Praktyki zawodowe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Praktyki zawodowe

…tylko WSZIP
Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Istotnym elementem kształcenia na wszystkich kierunkach studiów są studenckie praktyki zawodowe, które stanowią integralną część studiów. Wybór i miejsce odbywania praktyk są ściśle związane z kierunkiem studiów i zainteresowaniami studenta. Student może samodzielnie wybrać podmiot, w którym chce odbyć praktykę lub też skorzystać z pomocy Uczelni w wyborze miejsca praktyki. Uczelnia dysponuje bazą instytucji i firm, w których studenci mogą odbywać swoje praktyki. Firmy, które przyjmują naszych studentów na praktykę, to m.in. banki, wszelkiego rodzaju urzędy, zakłady produkcyjne i usługowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, biura prawnicze i notarialne, także komórki organizacyjne naszej Uczelni.

 

Kierunki:
– Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną
– Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
– Psychologia

 

Dokumenty na praktykę:

  1. Porozumienie o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WSZiP – do pobrania w Dziekanacie
  2. Dziennik Praktyki Zawodowej – do pobrania ze strony internetowej Uczelni

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dziekanat
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
mgr Marta Kaźmierczak – Opiekun administracyjny praktyk zawodowych
tel. 74 848 56 00 lub 74 843 61 01
pedagogika@wwszip.pl

 

DOKUMENTY:

Uchwała nr 14/2023 senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 12 lutego 2023 roku
w sprawie: warunków zaliczenia na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanej
przez studenta, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli
umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk
zawodowych.

 

Podanie o zaliczenie praktyk – studia licencjackie

Podanie o zaliczenie praktyk – studia magisterskie

Zaświadczenie z zakładu pracy

 

Kierunki:
– Zarządzanie
– Inżynieria Zarządzania

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia na wszystkich kierunkach prowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu o profilu praktycznym i mają charakter obowiązkowy.

Student może uzyskać zaliczenie praktyk na specjalnych warunkach (zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki zawodowej), gdy udokumentuje doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem studiów.

Decyzję o zaliczeniu (lub niezaliczeniu) praktyki, podejmuje Opiekun praktyki  w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki.

DOKUMENTY:

Uchwała nr 14/2023 senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 12 lutego 2023 roku
w sprawie: warunków zaliczenia na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanej
przez studenta, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli
umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk
zawodowych.

Załącznik do Uchwały na 14/2023 – Podanie o zaliczenie praktyk

Zaświadczenie z zakładu pracy

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych