Psychologia Przestępczości - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Psychologia Przestępczości

Tryb: niestacjonarne,
na Uczelni ze wspomaganiem
przez Internet
Poziom: jednolite magisterskie (5 lat)
Czesne:

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

 

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł
Studia ze wspomaganiem
przez Internet

Specjalność: Przestępczości

Kierunek: Psychologia

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Studenci kierunku: PSYCHOLOGIA (studia zaoczne ze wspomaganiem online) uzyskają kwalifikacje zgodne z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwiną swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej.

Absolwent kierunku: PSYCHOLOGIA, rozumianego zarówno jako profesja, jak i dyscyplina naukowa, to człowiek wyposażony w kompetencje pozwalające na badanie mechanizmów i praw rządzących psychiką człowieka oraz jego zachowaniami. To także osoba przygotowana  do analizowania wpływu zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz współdziałanie jednostki z otaczającym światem.
Po 5-letniej edukacji, Absolwent reprezentuje  pogłębioną znajomość tej dziedziny ludzkiej aktywności, której punktem odniesienia do wszelkich działań jest człowiek i jego psychika. Podstawą jego pracy w obszarze praktyki psychologicznej, opartej na dowodach naukowych jest zawsze szeroko rozumiane dobro człowieka.

Absolwent kierunku: PSYCHOLOGIA (studia jednolite magisterskie zaoczne) reprezentuje oczekiwany w niniejszej profesji trójkąt kompetencyjny w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw na fundamencie założeń kodeksu etycznego psychologa.
W relacjach zawodowych i pozazawodowych będzie zawsze  postępował zgodnie z poszanowaniem praw człowieka i godności ludzkiej, z uznaniem unikalnej wartości każdej osoby i jej prawa do kierowania się własnym systemem wartości w zakresie dokonywania życiowych wyborów, za nadrzędną wartość uznając – tak w wymiarze indywidualnym, jak  i społecznym – dobro drugiego człowieka, którym może być zarówno własny rozwój, czy też uczestnictwo w życiu społeczeństwa, w kulturze i tradycji.
W zakresie szeroko rozumianych kompetencji zawodowych, będzie dążył do stałego rozwoju, aktualizował swoją wiedzę i umiejętności w sposób profesjonalny, korzystając z dorobku nauki. Jako świadomy odpowiedzialności, wynikającej
ze specyfiki wykonywanego zawodu, będzie dbał, aby jego działania nie podważały zaufania społecznego do psychologii i psychologów.
Należy podkreślić, iż system aksjologiczny absolwenta kierunku: Psychologia reprezentuje szereg istotnych wartości, z których za priorytet uznaje się uczciwość i prawdę w procesie poznawania człowieka potrzebującego pomocy o wymiarze psychologicznym.

Absolwent profilu praktycznego jednolitych studiów magisterskich będzie utożsamiał się z zakresem psychologii stosowanej, pozwalającej na wykorzystanie wiedzy psychologicznej w wielorakich zakresach: w diagnozowaniu, profilaktyce i niwelowaniu zaburzeń procesów psychicznych oraz promocji zdrowia psychicznego, w korygowaniu zaburzeń relacji społecznych, w tym relacji w rodzinie, w rozwiązywaniu problemów szkolno – wychowawczych, z uwzględnieniem wymiaru sprawiedliwości oraz szeroko rozumianej resocjalizacji, będącej procesem modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w społeczeństwie.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie – Psychologia

 • przyjęcia na studia odbywają się BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH,
 • o przyjęciu decyduje kolejność podpisania umowy z Uczelnią,
 • rejestracja online: możliwość zarezerwowania miejsca na wybranym kierunku.

KOMPETENCJE CYFROWE

Kandydat na studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu  powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

 • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Opera),
 • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
 • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:

 • edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),
 • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
 • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

 • Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
  w Wałbrzychu (Cisco),
 • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting)
 • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (platforma egzaminacyjna).

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.

 
 Wymagane dokumenty
 Kwestionariusz osobowy
(druk własny uczelni)
 Świadectwo dojrzałości (kserokopia, oryginał do wglądu)
lub OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE
wyniku egzaminu maturalnego
Jedną kolorową fotografię (35 x 45mm) oraz fotografię cyfrową o
wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych