Stypendia

Stypendia dla studentów WSZIP obsługuje dział Kwestura.

GODZINY PRACY KWESTURY:
poniedziałek-piątek: 8.00-16.00
sobota: 8.00-16.00 (dyżur)

tel. 74 666 04 78
stypendia@wwszip.pl

POMOC MATERIALNA r. a. 2019/2020

REGULAMIN

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu mogą ubiegać się o:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium Rektora,

3) stypendium dla osób niepełnosprawnych,

4) zapomogę.

TERMINY I ZASADY UBIEGANIA SIĘ O POMOC MATERIALNĄ

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora, socjalnego, a także stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę składa się wyłącznie w dziale:

KWESTURA/STYPENDIA

Wrocławska 10, Wałbrzych, bud. A, II piętro

tel. 74/666-04-78, e-mail: stypendia@wwszip.pl

Termin składania kompletnych wniosków od 1 do 15 października, a w przypadku studentów rozpoczynających naukę w semestrze letnim od 1 do 15 marca. Student składający wniosek o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych w terminie późniejszym niż w/w, w przypadku spełniania warunków nabycia uprawnień do otrzymania pomocy materialnej, otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu kompletnego wniosku.

Wyżej wymienione stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy (od października do czerwca).

Stypendia wypłacane są w następujący sposób:

– do końca listopada 2 stawki: za październik i listopad,

– od grudnia do lutego co miesiąc,

– do końca kwietnia 2 stawki: za marzec i kwiecień,

– od maja do czerwca co miesiąc.

Wyjątek stanowi zapomoga będąca świadczeniem jednorazowym i może być przyznawana studentowi dwa razy w roku akademickim.

Student może otrzymywać kilka świadczeń pomocy materialnej jednocześnie np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium Rektora i stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie stypendia mogą być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni.

Stypendia nie przysługują studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendia nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Stypendia Rektora, socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Szczegóły dotyczące przyznawania pomocy materialnej studentom WSZiP określone są w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu”.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta.

Aby otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek. Wniosek należy udokumentować:

 • orzeczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności lub
 • orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
 • orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas oznaczony, stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż ważność orzeczenia.
 • W przypadku przedłożenia w ciągu tego samego roku akademickiego zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, stypendium przyznaje się, na wniosek studenta, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciło ważność poprzednie zaświadczenie.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z orzeczeniem należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

DO POBRANIA:
załącznik nr 5 wniosek o stypendium dla niepełnosprawnych

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (średnia wyżej niż 4,2), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 • Stypendium Rektora jest przyznawane na wniosek studenta. Wniosek o stypendium rektora należy złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia, w dziale Kwestura/Stypendia najpóźniej do dnia 15 października lub 15 marca dla rekrutacji zimowej. Do przyznawania stypendium Rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy od października do czerwca.
 • W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni wymagane jest przedłożenia zaświadczenia o wysokości średniej arytmetycznej ocen za ostatni rok studiów pierwszego stopnia. Do średniej ocen z III roku studiów pierwszego stopnia nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej.
 • Przy ustalaniu średniej ocen (średnia arytmetyczna) bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, za ostatni rok nauki, za wyjątkiem oceny z praktyk zawodowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń. O ostatecznym przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej.
 • Proponowana lista rankingowa będzie sporządzona na początku danego roku akademickiego do dnia 15 października lub 15 marca (dla rekrutacji zimowej) i obejmuje 10% najlepszych studentów każdego kierunku. Wysokości stawek stypendium oraz minimalne średnie ocen, które uprawniały do stypendium na poszczególnych kierunkach, wskazane są w zarządzeniu Rektora.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium Rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.
 • Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 • Jeżeli student posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, które zdobył w ciągu poprzedniego roku akademickiego, powinien do wniosku załączyć zaświadczenia potwierdzające te osiągnięcia.

Wykaz osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę zamieszczony jest w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu”

 Informacja dla maturzystów:

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

DO POBRANIA
załącznik nr 4 wniosek o stypendium Rektora

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację tę określa się na podstawie dokumentów o osiągniętych dochodach w ostatnim roku podatkowym w rodzinie studenta. Dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania takiego świadczenia nie może przekraczać kwoty 1050,00 zł (netto). Wysokość stypendium socjalnego zależy od przedziału dochodowego, w którym znajdzie się dochód (netto) na osobę w rodzinie studenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

 1. Ustalenie składu rodziny:
  Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
 2. studenta;
 3. małżonka studenta;
 4. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta;
 5. będące na utrzymaniu ww. osób dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w Ustawie, w związku z powyższym Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta np. babci, dziadka, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje w związku faktycznym.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • ukończył 26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnie gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student składa także oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

Uwaga! Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w r.a. 2019/2020

Wszyscy, którzy mają dochód poniżej 528,00zł obowiązkowo muszą dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Brak takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium. ( art. 88 ust. 4 ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U z 2018r. poz. 1668).

Informacje dotyczące zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.

Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS. MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny uznaje się za niedołączenie wymaganego w art. 88 ust. 4 zaświadczenia wówczas organ przyznający świadczenia odmawia przyznania stypendium socjalnego.

W związku z powyższym, dla ujednolicenia praktyki postępowania studentów, Komisja Stypendialna przygotowała  propozycję wniosku do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Plik do pobrania poniżej (wzór OPS).

Każdy student, który będzie otrzymywał stypendium socjalne będzie obowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

Ponadto:
• Jeśli student wychowywał się w rodzinie zastępczej to po uzyskaniu przez niego pełnoletniości za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się tylko dochody przez niego osiągane.
• Do rodziny studenta nie wlicza się konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny studenta.
• Do składu rodziny nie wlicza się członków rodziny odbywających zasadniczą służbę wojskową.
• Nie wlicza się członków rodziny uczących się w szkołach wojskowych (w systemie wojskowym),
• Rodzeństwo studenta lub/i dzieci studenta, które w dniu złożenia wniosku są osobami pełnoletnimi i nie mają więcej niż 26 lat wlicza się do składu rodziny studenta pod warunkiem, że pobierają naukę w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, chyba, że są osobami niepełnosprawnymi i legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności,
• W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.
• W przypadku gdy osobie samotnie wychowującej dziecko (studentowi lub jednemu z rodziców studenta), nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka (studenta) od drugiego z rodziców, stypendium socjalne nie może zostać przyznane studentowi, chyba że:
1) drugi z rodziców nie żyje,
2) ojciec dziecka jest nieznany,
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 • Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Nie można jednak uznać za samotnie wychowującą dziecko wymienionej osoby, jeśli wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 • Student, który pozostaje w związku nieformalnym, nie może przy ustalaniu sytuacji materialnej uwzględnić dochodu partnera, nawet, jeżeli posiadają wspólne dzieci.

Wymagane dokumenty poświadczające dochody rodziny studenta oraz skład rodziny:

• Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim jest zobowiązany do udokumentowania dochodów, ze wszystkich źródeł rodziny oraz własnych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki z uwzględnieniem dochodu utraconego lub uzyskanego w roku następnym.
• Student, ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa w Kwesturze/Stypendiach wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego.
• W zależności od źródła osiąganego lub braku dochodu, student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa odpowiednio oprócz wniosku następujące dokumenty:

a) ZAŚWIADCZENIA z urzędu skarbowego studenta i członków rodziny studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu czy jest wykazany dochód).

W przypadku łącznego rozliczania się rodziców z osiągniętego dochodu, student zobowiązany jest przedłożyć odrębne zaświadczenia dla każdego z nich.
b) ZAŚWIADCZENIA studenta i członków rodziny studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
c) zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokość opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub oświadczenie członków rodziny uzyskujących dochody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową o wysokości dochodu uzyskanego po roku bazowym po 31.12.2018, (załącznik nr 1a do wniosku, oświadczenie składa prowadzący działalność),
d) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na język polski.
e) ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU GMINY– O wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym składanie wniosku;

Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić dodatkowo:

– umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

– umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

– umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2018 rok ogłoszony przez GUS 23 września 2019 r. wynosi 2.715,00zł.
f) ZAŚWIADCZENIA O UCZĘSZCZANIU DZIECI LUB RODZEŃSTWA DO SZKÓŁ ZA ROK AKADEMICKI 2019/2020 – do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;

– oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność).
g) KSERO AKTU URODZENIA – w przypadku dzieci lub rodzeństwa w wieku do 7 lat,
h) KSERO AKTU ZGONU – w przypadku śmierci członka rodziny;
i) ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZASĄDZONYCH ALIMENTÓW

– kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub z poza rodziny lub kopie odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopie odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

– zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym;

– informację  właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności , w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do jej podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli zamieszkuje za granicą.
– odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;

– kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
– kopie odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
j) INFORMACJĘ Z SĄDU o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
k) KOPIĘ KARTY POLAKA LUB POBYTU, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt stały rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
l) dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

ł) zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy pełnoletnich członków rodziny (w przypadku prawa do zasiłku należy wskazać kwoty netto w poszczególnych miesiącach);
m) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został udzielny;
n) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny oraz liczbę pełnych miesięcy, w których dochód był osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia;
o) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium
p) oraz wszystkie inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

III. DOCHÓD UTRACONY LUB UZYSKANY
Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

W przypadku trwałej zmiany w dochodach rodziny stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące dochodu utraconego lub uzyskanego.

Za utratę dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzn.
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),
e) (uchylona)
f) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b finansowanie składki na ubezpieczenie społeczne rolnika lub domownika ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę sprawująca opiekę nad dzieckiem ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.),
g) (uchylona)
h) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
j) utratą świadczenia rodzicielskiego,
k) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
l) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 stypendium doktoranckie ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 • W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), ustalając dochód studenta lub członka rodziny studenta, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;
 • W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio rok akademicki), dochód ich ustala się na podstawie dochodu studenta lub członka rodziny studenta, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń;
 • Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Za uzyskanie dochodu uznaje się wyłącznie dochody wskazane w art. 3 ust. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
e) (uchylona)
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
g) (uchylona)
h) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
i) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
j) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
k) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 stypendium doktoranckie ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 • Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym
  • Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą czyli nie jest też uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia) ani utratą (np. zmniejszenie wynagrodzenia)
 1. Dochody nieopodatkowane – wyjaśnienie:
  Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym, niewymienione w załączniku Nr 1b do wniosku nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta.

Do dochodu, nie wlicza się:
a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznanych na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
b) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
– funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
– niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
– umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
c) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty;
d) świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne);
e) świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe);
f) kwot alimentów świadczonych przez członków rodziny na rzecz innych osób
g) dopłat bezpośrednich z UE.

Wlicza się natomiast:

– świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;

– świadczenie rodzicielskie wypłacane przez ośrodki pomocy społecznej (tzw. kosiniakowe)

 • Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zaświadczenia z właściwych urzędów skarbowych, ZUS przyjmowane będą jedynie w oryginale,
natomiast dokumenty tj. akty USC, wyroki sądowe mogą być złożone w kserokopii a oryginały należy
przedłożyć do wglądu.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych, II piętro

DO POBRANIA:

załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne
załącznik 2a ryczałt po 2018
załącznik 2b dochody nieopodatkowane
załącznik 2c zaświadczenie dot. gospodarstwa domowego
załącznik 2d oświadczenie o braku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych
załącznik 2e oświadczenie o niezarejestrowaniu w urzędzie pracy i nieuzyskiwaniu żadnych dochodów
załącznik 2f uzyskanie – utrata dochodu
załącznik 2g alimenty na rzecz innych osób
załącznik 3 wniosek korygujący stypendium socjalne
wzór OPS

Zapomoga może być przyznana na wniosek studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student zobowiązany jest do udokumentowania pogorszenia swojej sytuacji.

 • Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności:
  • ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny studenta w znaczący sposób wpływającą na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny studenta,
  • śmierć członka najbliższej rodziny studenta prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe,
  • udokumentowane zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi,
  • udokumentowane zdarzenie w wyniku klęski żywiołowej (np. powódź, pożar);
  • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku aka
  • Z tego samego tytułu student może otrzymać zapomogę tylko jeden raz.
  • Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
  • Student ubiegający się o zapomogę składa w Kwesturze/Stypendiach wniosek o przyznanie zapomogi wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumentami poświadczającymi zdarzenie.
 • Zapomoga nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wnioski o przyznanie zapomogi  wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

DO POBRANIA:
załącznik nr 6 wniosek o zapomogę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych