Wsparcie dla studentów - Rzecznik Praw i Wolności Akademickich - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Wsparcie dla studentów – Rzecznik Praw i Wolności Akademickich

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu realizuje wiele działań, mających na celu wsparcie studentów i społeczności akademickiej w życiu codziennym oraz chroni przed przejawami jakiejkolwiek agresji i dyskryminacji. Zachęcamy do zapoznania się poniższymi informacjami i korzystania z wszelkiej pomocy, gdy nastąpi taka potrzeba.

Uchwałą Nr 13/2023 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu przyjęto Zasady i Procedury Przeciwdziałania Nierównemu Traktowaniu, Mobbingowi i Dyskryminacji obowiązujące w naszej Uczelni. Na podstawie Uchwały Rektor WSZiP powołał Rzecznika Praw i Wolności Akademickich oraz Komisję ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, których zadaniem jest reagowanie na wszelkie skargi i objawy zdarzeń przejawiających ślady dyskryminacji i złego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

 

W przypadku wystąpienia takich okoliczności prosimy o kontakt na adres mailowy Rzecznika:

rpiwa@wwszip.pl

Poniżej zamieszczamy wewnętrzne akty prawne dotyczące realizacji zadania:

 

Uchwałą Nr 13/2023 Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 16 lutego 2023

Załącznik do Uchwały Senatu NR 13 2023 z dnia 16.02.2023

 

Zarządzenie Rektora nr 9/2023- Powołanie Rzecznika Praw i Wolności Akademickich oraz Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych