolwent kończąc studia magisterskie będzie doskonałym doradcą w zakresie problemów związanych z świadczeniami rodzinnymi i procedurami ich przyznawania oraz będzie znał drogi postępowania sądowego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu przestępstw przeciwko opiece i rodzinie. Posiądzie nieocenioną umiejętność posługiwania się tekstami prawnymi oraz prawidłowej interpretacji przepisów prawa. Absolwent posiadając wiedzę z zakresu pedagogiki, w połączeniu z aspektami prawa rodzinnego i opiekuńczego, będzie doskonałym doradcą w wielu instytucjach.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Resocjalizacja z Elementami Kryminologii

Kryminologia i kryminalistyka to nauki bardzo zbliżone, zajmujące się badaniem przestępczości w aspekcie społecznym, mówiące o metodach i sposobach wykrywania przestępstw oraz przestępców. Kryminalistyka w swoim zakresie obejmuje działania o charakterze dowodowym i profilaktycznym – jest nauką biologiczno – techniczną. Kryminologia natomiast to nauka socjologiczna – w jej zakresie leży badanie przyczyny popełniania przestępstw i przestępczości, jako sposobu dokonywania wyborów życiowej drogi. Obie nauki znajdują swoje miejsce w resocjalizacji.

Studenci specjalności Kryminologia i Kryminalistyka w Resocjalizacji, oprócz zagadnień obejmujących przedmioty podstawowe i kierunkowe na kierunku pedagogika, w ramach realizacji przedmiotów specjalnościowych zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi z zakresu zagadnień przestępczości. Na zajęciach poznają, między innymi, specjalistyczne narzędzia i techniki służące do zabezpieczenia śladów i dalszej ich analizy.

Absolwent kończąc studia magisterskie nabywa umiejętności:

 • rozwiązywania problemów w kryminologii i kryminalistyce,
 • oceniania zjawiska o charakterze patologii związanego z przestępczością,
 • wykorzystania metody pomiaru,
 • przeprowadzania analizy zjawisk przestępczych,
 • wyjaśnienia zjawiska przestępczości,
 • wykorzystania wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki w ramach swojego zawodu,
 • zdefiniowania zjawiska społecznego mieszczące się w ramach kryminalistyki,
 • metod pracy z pokrzywdzonym,
 • wskazania działań profilaktycznych.

Specjalność ma charakter interdyscyplinarny, daje niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innych placówkach, w których tego rodzaju przygotowanie merytoryczne jest wymagane.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną

Specjalność Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Gimnastyką Korekcyjno – Kompensacyjną wychodzi naprzeciw zapotrzebowanie na nauczycieli przygotowanych do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej w zakresie likwidowania wad postawy i nieprawidłowości w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży.  Studiowanie tej specjalności umożliwia studentom poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw z zakresu profilaktyki, zdrowego stylu życia, dostrzegania współczesnych problemów z zakresu rozwoju ruchowego, jego zaniedbań, korekcji oraz profilaktyki.

Absolwent dysponuje zarówno wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno – kulturowego kontekstu kształcenia, jak i wiedzą dotyczącą prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Absolwent uzyskuje kompetencje diagnostyczne w zakresie rozpoznawania deficytów rozwoju ruchowego dzieci, organizowania szerokiej działalności profilaktycznej, zdrowotnej i terapeutycznej, jak również tworzenia i realizowania programów naprawczych .

Absolwent kończąc studia magisterskie uzyskuje uprawnienia nauczycielskie i pedagogiczne do pracy w klasach I – III szkoły podstawowej, w przedszkolach i innych formach wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, oraz po uzyskaniu uznania kwalifikacji przez dyrektora do prowadzenia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, w szkołach integracyjnych oraz innego typu placówkach opieki i wychowania zajmujących się likwidowaniem wad w rozwoju ruchowym dzieci, w placówkach pomocy dzieciom i rodzinie, w poradniach rehabilitacyjnych, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dziecka.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Logopedia i Terapia Pedagogiczna – NOWE

Studia przeznaczone są dla osób , które lubią pracę z dziećmi, ale również z dorosłymi, a przede wszystkim – chcą pomagać innym. Studia logopedii skupiają się na wykształceniu umiejętności takich jak diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy, jej usprawnianie, przeciwdziałanie trudnościom związanym z czytaniem i pisaniem oraz bezproblemowe komunikowanie się. Kierunek ten kładzie duży nacisk na wymiar praktyczny, gdyż to on jest głównym aspektem pracy logopedy.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • podstawy neuropsychologii i psychopatologii
 • rozwój mowy dziecka
 • terapia logopedyczna
 • ortodoncja
 • podstawy foniatrii
 • podstawy audiologii
 • fonetyka

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Absolwent może pełnić funkcję organizatora, wykładowcy i edukatora w różnych formach kształcenia, podnoszącego kompetencje komunikacyjne dzieci, młodzieży i ich rodziców. Dodatkowo, jako posiadający przygotowanie pedagogiczne, może podjąć pracę we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół podstawowych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) oraz publicznych i prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w placówkach takich jak:

 • zespoły wczesnego wspomagania rozwoju i ośrodki wczesnej interwencji,
 • zakłady i placówki opiekuńczo-terapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze (żłobki, placówki pieczy zastępczej, świetlice środowiskowe terapeutyczne),
 • prywatne gabinety logopedyczne (świadczące usługi diagnozowania oraz prowadzenia terapii mowy).

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zarządzanie Oświatą – NOWE

Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać przygotowanie do pełnienia   funkcji kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi w warunkach gospodarki rynkowej.  Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą absolwentom na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji i sprawnego zarządzania zespołem. Program studiów, oprócz wykładów i konwersatoriów, obejmuje także praktyki, ważne dla uzyskania i pogłębienia wiedzy empirycznej potrzebnej przyszłemu dyrektorowi czy menedżerowi oświaty.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • prawo oświatowe
 • psychologia w zarządzaniu placówkami oświatowymi
 • oświata jako zadanie samorządów regionalnych i lokalnych
 • podstawy organizacji i zarządzania instytucją oświatową
 • podstawy ewaluacji pracy szkoły
 • nadzór pedagogiczny
 • awans zawodowy nauczyciela
 • kierowanie i administrowanie placówką oświatową

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Absolwent może pełnić funkcję kierownicze w placówkach oświatowych oraz szkołach różnego typu oraz podejmować pracę jako:

 • pracownik administracyjny w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się zarządzaniem oświatą
 • zarządzający w organizacjach pozarządowych zajmujących się prowadzeniem szkół i placówek oświatowych
 • pracownik urzędów państwowych oraz instytucjach związanych z edukacją, kulturą, oświatą.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Edukacja Dorosłych i Zarządzanie Karierą – NOWE

Studia przeznaczone są dla chętnych do podjęcia pracy z osobami dorosłymi  po wcześniejszym uzyskaniu wiedzy i umiejętności w zakresie znajomości specyfiki funkcjonowania człowieka w tym okresie życia, a także aktywizacji działań edukacyjnych, zawodowych i społecznych dotyczących osób dorosłych i starszych  Absolwent potrafi integrować i planować rozwój zespołów wielopokoleniowych w organizacjach, koordynować projekty edukacyjne oraz zaplanować i zrealizować zajęcia edukacyjne dla różnych kategorii dorosłych.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • współczesne trendy w edukacji dorosłych
 • modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi
 • diagnoza indywidualnych zasobów karierowych
 • psychologia człowieka dorosłego
 • współczesne teorie kariery
 • zarządzanie karierą w mediach społecznościowych
 • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i zawodowych dorosłych
 • projektowanie pracy indywidualnej i grupowej z ludźmi dorosłymi

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY:

Absolwent posiądzie wiedzę na temat potencjału rozwojowego okresu dorosłości i starości. Zdobędzie praktyczne umiejętności potrzebne we wspieraniu człowieka w pozytywnych przeżywaniu tego okresu życia (doradztwo, edukacja, doskonalenie zawodowe, kształcenie kompetencji interpersonalnych, aktywizacja i spędzanie wolnego czasu). Uzyskane kompetencje umożliwią podjęcie pracy jako:

 • specjalista ds. edukacji człowieka dorosłego,
 • doradca edukacyjno-zawodowy młodych dorosłych
 • specjalista ds. programów rozwoju edukacyjnego dorosłych,
 • specjalista do spraw rozwoju zawodowego
 • konsultanta ds. kariery
 • specjalista do spraw szkoleń
 • doradca personalny

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe – NOWE

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika o specjalności Poradnictwo Edukacyjne i Zawodowe jest merytoryczne przygotowanie oraz dostarczenie wiedzy i kompetencji do realizacji procesu poradnictwa edukacyjnego, doradztwa zawodowego oraz personalnego.

Absolwent specjalności posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pełnienia roli zawodowej nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego. Kwalifikacje uprawniają do pracy w różnego typu szkołach na poziomie średnim i policealnym oraz w zakładach kształcenia i dokształcania, różnego typu poradniach, a także pracy na stanowisku doradcy w instytucjach rynku pracy, jednostkach gospodarczych, które zajmują się doradztwem personalnym, szkoleniami, przygotowaniem strategii rozwoju pracowników, systemami ich zatrudniania i motywowania.

Po ukończeniu studiów Absolwent znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 •  strukturach administracji samorządowej,
 •  urzędach pracy,
 •  agencjach pośrednictwa pracy,
 •  centrach informacji i planowania kariery zawodowej,
 •  organizacjach pracodawców,
 •  działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 •  poradniach specjalistycznych w ramach wyboru zawodu,
 •  niepublicznych instytucjach rynku pracy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych