Praktyki zawodowe

Istotnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią integralną część studiów. Wybór i miejsce odbywania praktyk są ściśle związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta. Student może samodzielnie wybrać podmiot, w którym chce odbyć praktykę lub też skorzystać z pomocy Uczelni w wyborze miejsca praktyki. Uczelnia dysponuje bazą instytucji i firm, w których studenci mogą odbywać swoje praktyki. Firmy, które przyjmują naszych studentów na praktykę, to m.in. banki, wszelkiego rodzaju urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, biura prawnicze i notarialne, także komórki organizacyjne naszej Uczelni.

Nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk zawodowych na wszystkich kierunkach studiów nadzorują odpowiednie Dziekanaty.

 

Pliki do pobrania:

Praktyki zawodowe dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku Pedagogika

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA:
środa – niedziela: 8.00-16.00

tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

 

Wszyscy studenci studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Pedagogika mają obowiązek odbycia praktyki pedagogicznej w trakcie trwania studiów w łącznym wymiarze 200 godzin w całym cyklu kształcenia.

 

Dokumenty na praktykę:

 1. Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP – do pobrania w Dziekanacie WNSiZ
 2. Dziennik Praktyki Zawodowej – do pobrania ze strony internetowej Uczelni

UWAGA!!

Student na czas odbywania praktyk pedagogicznych jest zobowiązany do obowiązkowego ubezpieczenia się od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

Osoby, które nie okażą dowodu wpłaty lub umowy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW nie będą miały możliwości odbycia praktyki pedagogicznej.

Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
mgr Marta Kaźmierczak – Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
tel. 74 848 56 00 lub 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 podanie – zwolnienie z odbywania praktyki Pedagogika licencjat

podanie – zwolnienie z odbywania praktyki Pedagogika mgr

Praktyki zawodowe dla studentów WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu na kierunku Fizjoterapia

GODZINY PRACY DZIEKANATU WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I ZDROWIA:
środa – niedziela: 8.00-16.00

tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01
fizjoterapia@wwszip.pl

Studencka praktyka zawodowa dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku Fizjoterapia jest integralnym elementem programu nauczania, a zatem jest obowiązkowa.
Studencka praktyka zawodowa dla studentów niestacjonarnych jest realizowana w wymiarze 920 godzin, z czego:

 1. w pracowni kinezyterapii – 80 godzin
 2. w pracowni fizykoterapii – 260 godzin
 3. praktyka kliniczna – 260 godzin
 4. z zakresu fizjoterapii klinicznej – 320 godzin

Studenci studiów niestacjonarnych odbywają praktykę w następującym trybie:

RODZAJ PRAKTYKI LICZBA GODZIN TERMIN REALIZACJI
1. praktyka wstępna kliniczna 80 godz. po I semestrze
2. praktyka z zkresu fizykoterapii 260 godz. po II semestrze
3. praktyka z zakresu kinezyterapii 260 godz. po III semestrze
praktyka z zakresu fizjoterapii klinicznej 320 godz. na V semestrze

Student może przystąpić do realizacji poszczególnych zakresów praktyki zawodowej jedynie w przypadku gdy:

 1. uzyskał zaliczenie z ćwiczeń i wykładów z przedmiotu Kinezyterapia – praktyka zawodowa z zakresu kinezyterapii,
 2. uzyskał zaliczenie z ćwiczeń i wykładów oraz zdał egzamin końcowy przedmiotu Fizykoterapia – praktyka zawodowa z zakresu fizykoterapii,
 3. uzyskał zaliczenie z ćwiczeń i wykładów z V semestru z przedmiotów klinicznych – praktyka zawodowa z zakresu fizjoterapii klinicznej.

Studenci, którzy zamierzają odbyć praktykę zawodową we wcześniejszym terminie, muszą złożyć w Dziekanacie WNSiZ pisemną prośbę skierowaną do Dziekana Wydziału o wyrażenie zgody na wcześniejszy termin odbywania praktyki zawodowej.

W przypadku wykonywania pracy lub stażu, która jest zgodna z kierunkiem studiów i programem praktyk student może złożyć do Dziekana Wydziału podanie z prośbą o zwolnienie z danej praktyki zawodowej. Szczegółowe zasady odbywania praktyk zawodowych przez studentów WSZiP zawiera aktualny Regulamin odbywania studenckich praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia.

Dokumenty na praktykę:

 1. Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP – do pobrania w Dziekanacie WNSiZ,
 2. Skierowanie na studencką praktykę zawodową z danego zakresu – do pobrania w Dziekanacie WNSiZ,
 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej z danego zakresu – do pobrania w Dziekanacie WNSiZ,
 4. Dziennik Praktyki Zawodowej – do pobrania po zalogowaniu do Internetowego Systemu Obsługi Studenta (ISOS).

UWAGA!

Student na czas odbywania praktyk zawodowych jest zobowiązany do obowiązkowego ubezpieczenia się od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

Osoby, które nie okażą dowodu wpłaty lub umowy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ i od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW nie będą miały możliwości odbycia praktyki zawodowej.

Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
mgr Marta Kaźmierczak – Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
tel. 074 848 56 00 lub 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNSiZ zwolnienie fizjoterapia

 

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu o profilu praktycznym i mają charakter obowiązkowy. Wymiar praktyki studenckiej dla poszczególnych kierunków:

 1. Zarządzanie – studia I-go stopnia (licencjackie): 360 godzin – do końca 4 semestru
 2. Zarządzanie – studia I-go stopnia (inżynierskie): 2 x 200 godzin = 400 godzin – do końca 4 i 6 semestru
 3. Zarządzanie II stopień – studia II-go stopnia (magisterskie): 160 godzin – do końca 3 semestru

Student może uzyskać zaliczenie praktyk na specjalnych warunkach (zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej), gdy udokumentuje doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów.

Decyzję o zaliczeniu (lub niezaliczeniu) praktyki, podejmuje Opiekun praktyki  w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Podanie o zaliczenie praktyk

Powrót 
Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych