fbpx

Inżynieria Ochrony Środowiska Naturalnego

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

PROMOCJA
STUDIA 1000 zł TANIEJ
Czesne już od
410,50 zł  356,50 zł/mc

Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia przez Internet
lub na Uczelni

Absolwent studiów inżynierskich o specjalności Inżynieria Ochrony Środowiska Naturalnego zdobywa wiedzę o samym środowisku jak i o obiektach technicznych w nim funkcjonujących. Będzie przygotowany do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska oraz innych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska, dokonywania ocen oddziaływania inwestycji i obiektów na środowisko, planowania i eksploatacji systemów informacyjnych środowiska. W oparciu o wiedzę i stopniowo zdobywane umiejętności będzie w stanie projektować rozwiązania służące poprawie jakości środowiska i ochronie jego zasobów.

Absolwent wykorzystując umiejętności posługiwania się programami i technikami informatycznymi, będzie potrafił rozwiązywać problemy z zakresu monitoringu środowiska, hałasu, uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, ochrony atmosfery i gleby, gospodarki odpadami oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków.

Absolwent tej specjalności będzie mógł pracować jako eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska w przemyśle, gospodarce komunalnej, gospodarce i inżynierii wodnej, transporcie i rolnictwie, ale również w służbach zajmujących się środowiskiem naturalnym. Posiadając szeroką wiedzę merytoryczną oraz znając podstawowe akty prawne i normy z zakresu ochrony środowiska, będzie mógł pracować również jako urzędnik w obszarach zajmujących się zagrożeniami, jakie niesie ze sobą rozwój przemysłu, rolnictwa czy aglomeracji miejskich.

 

Przedmioty specjalnościowe:

 • Aspekty ekonomiczne i społeczne globalnych zmian środowiska naturalnego
 • Rozwiązania techniczne w ochronie środowiska
 • Europejskie i polskie systemy zarządzania środowiskiem
 • Gospodarka odpadami
 • Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Konflikt społeczny w procesie inwestycyjnym

 

 Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rekrutacja letnia trwa od kwietnia do września lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rekrutacja zimowa trwa od listopada do lutego lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
 
 Wymagane dokumenty
 Podanie/Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni) POBIERZ
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową
o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

12 rat 10 rat 2 raty 1 rata
Inżynieria Zarządzania/ Inżynieria Ochrony Środowiska Naturalnego I rok 356,50 zł 410,50 zł 427,50 zł 492,50 zł 2 137,50 zł 2 462,50 zł 4 275 zł
4 925 zł
II rok 416 zł  499 zł  2 495 zł  4 990 zł
III rok 441 zł  529,50 zł  2 646 zł 5 292 zł
IV rok
(VII sem.)
5 x
529,50 zł
5 x
529,50 zł
1 x
2 647 zł
2 647 zł

 • GWARANCJA STUDIOWANIA

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

  DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

  Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych