Inżynieria Środowiska

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Absolwent studiów o specjalności inżynieria środowiska zdobywa wiedzę o samym środowisku jak i o obiektach technicznych w nim funkcjonujących. Będzie przygotowany do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska, systemów wodno-gospodarczych oraz innych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska, dokonywania ocen oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko, planowania i eksploatacji systemów informacyjnych środowiska.
Absolwent wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, będzie potrafił rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu środowiska, hałasu, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, ochrony atmosfery i gleby, gospodarki odpadami oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków.
Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: biokonwersja odpadów, geodezja i kartografia, mikroorganizmy w ochronie środowiska, studium wykonalności projektów ochrony środowiska, urządzenia ochrony środowiska, zagrożenia środowiskowe, ochrona powietrza, technologia wody, technologia ścieków i instalacje sanitarne, gospodarka odpadami, biotechnologia środowiska, biologia i ekologia, ochrona środowiska, informatyczne podstawy projektowania, termodynamika techniczna.
Absolwent tej specjalności będzie mógł pracować jako konstruktor i eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, transporcie i rolnictwie, ale również w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu ochrony środowiska, będzie mógł pracować jako urzędnik w dziedzinach zajmujących się zagrożeniami, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu, rolnictwa czy aglomeracji miejskich.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Planowanie infrastruktury technicznej
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Prawo ochrony środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Gospodarka wodna i ochrona wód

  GWARANCJA STUDIOWANIA

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

  Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych