Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Wyższa Szkoła Zarządzania i... | WSZIP

Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

 • specjalność na kierunku: Inżynieria Zarządzania
 • studia I stopnia niestacjonarne
 • czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)
 • ze wspomaganiem przez Internet

Do 26 lipca:

zapisz się

 

Zasady rekrutacji na studia inżynierskie:

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online daje możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.
Wymagane dokumenty
Podanie/Kwestionariusz osobowy – POBIERZ
Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub ZAŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 

Rekrutacja:   tel. 748 477 000  e-mail: rekrutacja@wwszip.pl       Messenger

 

 

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera z systemem operacyjnym min. Windows 10 lub macOS 10.15 (Catalina) wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

Opłaty za studia inżynierskie:

12 rat
I rok 574,50 zł x 12
II rok 601,50 zł x12
III rok 645,50 zł x 5
831,00 zł x 7
IV rok
(VII sem.)
1004,00 zł x 4
354,00 zł x 1

Specjalność: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Kierunek: Inżynieria Zarządzania

Absolwent specjalizacji Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii będzie specjalistą, który zasili kadry prężnie rozwijającego się sektora gospodarki pozyskiwania energii z zasobów odnawialnych. W trakcie studiów nabędzie podstawową wiedzę z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń branży odnawialnych źródeł energii oraz umiejętności obserwacji zjawisk i procesów.

Absolwent:

– analizuje procesy technologiczne pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii odnawialnych, proponując korekty albo rozwiązania alternatywne prowadzące do efektywnego ich wykorzystania,
– identyfikuje obiekty budowlane pod względem ich potrzeb energetycznych i wskazuje racjonalne metody ich zaspokajania,
– korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie inwestycji energetyki odnawialnej,
– jest w stanie zaproponować podstawowe układy automatycznego sterowania i telemetryczne układy pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
– organizuje działalność gospodarczą w obszarze produkcji oraz dystrybucji paliw i energii, szczególnie w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii,
– umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii energii odnawialnych,
– samodzielnie opracowuje dane empiryczne i wyciąga wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu,
– ma opanowaną umiejętność studiowania literatury, wyszukiwania i interpretacji oraz oceny przydatności informacji związanych z technologiami energii odnawialnych.

Perspektywy zawodowe

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia absolwentom podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi;
 • zakresie wykonywania audytów energetycznych.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Instalacje PV-budowa, rodzaje, podstawy projektowania
 • System elektroenergetyczny a rynek OZE
 • Prawo ochrony środowiska
 • Podstawy energetyki odnawialnej
 • Termodynamika techniczna
 • OZE w budownictwie niskoenergetycznym

 

  JAK STUDIUJEMY INŻYNIERIĘ JAKOŚCI?

 • Liczba zajęć dydaktycznych odpowiada wymogom Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

 

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

tel. 748 477 000   tel. 724 957 000  rekrutacja@wwszip.pl    Messenger

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

  DLACZEGO STUDIA INŻYNIERSKIE W WSZIP ?

 • Studia niestacjonarne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne) są zgodne z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  Zajęcia dydaktyczne na tych studiach realizowane są w wymiarze nie przekraczającym 50% punktów ECTS przewidzianych do uzyskania w programie studiów.
 • Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie) jest wspomagane dzięki wykorzystaniu przez Uczelnię dostępu do elektronicznej wersji z biblioteki IBUK Libra podręczników akademickich i książek oraz czasopism naukowych w języku polskim. Cyfrowa technologia daje możliwość na kształcenie z IBUK Libra bez granic z dowolnego miejsca na świecie.
 • Program studiów jest objęty działaniami Centrum Kreowania Kariery WSZIP, Centrum Innowacji WSZIP oraz Centrum Egzaminacyjnego WSZIP, które czynnie wspierają działania dydaktyczne oraz spotkania ze wspomaganiem przez Internet ze Studentami.
 • Praktyki dla Studentów WSZIP odbywają się w firmach związanych z branżą nowych technologii, branżą cyfrową, branżą komunikacyjną czy branżą produkcyjną.
 • Zajęcia dydaktyczne odbywają się w laboratoriach komputerowych wyposażonych w oprogramowanie powszechnie stosowane w dobie gospodarki cyfrowej.
 • Wykładowcy posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną.
 • Program studiów inżynierskich na specjalności Inżynieria Jakości w WSZIP skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy. Zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.
 • Absolwenci specjalności Inżynieria Jakości wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
  Studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
  Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych, komunikacyjnych czy handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej i wyższej kadry kierowniczej.
  Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie – to oni będą mogli dać pracę innym.

 

  JAK STUDIUJEMY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH – INŻYNIERIA JAKOŚCI ?

 • Liczba zajęć dydaktycznych odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych