Stypendia

Stypendia dla studentów WSZIP obsługuje dział Kwestura.

GODZINY PRACY KWESTURY:
poniedziałek-sobota: 8.00-16.00

tel. 74 666 04 78
stypendia@wwszip.pl

POMOC MATERIALNA

r. a. 2018/2019

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” ustalonym przez Rektora Uczelni w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

3) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

4) zapomogi.

Ponadto studenci WSZiP na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się za pośrednictwem Uczelni o n/w rodzaje świadczeń:

1) stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, szczegóły na stronie internetowej MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

2) stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha,  szczegóły na stronie internetowej UM w Wałbrzychu: http://www.um.walbrzych.pl/pl/page/stypendia-dla-student%C3%B3w-uczelni-wy%C5%BCszych

TERMINY I ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, socjalnego, a także stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi składa się wyłącznie w dziale:

KWESTURA/STYPENDIA
Wrocławska 10, Wałbrzych, bud. A, II piętro

tel. 74/666-04-78, e-mail: stypendia@wwszip.pl

Termin składania kompletnych wniosków od 1 do 15 października, a w przypadku studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim od 1 do 15 marca. Student składający wniosek o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w terminie późniejszym niż w/w, w przypadku spełniania warunków nabycia uprawnień do otrzymania pomocy materialnej, otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu kompletnego wniosku.

Wyżej wymienione stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy (od października do czerwca).

Stypendia wypłacane są w następujący sposób:

– do końca listopada 2 stawki: za październik i listopad,

– od grudnia do lutego co miesiąc,

– do końca kwietnia 2 stawki: za marzec i kwiecień,

– od maja do czerwca co miesiąc.

Wyjątek stanowi zapomoga będąca świadczeniem jednorazowym i może być przyznawana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Student może otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej jednocześnie np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie stypendia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni

Szczegóły dotyczące przyznawania pomocy materialnej studentom WSZiP określone są w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu”, pozostałe możliwości dofinansowania wynikają z odrębnych przepisów – wskazanie przepisów przy opisach poszczególnych form pomocy (stypendia Ministra, stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin stypendialny 01.01.2017
zmiana dyspozycji – wzór

Oświadczenie ogólne – wzór

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację tę określa się na podstawie dokumentów o osiągniętych dochodach w ostatnim roku podatkowym w rodzinie studenta. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania takiego świadczenia nie może przekraczać kwoty 1050,00 zł (netto). Wysokość stypendium socjalnego zależy od przedziału dochodowego, w którym znajdzie się dochód (netto) na osobę w rodzinie studenta.

Ustalenie składu rodziny – wyjaśnienie:
Definicję składu rodziny studenta zawiera ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 179 ust. 4 stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
a) studenta;
b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci
pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w Ustawie, w związku z powyższym Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta np. babci, dziadka, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje w związku faktycznym.

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa (lit. c) powyżej:

 1. W przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26. rok życia,
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,
  d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
 2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

Ważne!!! Komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna są uprawnione do żądania, w uzasadnionych przypadkach, doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny oraz uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia kryterium trudnej sytuacji materialnej. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa powyżej, student może być wezwany do złożenia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

Każdy student, który będzie otrzymywał świadczenia pomocy materialnej będzie obowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy (tj. o ukończeniu innego kierunku studiów), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

 

Ponadto:
• W przypadku gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia pomocy materialnej zaginął, student składając wniosek o te świadczenie dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego członka rodziny studenta, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie uwzględnia się tego członka rodziny.
• Jeśli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane.
• Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.
• Do składu rodziny nie wlicza się członków rodziny odbywających zasadniczą służbę wojskową.
• Nie wlicza się członków rodziny uczących się w szkołach wojskowych (w systemie wojskowym),
• Rodzeństwo studenta lub/i dzieci studenta, które w dniu złożenia wniosku są osobami pełnoletnimi i nie mają więcej niż 26 lat wlicza się do składu rodziny studenta pod warunkiem, że pobierają naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, chyba, że są osobami niepełnosprawnymi i legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
• W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę.
• W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

– Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie, oznacza następujące podmioty: dom pomocy społecznej,
placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład
poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę , jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 • W przypadku gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców studenta), nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium socjalne nie może zostać przyznane studentowi, chyba że:
  1) drugi z rodziców nie żyje,
  2) ojciec dziecka jest nieznany,
  3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
 • Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 • Student, który pozostaje w związku nieformalnym, nie może przy ustalaniu sytuacji materialnej uwzględnić dochodu partnera, nawet, jeżeli posiadają wspólne dzieci.

Wymagane dokumenty poświadczające dochody rodziny studenta oraz skład rodziny:
• Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim jest zobowiązany do udokumentowania dochodów, ze wszystkich źródeł rodziny oraz własnych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
• Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa w Kwesturze/Stypendiach wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego.
• W zależności od źródła osiąganego lub braku dochodu, student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa odpowiednio oprócz wniosku następujące dokumenty:

a) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO (za 2017r.) o wysokości dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu czy jest wykazany dochód), – wg wzoru obowiązującego do świadczeń rodzinnych.

Zaświadczenie z US powinno zawierać kwoty:
· dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy),
· należnego podatku,
· składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
(małżonkowie rozliczający się wspólnie powinni mieć osobne zaświadczenia)
b) ZAŚWIADCZENIE członków rodziny, którzy osiągnęli dochód, o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (np: z ZUS-u, KRUS-u, zakładu pracy) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia (tj. w 2017r.).
c) OŚWIADCZENIE O DOCHODACH CZŁONKÓW RODZINY, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej (załącznik nr 1a do wniosku, oświadczenie składa prowadzący działalność)
d) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na język polski.
e) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY LUB URZĘDU MIASTA – O wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2017 poprzedzającym składanie wniosku;

Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić dodatkowo:

– umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

– umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

– umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 wynosiła 3399 zł.

f) ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU DZIECI LUB RODZEŃSTWA DO SZKÓŁ ZA ROK AKADEMICKI 2018/2019 – do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;

– oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).
g) KSERO AKTU URODZENIA – w przypadku dzieci lub rodzeństwa w wieku do 7 lath) KSERO AKTU ZGONU – w przypadku śmierci członka rodziny;i) ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW

– kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub z poza rodziny lub kopie odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

– zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym;

– informację  właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności , w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do jej podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli zamieszkuje za granicą.
– odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

– kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
– kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;

j) INFORMACJĘ Z SĄDU o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

k) KOPIĘ KARTY POLAKA LUB POBYTU, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
l) dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

ł) zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy pełnoletnich członków rodziny (w przypadku prawa do zasiłku należy wskazać kwoty netto w poszczególnych miesiącach);
m) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został udzielny;

n) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny oraz liczbę pełnych miesięcy, w których dochód był osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia;

o) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium

 

III. DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

W przypadku trwałej zmiany w dochodach rodziny stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące dochodu utraconego lub uzyskanego.

Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992) tzn.
1) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

4) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650)
6) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratę świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku za śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

8) utratę świadczenia rodzicielskiego,

9) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

10) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), ustalając dochód studenta lub członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;
 • W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), dochód ich ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka rodziny studenta, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;

 

 • Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Za uzyskanie dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 j.t.)
1) zakończenie urlopu wychowawczego,
2) uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

5) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

7) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

8) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

9) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 • Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym
 • Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą czyli nie jest też uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia) ani utratą (np. zmniejszenie wynagrodzenia)

Dochody nieopodatkowane – wyjaśnienie:
Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym, niewymienione w załączniku Nr 1b do wniosku nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta.

Do dochodu, nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznanych na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;
b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.);
d) świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne);
e) świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe);
f) kwot alimentów świadczonych przez członków rodziny na rzecz innych osób.

Zaświadczenia z właściwych urzędów skarbowych, ZUS przyjmowane będą jedynie w oryginale,
natomiast dokumenty tj. akty USC, wyroki sądowe mogą być złożone w kserokopii a oryginały należy
przedłożyć do wglądu.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych, II piętro

DOKUMENTY DO POBRANIA:
załącznik nr 1 b
załącznik nr 1 wniosek o stypendium socjalne
załącznik nr 6 oświadczenie o nieprowadzeniu gosp z rodz
załącznik nr 1 a

 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub
 2. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
 3. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać na wniosek student studiów pierwszego stopnia nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Student rozpoczynający studia od semestru letniego otrzymuje stypendium od miesiąca marca.
 • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), który spełnił w/w kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 • Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż WSZiP, obowiązani są dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok studiów.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.
 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów ze względu na wysoką średnią ocen, składa się do działu Kwestura/Stypendia dopiero po ogłoszeniu proponowanej listy rankingowej, nie później niż do 15 października lub dla rekrutacji zimowej do 15 marca. Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy od października do czerwca.
 • Przy ustalaniu średniej ocen (średnia arytmetyczna) bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, za ostatni rok nauki, za wyjątkiem oceny z praktyk zawodowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń. O ostatecznym przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej.
 • Lista rankingowa będzie sporządzona na początku danego roku akademickiego do dnia 10 października lub 10 marca (dla rekrutacji zimowej) i obejmuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku.
 • Wysokości stawek stypendium, wielkości procentowe grup w poszczególnych grupach oraz minimalne średnie ocen, które uprawniały do stypendium na poszczególnych kierunkach, wskazane są w zarządzeniu Rektora.
 • Jeżeli student posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, które zdobył w ciągu poprzedniego roku akademickiego, powinien do wniosku załączyć zaświadczenia potwierdzające te osiągnięcia.
 • Za osiągnięcia naukowe uważa się:
 • publikacje naukowe;
 • aktywność w kołach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym;
 • inne sukcesy naukowe.
 • Za osiągnięcia artystyczne uważa się:
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym;
 • dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 • inne sukcesy artystyczne.
  • Za osiągnięcia sportowe uważa się:
   • zajęcie od 1 do 3 miejsca indywidualnie i/lub drużynowo w Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Uniwersytetów, Mistrzostwach Polski lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
   • zajęcie od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
   • inne osiągnięcia sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

DOKUMENTY DO POBRANIA:
załącznik nr 3 wniosek o stypendium Rektora

 

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać na wniosek student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (dotyczy niepełnosprawności studenta, nie dotyczy niepełnosprawności członków rodziny studenta).

 

 • Podstawę do przyznania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdzie:
  1. lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118), jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów;
  2. umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
   • częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydaną w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
  3. znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
   • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 Nr 162, poz. 1118),
   • stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
 • Przy ubieganiu się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, w Kwesturze/Stypendiach należy złożyć wniosek oraz kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ (oryginał do wglądu).
 • Stypendium specjalne przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas oznaczony, stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż ważność orzeczenia.
 • W przypadku przedłożenia w ciągu tego samego roku akademickiego zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, stypendium przyznaje się, na wniosek studenta, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciło ważność poprzednie zaświadczenie.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

DOKUMENTY DO POBRANIA:
załącznik nr 2 wniosek o stypendium specjalne

 

Zapomoga może być przyznana na wniosek studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest do udokumentowania pogorszenia swojej sytuacji materialnej.

 • Student ubiegający się o zapomogę składa w Kwesturze/Stypendiach wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe, a także sytuację materialną studenta.
 • Przez przejściowo trudną sytuację materialną uprawniającą studenta do otrzymania zapomogi losowej uważa się w szczególności:
  • ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny studenta w znaczący sposób wpływającą na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny studenta,
  • śmierć członka najbliższej rodziny studenta,
  • udokumentowane zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi,
  • udokumentowane zdarzenie w wyniku klęski żywiołowej (np. powódź, pożar);
  • zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta niepełnosprawnego.
  • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku aka
  • Z tego samego tytułu student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz.
  • Wniosek o zapomogę można składać w momencie wystąpienia zdarzenia losowego w dowolnym terminie danego semestru.
  • Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie jego sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
  • Wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wykaz obowiązujących dokumentów wskazany przy opisie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego).

 

Wnioski o przyznanie zapomogi  wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

DOKUMENTY DO POBRANIA:
załącznik nr 4 wniosek o zapomogę

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych