Studia inżynierskie

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
O przyjęcie na studia inżynierskie ubiegać mogą się kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości.

Zapraszamy do rejestracji on-line!

STUDIA INŻYNIERSKIE

W ramach prowadzonych zajęć na studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

INŻYNIERIA JAKOŚCI

W specjalności tej kształci się specjalistę z zakresu: kształtowania, modelowania oraz implementacji systemów jakości według określonych standardów i norm, zarządzania jakością, metod certyfikacji systemów jakości, metod akredytacji i auditu, sterowania procesami, metrologii, prawnych aspektów jakości oraz metody kompleksowego zarządzania jakością TQM. Inżynier jakości to zawód wszechstronny, poszukiwany w wielu branżach, m.in. przemyśle, handlu, rolnictwie, czy też w transporcie. Specjaliści z tego zakresu zatrudniani są w działach zaopatrzenia i marketingu, w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów, przygotowani są również do prowadzenia własnych firm.

INŻYNIERIA PROCESU

Inżynier Procesu to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Program nauczania obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość, ze szczególnym uwzględnieniem metod ich oceny według odpowiednio dobranej procedury badawczej oraz obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych. Inżynier procesu jest również specjalistą z zakresu samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych, wdrażania optymalnych rozwiązań w zakresie opakowania i przechowywania towarów oraz ich obrotem z wykorzystaniem aktualnych trendów logistycznych.

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI – NOWOŚĆ!

Inżynieria Zarządzania Projektami Informatycznymi to specjalność dla chcących pracować jako inżynier ds. integracji oraz testowania systemów lub menedżer ds. baz danych i obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi: oceną, projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, zarządzaniem bezpieczeństwem, zarządzaniem relacjami z klientem, technikami komunikacji i psychologią zachowań konsumenckich.

INŻYNIERIA LOGISTYKI – NOWOŚĆ!

Inżynieria Logistyki to specjalność dla chcących pracować w przedsiębiorstwach wykorzystujących zarządzanie logistyczne w jednostkach projektowych i centrach logistycznych u operatorów logistycznych. Absolwent inżynierii logistyki będzie posiadał wiedzę z zakresu uwarunkowań ekonomiczno-finansowych działalności logistycznej podmiotów gospodarczych, wiedzę niezbędną do analizowania, diagnozowania i realizacji potrzeb w zakresie zarządzania zaopatrzeniem i zbytem, transportem, produkcją, gospodarka magazynową oraz informacjami w przedsiębiorstwie.

MARKETING INTERAKTYWNY – NOWOŚĆ!

Marketing Interaktywny to specjalność dla chcących pracować przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym także Internetu, serwisów społecznościowych, blogów oraz planowania działań marketingowych on-line. To specjalność dla osób, które interesują się nowoczesnym marketingiem i mają zamiar ciągle się rozwijać, korzystając z możliwości, jakie daje współczesna technika. Absolwenci specjalności marketing interaktywny z pewnością staną się bardzo atrakcyjni na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy. Specjalność ta przygotowuje do pracy w realiach globalnej informatyzacji. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu z pewnością znajdą zatrudnienie w firmach, których działalność koncentruje się na e-biznesie.

DLACZEGO STUDIA INŻYNIERSKIE?

Program studiów inżynierskich w WSZIP skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy, ale zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.

JAK STUDIUJEMY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych