Inżynieria Środowiska

REKRUTACJA TRWA!
Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Absolwent studiów o specjalności inżynieria środowiska zdobywa wiedzę o samym środowisku jak i o obiektach technicznych w nim funkcjonujących. Będzie przygotowany do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska, systemów wodno-gospodarczych oraz innych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska, dokonywania ocen oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko, planowania i eksploatacji systemów informacyjnych środowiska.
Absolwent wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, będzie potrafił rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu środowiska, hałasu, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, ochrony atmosfery i gleby, gospodarki odpadami oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków.
Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, urządzenia ochrony środowiska, zagrożenia środowiskowe, ochrona powietrza, technologia wody, technologia ścieków i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami, biotechnologia środowiska, biologia i ekologia, ochrona środowiska, informatyczne podstawy projektowania, termodynamika techniczna.
Absolwent tej specjalności będzie mógł pracować jako konstruktor i eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, transporcie i rolnictwie, ale również w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu ochrony środowiska, będzie mógł pracować jako urzędnik w dziedzinach zajmujących się zagrożeniami, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu, rolnictwa czy aglomeracji miejskich.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
 • Gospodarka odpadami
 • Prawo ochrony środowiska
 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Konflikt społeczny w procesie inwestycyjnym

   Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

  • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
  • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
  • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
  • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
   
   Wymagane dokumenty
   Kwestionariusz osobowy
  (druk własny uczelni)             POBIERZ
   Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
  lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
  wyniku egzaminu maturalnego
  Jedną kolorową fotografię (37 x 52mm) oraz fotografię cyfrową
  o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

  GWARANCJA STUDIOWANIA

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

  Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych