Relacje Międzynarodowe / International Relations - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Relacje Międzynarodowe / International Relations

Umiędzynarodowienie jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu i dokonuje się w kilku obszarach. Plany związane z internacjonalizacją, które są wdrażane, przewidują uzyskanie akredytacji międzynarodowych dla programów kształcenia oraz wzmocnienie współpracy z biznesem międzynarodowym

W celu aktywizacji studentów Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedziba w Wałbrzychu podjęła współpracę z największym konsorcjum oświatowym w Saksonii DPFA AKADEMIEGRUPPE w Dreźnie. Uczelnia była partnerem konsorcjum przy realizacji niemieckiego projektu Euroregionet, realizowanego w ramach programu Interreg IIIA. Dobrą okazją do rozwijania umiejętności komunikacyjnych w międzynarodowym otoczeniu, zapoznania się z zagranicznymi metodami nauczania były zajęcia prowadzone przez doc. dr inż. Olgę Hasprová  pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz prof. Miroslava Gejdosa pracownika naukowo-dydaktycznego Katolícka Univerzita w Ružomberku.  Obecnie Uczelnia umiędzynarodowienie procesu kształcenia realizuje dwutorowo.

Pierwszą ścieżką jest nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z Uczelniami zagranicznymi, której podstawowym celem jest zapoznanie i ewentualne wdrożenie systemów projakościowych w obszarze  kształcenia, prowadzenie badań naukowych oraz wdrożenia pracowników do procesu dydaktycznego. Obecnie Uczelnia posiada porozumienia, których strony zobowiązały się do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz do świadczenia wzajemnej pomocy mającej na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia z n/w partnerami zagranicznymi:

 • od kwietnia 2019 roku z Katolickim Uniwersytetem w Ruzomberku na Słowacji (Katolicka Univerzita v Rużomberku),
 • od lutego 2022 roku z Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Władymyra Hanatiuka w Tarnopolu,
 • od kwietnia 2022 roku z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Cele porozumienia z pierwszym podmiotem są sukcesywnie realizowane (mimo okoliczności wynikających z pandemii Cov-19), m.in. poprzez udział pracowników Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberku w organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu konferencjach naukowych oraz wdrażaniem nauczycieli akademickich wspomnianej Uczelni w proces dydaktyczny m.in. na jednolitych  studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Następnym krokiem będzie wdrażanie nauczycieli akademickich Uczelni partnerskiej w proces dydaktyczny na kierunku „zarządzanie” (w obszarze tzw. kompetencji miękkich). Współpraca z Uczelniami z Ukrainy jest obecnie realizowana w obszarze naukowym (konferencja zrealizowana w 15 listopada br.) z planami włączenie nauczycieli akademickich Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w proces dydaktyczny. Z uwagi na sytuację konfliktu zbrojnego w Ukrainie nie są planowane wyjazdy pracowników oraz studentów WSZiP na tzw. wizyty studyjne. W roku akademickim 2023/24 założyciel Uczelni – Fundacja Szkolna rozważa ufundowanie stypendium/stypendia umożliwiające sfinansowanie okresowego (rocznego) pobytu studentów Uczelni partnerskich z Ukrainy na wybranym kierunku i poziomie studiów prowadzonych w WSZiP.

Drugą ścieżką umiędzynarodowienia procesu kształcenia jest podwyższanie kompetencji językowych  studentów, które są realizowane przede wszystkim w formie lektoratu języka obcego oraz wykładów w języku obcym. Studenci, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje z języka obcego mają możliwość dodatkowego korzystania z materiałów do samodzielnej pracy, które dedykowane są dla danego języka i znajdują się na platformie Moodle.

Uczelnia oferuje wsparcie dla studentów i nauczycieli akademickich wyrażających gotowość udziału w międzynarodowych programach, co obecnie jest realizowane w formule  Konferencje naukowe realizowanych przez WSZiP, które mają  międzynarodowy charakter.

Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych

15 listopada 2022 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa stanowiła próbę inspiracji środowisk naukowych do poszukiwania możliwości zwiększania kreatywności i aktywności w problemach związanych z tematem:  Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, zarządzaniu i inżynierii zarządzania.

W Konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni zagranicznych:

 • Pedagogická Fakulta, Katolícka Univerzita w Ružomberk, Słowacja.
 • Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu na Ukrainie.
 • Chmielnicki Uniwersytet Narodowy w Chmielnickim na Ukrainie.
 • Akademia Nauk Politycznych Ukrainy, Uniwersytet Spraw Celnych i Finansowych na Ukrainie.
 • Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska w Kijowie na Ukrainie.
 • Narodowy Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy.
 • Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy i Nauk o Środowisku Ukrainy.
 • Państwowy Uniwersytet Ukrainy im Iwana Franki w Drohobyczu.
 • Polski Uniwersytet na obczyźnie w Londynie PUNO.
 1. Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Wojna w Ukrainie – wyzwania i zagrożenia współczesnej cywilizacji została zaplanowana na 15.09.2023

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa została zaplanowana na 14.11.2023.

 1. Studenci wyjeżdżający służbowo za granicę dzielą się z grupą swoimi spostrzeżeniami wyniesionymi z pobytu w swoich macierzystych przedsiębiorstwach za granicą (np. Toyota). Są to bardzo ciekawe wystąpienia wnoszące wiele nowych pierwiastków praktycznych.

Przykładowo tematyka związana z zarządzaniem procesowym, działalnością zespołów jakościowych itp.

Studenci pracujący aktualnie za granicą często są inspirowani do dzielenia się wiedzą i swoimi doświadczeniami wyniesionym z pracy w tych przedsiębiorstwach. Przykładowo: identyfikacja procesów w konkretnym przedsiębiorstwie zagranicznym, systemy zarządza jakością w tych przedsiębiorstwach itp.

Podczas zajęć wszyscy studenci mają możliwość wymiany poglądów na poruszane problemy.

 1. W wybranych publikacjach w Pracach Naukowych, studenci oraz kadra Uczelni publikuje swoje wyniki procesu badawczego i doświadczenia w języku angielskim i niemieckim. Przykładowo:
 • Karolina Laskowska, Prospects for implementing intelligent conversational systems in the field of management, [w:] Pedagogika i zarządzanie wobec wyzwań współczesności, red. L. Kowalczyka, M. Żmichrowskiej, F. Mroczko, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości T. 50, Wałbrzych 2021.
 • Kazimierz Bobowski, Entstehung und Entwicklung von verschiednen schlesischen Schulgründungenim Mittelalter, red. F. Mroczko, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości T. 46, Wałbrzych 2018.
 1. W ramach Koła Naukowego „Menadżer” organizowanie wykładów otwartych z przedstawicielami firmy zagranicznych np. Bystronic, Trumpf.

Erasmus+ to program UEj w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021- 2027.

Program Erasmus+ bez wątpienia to jedna z najlepiej znanych inicjatyw wspólnotowych. Propaguje i wspiera międzynarodową mobilność studentów i pracowników  akademickich. Dzięki programowi uczelnie europejskie biorą udział we wspólnych, międzynarodowych projektach dotyczących kształcenia.

Erasmus+ to program UEj w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2021- 2027.

Program Erasmus+ bez wątpienia to jedna z najlepiej znanych inicjatyw wspólnotowych. Propaguje i wspiera międzynarodową mobilność studentów i pracowników  akademickich. Dzięki programowi uczelnie europejskie biorą udział we wspólnych, międzynarodowych projektach dotyczących kształcenia.

summer holidays, education, campus, technology and teenage concept – group of students or teenagers with laptop computer

O programie

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży są realizowane w  trzech kluczowych akcjach:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
 • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

W ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna są realizowane

 1. wyjazdy studentów:
  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów)
 2. wyjazdy pracowników uczelni:
  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni (kadra dydaktyczna)
  • w celach szkoleniowych (pracownicy administracyjni)

Więcej na temat programu Erasmus+ i działań w ramach poszczególnych Akcji:

 

Karta ECHE

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego,  czyli Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) jest dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus+, który określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach tego programu. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Zasady karty są dostosowane do priorytetów nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021–2027, którymi są: cyfryzacja, włączenie i zrównoważony rozwój.

Do najważniejszych nowych zasad zawartych w karcie ECHE należą: zobowiązanie do zwiększenia odsetka osób z grup niedostatecznie reprezentowanych w projektach mobilności poprzez strategie integracyjne, stosowanie zielonych praktyk przy organizowaniu projektów w ramach Erasmusa+, cyfryzacja za pośrednictwem inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej i aplikacji mobilnej Erasmus+ oraz zobowiązanie do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego uczestników projektów mobilności. Oprócz tego instytucje szkolnictwa wyższego powinny przestrzegać wymogów zalecenia Rady w sprawie pełnego, automatycznego i jak najsprawniejszego wzajemnego uznawania okresów nauki za granicą, bez konieczności zdawania przez uczestnika dodatkowych egzaminów lub uczestniczenia w dodatkowych zajęciach.

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedziba w Wałbrzychu podjęła starania o uzyskanie Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2021 – 2027 i po jej otrzymaniu będzie realizować projekty w ramach nowego unijnego programu Erasmus+, który wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie w latach 2021-2027.

Dane Uczelni w ramach działań związanych z programem Erasmus+
Kod PIC: 881747267
Kod Erasmus:
Nr Karty Uczelni Erasmusa 2021-2027: w procedurze uzyskania

Deklaracja polityki Erasmusa

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUSA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (Colege of Management and Entrerprise in Walbrzych) przystępując do programu Erasmus + chce wzbogacać swoją ofertę edukacyjną poprzez poprawę jej jakości, atrakcyjności
i dostępności, a w szczególności dając możliwość czynnego uczestniczenia w Programie Erasmus+ studentom i pracownikom oraz przygotowania ich do sprawnego funkcjonowania
w globalnej społeczności. Naszym celem jest zapewnienie kształcenia na możliwie najwyższym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej, podkreślając przy tym fundamentalne wartości jakimi są edukacja i kultura, będące kluczem do przyszłości. Poprzez działania o wymiarze międzynarodowym wzmocnimy konkurencyjność Uczelni
i będziemy dążyć do ciągłego zwiększania liczby mobilności studentów oraz pracowników postępując zgodnie z zasadami polityki Programu Erasmus+ oraz przyjętymi standardami europejskimi. Zamierzamy kontynuować rozpoczęte już działania mające na celu skuteczną promocję i realizację Programu, a przede wszystkim wprowadzać innowacje, zarówno
w zakresie mobilności edukacyjnej, jak i przygotowania zawodowego. Nasza Uczelnia aspiruje do miana uczelni uniwersalnej zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego i Strategii Lizbońskiej. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania edukacyjne, a także pragniemy promować idee nowoczesnego nauczania. Uważamy, że Uczestnictwo w programie ERAMUS + pozwoliłoby na spełnienie powyższych założeń.

Przystępując do programu Erasmus + chcemy poszerzyć zakres naszych działań poprzez wymianę doświadczeń z innymi uczelniami w celu zapewnienia najwyższej jakości kształcenia oraz systematycznego doskonalenia treści programowych i sposobów nauczania. Niezwykle ważne jest dla nas kształcenie w oparciu o zasady humanizmu, demokracji
i niedyskryminacji oraz popularyzacja nauki w lokalnym, krajowym i międzynarodowym środowisku. Umiędzynarodowienie, rozwój sojuszy wiedzy i potencjału w kontekście zarządzania i modernizacji szkolnictwa wyższego nabierze szczególnego znaczenia dzięki wymianie doświadczeń i dobrych wzorców z pozyskanymi partnerami Uczelni, tak w zakresie dydaktyki, jak administracji i zarządzania. Dzięki współpracy z Narodową Agencją Programu Erasmus+ studentom oferowane będą wyjazdy w celu realizacji studiów oraz praktyk zawodowych w zagranicznych uczelniach partnerskich i przedsiębiorstwach, z którymi zamierzamy kooperować w myśl idei rozwoju umiejętności i kompetencji całego środowiska akademickiego. Nasze działania będą ukierunkowane na  rozwijanie wiedzy teoretycznej
z jednoczesnym doskonaleniem umiejętności zawodowych poprzez bogatą ofertę dydaktyczną na kierunkach o profilu praktycznym. Deklarujemy gotowość współpracy
z obecnymi i nowymi partnerami w zakresie dostępu do bazy naukowo-dydaktycznej oraz specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji zajęć, a dla zwiększenia sprawności komunikacji i wymiany informacji zamierzamy rozwijać infrastrukturę cyfrową.

Biorąc pod uwagę aktualne preferencje naszych studentów, nauczycieli akademickich oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego będziemy poszukiwać uczelni partnerskich głównie w Europie, które posiadają kartę ECHE. Poszukiwania partnerów odbywać się będą poprzez osobiste kontakty pracowników Uczelni, w tym pracowników administracji, nauczycieli akademickich, a także w drodze uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych oraz  za pośrednictwem mediów społecznościowych. Uczestnictwo
w projektach Erasmus+ pozwoli na wprowadzenie innowacji w pracy intelektualnej, promowania nowych rozwiązań i koncepcji oraz dostęp do wysokiej jakości nauczania, które spełnia wymagania globalnego rynku pracy.

W perspektywie przyszłości, studenci będą korzystać z jeszcze bardziej uproszczonych ścieżek do zdobycia nieodzownych kompetencji, a wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich zapewni im profesjonalną pomoc merytoryczną w kontekście indywidualnego rozwiązywania problemów i spełnianiu ich oczekiwań.

Jesteśmy przygotowani do wyzwania, jakie stawia przed nami program Erasmus+. Wyrażamy naszą otwartość na spełnianie potrzeb edukacyjnych przyjeżdżających studentów, nauczycieli i pracowników na kierunkach zgodnych z profilami kształcenia Uczelni, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych środków mających na celu zniesienie wszelkich barier gospodarczych, społecznych i kulturowych uczestników wymiany. Jesteśmy przygotowani do wyzwania, jakie stawia przed nami program Erasmus+. Wyrażamy naszą otwartość na spełnianie potrzeb edukacyjnych przyjeżdżających studentów, nauczycieli
i pracowników na kierunkach zgodnych z profilami kształcenia Uczelni, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych środków mających na celu zniesienie wszelkich barier gospodarczych, społecznych i kulturowych uczestników wymiany. Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

 

 • pozyskanie partnerów w celu wzmocnienia więzi pomiędzy edukacją, nauką, a także realizację nowych projektów i zwiększenie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia,
 • wypracowanie nowych i rozwój istniejących metod dydaktycznych
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, odpowiadając na zmieniające się potrzeby pracodawców, tak na poziomie europejskim, jak lokalnym,
 • wymiana kadry administracyjnej i zarządzającej, copozwoli przenieść najlepsze rozwiązania organizacyjne i technologiczne do uczelni macierzystej,
 • promowanie umiejętności cyfrowych,
 • podniesienie jakości nauczania języków obcych, w szczególności języka angielskiego i niemieckiego w zakresie języka specjalistycznego oraz zwiększenie ilości przedmiotów nauczanych w języku obcym,
 • promowanie idei zrównoważonego rozwoju, zachowania dziedzictwa kulturowego
  i wspierania poczucia tożsamości i kultury europejskiej,
 • dokładne monitorowanie i systematyczna analiza obecnej oferty edukacyjnej oraz ocena (ew. weryfikacja) nowych propozycji, umożliwiając precyzyjne określenie obszarów, które warto rozwijać w przyszłości.

Osiągnięcie wysokiego poziomu umiędzynarodowienia oraz zapewnienie wysokiej jakości nauczania w kontekście dopasowania kompetencji studentów do wymogów europejskiego i lokalnego rynku pracy zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników (poprzez prowadzenie intensywnych działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zwiększenie świadomości, podkreślenie atrakcyjności i wyeksponowanie możliwości, które oferuje Program Erasmus+),
 • rozwój współpracy z zagranicznymi uczelniami kształcącymi na kierunkach zgodnych z profilami kształcenia Uczelni(poprzez nawiązanie kontaktów, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi partnerami i dążenie do podpisywania umów międzyinstytucjonalnych celem utrzymania stałej i efektywnej współpracy międzyuczelnianej),
 • zachęcanie osób o mniejszych szansach do udziału w Programie poprzez zwiększenie szans uczestnictwa osób o specjalnych potrzebach lub o mniejszych szansach,które ze względów ekonomicznych, społecznych, kulturowych, geograficznych, zdrowotnych lub z powodów takich jak niepełnosprawność lub trudności edukacyjne, obawiają się udziału w mobilnościach (poprzez ułatwienie pokonania barier utrudniających takim osobom skorzystanie z długoterminowej mobilności fizycznej,
 • pełną uznawalność wyników, doświadczeń i kwalifikacjiuzyskanych przez studentów w zagranicznych instytucjach partnerskich (poprzez: stosowanie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) oraz wydawanie odpowiednich dokumentów (transcipt of records/suplement do dyplomu), także
  w przypadku mobilności mieszanej),
 • dochowanie należytej staranności, aby przed realizacją wymian z partnerskimi instytucjami porozumienia i zasady zostały odpowiednio uzgodnione
  i zatwierdzone (przed realizacją mobilności studentów Uczelnia opublikuje
  i uaktualni katalog przedmiotów języku angielskim, przekaże informacje dotyczące systemu oceniania i zapewni, że studenci otrzymają przejrzyste informacje na temat uznawalności osiągnięć i przeliczania ocen),
 • opiekę mentora oraz wsparcie administracyjne (przed realizacją mobilności będą zatwierdzone wszelkie odpowiednie dokumenty, w tym szczególnie porozumienia
  o programie uczenia się, szkolenia i nauczania. Wszyscy uczestnicy będą wspierani w zakresie uzyskania wizy i ubezpieczenia. Do wsparcia uczestników zaangażowani zostaną mentorzy. Uczelnia zapewni studentom przyjeżdżającym bezpłatny dostęp do bazy dydaktycznej, laboratoriów i bibliotek; nie będą pobierane opłaty
  w związku z rejestracją i egzaminowaniem uczestników mobilności),
 • równy i łatwy dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat istniejących możliwości w zakresie mobilności i warunków korzystania z Programu Erasmus+ (za pośrednictwem strony internetowej Uczelni, zakładki Programu Erasmus+, a także podczas osobistego kontaktu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+. Uczestnicy zyskają łatwy dostęp do formularzy i wzorów dokumentów, a także relacji, wywiadów, zdjęć i filmów w ramach wyjazdów realizowanych przez studentów i pracowników),
 • poprawę jakości mobilności studentów oraz pracowników (poprzez rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi, a także poprzez doskonalenie programów studiów i nauczania),
 • wymianę doświadczeń między uczestnikami mobilności mającą na celu wypracowanie wspólnych wzorców i innowacyjnych praktyk, zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak i zawodowym,
 • podjęcie działań zapewniających wykorzystanie i promocję cyfrowych narzędzi do zarządzania mobilnością wśród studentów i pracowników, takich jak dedykowane aplikacje i platformy internetowe (Uczelnia zapewni merytoryczne wsparcie uczestników podczas procesu posługiwania się takimi narzędziami, co zwiększy przejrzystość zarządzania mobilnością, ułatwi dostęp do informacji i obniży koszty administracyjne),
 • sprawiedliwe i równe szanse dla wszystkich potencjalnych uczestników,
 • zachęcanie studentów do podejmowania działań na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego (poprzez aktywny udział w działaniach samorządów uczniowskich, integrację z innymi studentami, wspieranie osób o mniejszych szansach, podjęcie roli opiekuna osób niepełnosprawnych oraz aktywny udział w życiu kulturalnym Uczelni i związanych z nią instytucji. Ponadto, prowadzenia działań nastawionych na rozwijanie umiejętności wykraczających poza formalną edukację: wolontariat
  i aktywny udział w życiu lokalnych społeczności),
 • promowanie różnorodności kulturowej – postrzegając Program Erasmus+ jako szansę do zbudowania europejskiego społeczeństwa tolerancji, będziemy przyczyniać się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, poglądy polityczne lub inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Jednocześnie będziemy uświadamiać znaczenie różnorodności kulturowej i językowej Europy i zachęcać do podejmowania dialogu międzykulturowego.

Dołożymy wszelkich starań, aby osoby uczestniczące zdobywały cenną wiedzę
i umiejętności, poszerzając przy tym swoje horyzonty. Czerpiąc wszelkie korzyści, które niesie za sobą Program Erasmus+ uczestnicy wzmocnią swoją tożsamość europejską oraz wzbogacą życie osobiste i zawodowe. Pracownicy administracyjni Uczelni będą aktywnie wspierać kadrę i studentów uczestniczących w mobilności w zakresie organizacji podróży, przyjazdów i zakwaterowania czy uzyskiwania wizy, a także pomogą przy wnioskowaniu
o nowe projekty i ich realizacji. Pragniemy zwiększać wymiar społeczny Europy poprzez budowanie europejskiego obszaru edukacyjnego, być częścią wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia jakim jest Program Erasmus+ i wspólnie z innymi krajami jednoczyć się
w zapewnieniu edukacji na możliwie najwyższym poziomie przy jednoczesnym poszanowaniu  dziedzictwa kulturowego wszystkich narodów.

 

Dla Studentów

KARTA STUDENTA

Status studenta Erasmusa uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd Erasmusa za granicę – do uprawnionej partnerskiej uczelni w celu zrealizowania części studiów lub do przedsiębiorstwa albo innej właściwej instytucji w celu odbycia praktyki. W przypadku wyjazdu na część studiów zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca, muszą posiadać Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) nadaną przez Komisję Europejską. W przypadku wyjazdu na praktykę w przedsiębiorstwie uczelnia macierzysta studenta musi posiadać rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa (extended Erasmus University Charter), która określa między innymi prawa i obowiązki związane z realizacją praktyki.

Jako student/studentka Erasmusa masz prawo oczekiwać, że:

 • Twoja uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca podpisały umowę międzyinstytucjonalną;
 • Uczelnia macierzysta i uczelnia lub przedsiębiorstwo/ instytucja przyjmująca podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę „Porozumienie o programie zajęć” lub „Porozumienie o programie praktyki” (Learning/ Training Agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów lub praktyki za granicą, w tym liczba punktów, jaką powinieneś/powinnaś uzyskać;
 • Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, ani żadnych opłat za egzaminy, korzystanie z laboratoriów czy bibliotek podczas studiów w programie Erasmus;
 • Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki Erasmusa zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki”;
 • Po zakończeniu okresu studiów lub praktyki Erasmusa otrzymasz podpisany przez uczelnię lub przedsiębiorstwo/instytucję przyjmującą „Wykaz zaliczeń” lub „Wykaz zrealizowanych prac” (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia akademickie lub zawodowe wraz z oceną i liczbą zdobytych punktów. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona przynajmniej w „Suplemencie do dyplomu”;
 • W uczelni przyjmującej będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak studenci tej uczelni;
 • Uczelnia macierzysta i uczelnia przyjmująca zapewnią Ci dostęp do treści swoich Kart Uczelni Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa;
 • Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/kredytu, do których nabyłeś/ nabyłaś prawo przed wyjazdem;

Jako student/studentka Erasmusa będziesz zobowiązany/a:

 • Przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmusa podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;
 • Dopilnować, aby wszystkie zmiany treści „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki” były uzgodnione z uczelnią macierzystą i uczelnią lub przedsiębiorstwem/instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone do „Porozumienia” w formie pisemnej;
 • Spędzić w uczelni lub przedsiębiorstwie/ instytucji przyjmującej pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów uczelni lub przedsiębiorstwa/instytucji przyjmującej;
 • Wypełnić ankietę i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą, Komisję Europejską lub Narodową Agencję;

Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków:

 • Dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki;
 • Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni i wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne.

W przypadku, gdy instytucja szkolnictwa wyższego jest zrzeszona w konsorcjum, może dzielić się obowiązkami z koordynatorem konsorcjum.

Szczegółowy wzór Karty Studenta Erasmusa znajduje się poniżej:

 

Punkty ECTS

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ang. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) jest elementem europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego służącym porównywaniu programów studiów. System umożliwia uznawanie kwalifikacji akademickich uzyskanych za granicą i okresów nauki za granicą. ECTS umożliwia zaliczenie na poczet programu studiów na jednej uczelni punktów uzyskanych na innej uczelni. System punktów zaliczeniowych ECTS opiera się na konkretnych wynikach nauczania i określonych zajęciach realizowanych w ramach studiów. Zwiększa on elastyczność programów studiów z punktu widzenia studentów. Pomaga też w planowaniu, realizacji i ocenie programów szkolnictwa wyższego. Jest podstawowym elementem procesu bolońskiego, którego celem jest zwiększenie porównywalności krajowych systemów edukacji na szczeblu międzynarodowym. Dzięki systemowi ECTS inne dokumenty, jak na przykład suplement do dyplomu, są bardziej przejrzyste i łatwiej się nimi posługiwać w różnych krajach. Większość państw w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego przyjęła ECTS i w coraz większym stopniu korzysta z systemu transferu i akumulacji punktów. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od dnia 1 stycznia 2007 system ECTS jest obowiązkowo stosowany jako system przenoszenia i akumulacji osiągnięć w uczelniach polskich. ECTS nakierowany jest na Studenta i opisuje nakład pracy, jakiego wymaga realizacja przez niego programu studiów, który z kolei powinien mieć przełożenie na efekty kształcenia, tj. wiedzę i kompetencje zdobyte w czasie studiów. Punkty w ECTS można uzyskać dopiero po zakończeniu wymaganej pracy i odpowiedniej ocenie osiągniętych efektów kształcenia. Efekty kształcenia to zestawy kompetencji, określające, co Student będzie wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po zakończeniu procesu kształcenia.

Różnice między krajowymi systemami szkolnictwa wyższego mogą prowadzić do problemów z uznawaniem kwalifikacji i okresów studiów za granicą. Częściowo można rozwiązać te problemy zwiększeniem czytelności wyników nauczania oraz programów studiów. System ECTS umożliwia również łączenie różnych form nauki, takich jak studia uniwersyteckie i uczenie się poprzez praktykę, w tym samym programie studiów lub w perspektywie uczenia się przez całe życie.

 

Cechy systemu ECTS w Wyższej Szkole Zarzadzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu:

W Wyższej Szkole Zarzadzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu system punktowy wprowadzono w 2005 r. i  obowiązuje on na wszystkich kierunkach, formach studiów i poziomach kształcenia. Punkty ECTS przyporządkowywane są do określonych modułów/przedmiotów, a przy szacowaniu liczby punktów ECTS dla danego modułu/przedmiotu przyjęto, że jeden punkt ECTS odpowiada 25–30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.

Punkty ECTS

 • są względnym miernikiem nakładu pracy studenta, potrzebnej do zaliczenia danego przedmiotu;
 • ustalane są na podstawie całkowitego obciążenia studenta, a nie tylko na podstawie liczby godzin zajęć;
 • ułatwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia;
 • ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom ECTS; na semestr przypada średnio 30 punktów;
 • uzyskanie dyplomu, poza spełnieniem wymagań programowych, wymaga zdobycia liczby punktów proporcjonalnej do nominalnego czasu trwania studiów, np. w przypadku trzyletnich studiów licencjackich jest to 3 x 60, czyli 180 punktów, studiów inżynierskich nie mniej niż 210 punktów (3,5 x 60), a pięcioletnich studiów magisterskich 5 x 60 czyli 300 punktów ECTS.

Podstawowe zasady ECTS

 • są wspólne dla wszystkich rodzajów i form prowadzenia studiów.
 • są sposobem oceny postępów Studenta i służą do potwierdzania oraz zaliczenia kolejnych etapów kształcenia;
 • pozwalają przedstawić program studiów w czytelny sposób, który usprawnia proces rozliczania studentów oraz pozwala na porównanie programów;
 • przydziałem punktów są objęte wszystkie przewidziane programem przedmioty oraz elementy programu studiów, które podlegają ocenie;
 • punkty przypisywane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć.
 • uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu w określonym semestrze (roku) jest równoznaczne z przypisaniem do indywidualnego konta studenta liczby wszystkich punktów przyporządkowanych temu przedmiotowi.

 

Skala ocen stosowanych na Uczelnie a skala ocen ECTS

 

Dla Pracowników

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu (College of Management and Entrerprise in Walbrzych) podjęła starania o uzyskanie  karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), która określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Przystępując do programu Erasmus + Uczelnia chce wzbogacać swoją ofertę edukacyjną poprzez poprawę jej jakości, atrakcyjności i dostępności, a w szczególności dając możliwość czynnego uczestniczenia w Programie Erasmus+ studentom i pracownikom oraz przygotowania ich do sprawnego funkcjonowania w globalnej społeczności. Po uzyskaniu karty Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE) pracownicy Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu będą mogli korzystać z możliwości w zakresie szkolenia dla pracowników sektora edukacji, zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników.

Szkolenia za granicą mogą obejmować praktyczne doświadczenia edukacyjne (tzw. staże towarzyszące, ang. job shadowing), okresy obserwacji, kursy rozwoju zawodowego lub inne szkolenia rozwijające kompetencje. Szkolenia mogą odbywać się zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w organizacjach spoza sektora edukacyjnego. Możliwości doskonalenia zawodowego są dostępne dla pracowników pracujących na wszystkich poziomach edukacji.

Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego

Erasmus+ wspiera wyjazdy w celach szkoleniowych pracowników uczelni wyższych. Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim. Osoby pracujące w instytucji szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie mogą również odbyć szkolenie w organizacji spoza sektora w kraju uczestniczącym w programie lub w kraju partnerskim programu. Zajęcia mogą też gościnnie poprowadzić osoby pracujące w przedsiębiorstwach lub różnego rodzaju organizacjach w krajach uczestniczących w programie.

Przykłady takich organizacji to między innymi organy administracji publicznej, partnerzy społeczni, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe.

Czas trwania

Okres pobytu w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie musi trwać co najmniej 2 dni i co najwyżej 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Okres pobytu w ramach współpracy między krajem uczestniczącym w programie a krajem partnerskim musi trwać co najmniej 5 dni i co najwyżej 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Podczas Twojego pobytu za granicą nauczanie musi zajmować Ci co najmniej 8 godzin tygodniowo (lub w przeliczeniu na krótszy okres pobytu).

Więcej informacji po uzyskaniu przez Uczelnię karty Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
Biuro Relacji Międzynarodowych

ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Kamil Nowak
e-mail: brm@wwszip.pl

Mapa 

 

General organisation and management

There are three administrative bodies (that together form The International Relations Office) which handle the Erasmus+ Programme activities: the Erasmus+ Programme Coordinator, the Departmental Erasmus+ Programme Coordination Panel, and the Collegiate Membership Committee.

The Erasmus+ Programme Coordinator is responsible for cooperating with the national agencies, coordinating the Programme-related activities in our institution such as the promotion of the Erasmus+ Programme among the staff and students, organising special events for potential participants and people during mobility, preparing the documentation involving mobility (before, during, and after), as well as formal evaluation of the applications for the Programme. The Coordinator also cooperates with the other International Relations Office bodies.

The Departmental Erasmus+ Programme Coordination Panel is focused on inter-institutional cooperation with the emphasis put on specific fields of study and research. The Panel prepares the course catalogues and the required documentation such as learning agreement, transcript of records, traineeship records, ECTS. It also substantively evaluates all the applications send by the students and staff from other partner institutions as well as the organisations and enterprises interested in the Erasmus+ Programme and the partnership with the College of Management and Enterprise in Walbrzych. Finally, the Panel monitors and oversees the Erasmus+ Programme activities in order to make sure that all the regulations and laws are obeyed.

The Collegiate Membership Committee recruits the students and staff applying for the participation in the Erasmus+ Programme and evaluates the candidates’ foreign language competence, achievements, and motivation. It also analyses (with the dean’s office) whether the candidates meet the required criteria (based on their fields of study, academic and professional experiences) before their mobility. Then it announces the application results. In addition to that the Committee monitors the participants’ progression during mobility and issues special reports pertaining to the Erasmus+ Programme implementation. It also organises counselling for the candidates and participants (choosing the foreign institution, travel guidance, visa, insurance, social and cultural adaptation). The Collegiate Membership Committee is also responsible for conformity with the Erasmus+ Programme specifications, legal compliance with the local and international laws as well as institutional formal procedures. It also handles the inter-institutional cooperation documentation and contracts.

 

Quality assurance and monitoring and evaluation strategy

The Erasmus+ Programme Coordinator will provide information and advice on collecting and preparing the required documentation (e.g. learning agreement, transcript of records, visa, insurance). In order to make sure the potential participant’s command of a foreign language is adequate, special language courses and exams will be organised before the mobility.

The dean’s office will be responsible for checking the chosen curses to be taken in a foreign institution against any incompatibilities with the valid curriculum and inform the participant about any potential curricular differences. The student/staff will be informed about the grading system and how the grades will be transferred and recognised after the mobility (including ECTS credit system, if applicable).

The Erasmus+ Programme Coordinator will communicate with other coordinators from the partner institutions to ascertain that the criteria mentioned above are met by the incoming and outbound participants during and after mobility.

In addition to the aforementioned procedures, special meetings (including webinars) will be organised with the tutors, the coordinator and the dean’s office representative in order to make sure that the students/staff comply with the mobility requirements.

 

Communication and visibility

The International Relations Office and the Erasmus+ Programme Coordinator will be involved in the promotion of the Erasmus+ Programme. They will provide the students and staff help and guidance. Additionally, there will be special meetings and online events organised for potential participants where all objectives and opportunities will be presented and analysed. Additionally, the department of marketing will carry out a campaign aimed at promoting the Programme. Thereby, billboards, flyers, and information boards will be used. In terms of digital promotion, the marketing team will use social media channels, education-oriented online forums, the webpage (and a dedicated subpage for the incoming and outgoing participants: https://wwszip.pl/relacje-miedzynarodowe/ as well as access to the Erasmus Policy Statement) and a digital platform where photos, videos, reports and interviews with the people who have already participated in the Programme will be shared.

 

 

Non-discrimination, transparency and inclusion

Our institution acts in accordance with The Universal Declaration of Human Rights, The Charter of Fundamental Rights of the European Union, and The Constitution of the Republic of Poland. We combat all forms of violence and discrimination based on sex, race, skin colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political views or any other, membership of a national minority, property, birth, disability, age, or sexual orientation. We have implemented and follow the aforementioned principles in the enrolment process, education, the development of skills and competences of the students and staff, research, cooperation with local communities and institutions, marketing and promotion, as well as human resource management.

Our institution has established formal procedures based on the adopted resolution (no. 13/2023; available on the institution’s website in the information bulletin) in order to actively act against any forms of discrimination, mobbing, and unequal treatment. In order to fully respect the established policies, the institution follows:

 • The recommendations provided in „The European Charter for Researchers: The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” published in 2005 by the Office for Official Publications of the European Communities;
 • European Parliament resolution of 18 December 2019 on public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free zones;
 • Resolution on public discrimination and hate speech against LGBTI people, including LGBTI free zones [2019/2933(RSP) – 18/12/2019];
 • Systematic SWOT analysis;
 • The identified strategic objectives pertaining to the available measures against discrimination;
 • The results of the systematic verification of the institution’s strategic documentation.

In addition to that, our institution promotes, analyses, monitors, mitigates, and eventually eliminates any forms of discrimination by the provision of consultation and proper help for all students and staff, especially for people with special needs, disabilities, educational difficulties, or with fewer opportunities, as well as from various economic, social, and cultural backgrounds.

 

ECTS credits

Eligible number of ECTS credits equals 30 per one semester (or 60 credits per one academic year). The credits are recognised based on a student’s workload, learning outcomes and participation in lectures, seminars, projects, practical classes, laboratory work, and other forms of participation not included in the schedule/programme, as well as examination results, work practice, and graduate work (dissertations).

Additionally, in the case of inter-institutional cooperation, the student’s ECTS credits are transferred accordingly from one institution to another based on the provided documentation, the student’s participation and final results.

 

The grading scale used at universities and the ECTS grading scale

Grading scale
used at the faculty

ECTS
grading scale

Definition adopted
in EU programs

5.0 very good

A – excellent

outstanding performance – results
allowing only minor errors

4.5 good plus

B – very good

above average standard
– with some errors

4.0 good C – good

Overall, solid work with
some errors noted

3.5 sufficient plus

D – not good enough

satisfactory but with
significant shortcomings

3.0 sufficient E – poor

work/results meet
minimum criteria

European Student Card and Erasmus+ App

Our institution is fully committed to the promotion of digital tools (such as dedicated applications and internet platforms, including the Erasmus+ app) for mobility management and recognition among the students and employees with the use of social media, e-mailing, information boards (including virtual information board available on the website), as well as during special events, meetings with students, online sessions, consultations with the staff and the coordinators.

Our institution already issues student identity cards which make it possible for students to benefit from their studentship (social benefits, discounts on public transport, museums, exhibitions, as well as selected public and commercial services), thus, the implementation of the European Student Card is already possible.

 

Environmentally friendly practices

Our organisation does activities aimed at reducing a negative impact on the environment by reducing operational costs as well as improving methods of organising work. In order to meet these requirements, we have reduced the used consumables and energy, waste generation as well as water consumption. We also buy the products that can be recycled and/or reused. Among other practices are:

 • Promoting sustainable transport: we encourage the students and staff to travel by bus (e.g. by providing them with the timetables), ride a bicycle or go on foot;
 • Providing environmental education: first-cycle studies with renewable energy sources specialisation, research publication concerning renewable energy sources and energy transformation;
 • „Green” infrastructure: investing in environmentally friendly technologies within our organisation such as energy-efficient buildings;
 • Sustainable resource planning;
 • Partnership and cooperation with local organisations and enterprises;

Virtual mobility: reduction CO2 emissions by using digital technology.

 

Civic engagement and active citizenship

To advance publicity of civic engagement and active citizenship our institution promotes active participation in student governments, integration with other students, helping people with fewer opportunities, supporting people with disabilities and encouraging them to actively participate in the cultural life of the College and cooperating institutions, as well as popularise the activities that go beyond formal education: volunteering and active participation in the life of local communities.

International Relations Office

address:

Wrocławska 10
58-309
Wałbrzych
Poland

Erasmus+ Programme Coordinator
Kamil Nowak
e-mail: brm@wwszip.pl

Mapa 

 

Powrót 

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych