Konferencja Naukowa -ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 2017

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej po raz piąty konferencji naukowej obejmującej obszar funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej, już DZIEWIĄTEJ konferencji naukowej pt.: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Motywem wiodącym tegorocznej Konferencji jest hasło INNOWACYJNOŚĆ TO CYFRYZACJA I ROZWÓJ. Konferencja odbędzie się 16 listopada 2017 roku w budynku Uczelni przy ul. Wrocławskiej 10.

Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk nauki i gospodarki
do poszukiwania możliwości zwiększenia aktywności innowacyjnej zorientowanej
na rozwiązywanie problemów życia społeczno – gospodarczego. W tym kontekście kluczowego znaczenia nabierają procesy cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, które stają się głównym źródłem innowacyjności i szeroko rozumianego rozwoju.

 

Zakładane cele Konferencji:

 1.   wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz uczelni, instytucji zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych, organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych;
 2.   pogłębienie i aktywizacja współpracy między przedstawicielami nauki, praktyki samorządowej i gospodarczej Polski;
 3.   promocja uczelni, instytucji, organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.

 

Propozycja orientacji tematycznej Konferencji:

 • Wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną
  ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa.
 • Cyfryzacja jako klucz do szerokiego dostępu do informacji i wiedzy oraz podstawa pracy zespołowej i innowacyjności.
 • Kreowanie aktywności innowacyjnej, budowanie twórczych zespołów, kultury organizacyjnej wspierającej pozytywne zmiany, tworzenie organizacji innowacyjnej.
 • Cyfryzacja i kompetencje pracowników w perspektywie koncepcji Przemysł 4.0.
 • Cyfryzacja jako czynnik inspiracji i praktycznych możliwości rozwoju innowacyjności współczesnych organizacji.
 • Problemy doradcze, finansowe, informacyjne, szkoleniowe, organizacyjne
  i technologiczne w działalności innowacyjnej.
 • Wpływ cyfryzacji na skuteczność i sprawność zarządzania, na innowacyjność procesowej orientacji organizacji i systemu zarządzania jakością.
 • Wykorzystanie funduszy europejskich w procesie wspierania innowacyjności.
 • Cyfryzacja w zarządzaniu operacyjnym – uwarunkowania organizacyjne, zasobowe, informacyjne i technologiczne.
 • Wpływ cyfryzacji na innowacyjność obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa (badanie i rozwój, produkcja, finanse, marketing, logistyka, kadry).
 • Innowacyjność usług publicznych (administracyjnych, bezpieczeństwa i porządku publicznego, społecznych, infrastrukturalnych) w aspekcie możliwości cyfryzacji.
 • Polityka proinnowacyjna i cyfryzacja organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.
 • Problemy cyfryzacji i współdziałania uczestników procesów innowacji.
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne jako  innowacyjne środowisko gospodarcze.
 • Klastry jako ośrodki dyfuzji know-how, centra wykorzystania technologii cyfrowych i rozwoju innowacji.
 • Cyfryzacja w procesach innowacyjnych przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.
 • Cyfryzacja jako główny czynnik innowacyjnego zarządzania produkcją, produktem, usługami, jakością, procesami, środowiskiem, przestrzenią, komunikacją, bezpieczeństwem, finansami itp.
 • Innowacyjność małej przedsiębiorczości.
 • Ochrona i swobodny przepływ danych osobowych oraz poszanowanie prawa do prywatności w Jednolitym Rynku Cyfrowym UE.
 • Cyfryzacja w edukacji, szkoleniu i rozwoju kadr.
 • Inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej konferencji.

 

Kierownictwo naukowe i organizacyjne sprawują:

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko.

Nadesłane przez Uczestników referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną wydane w postaci monografii: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu {liczba punktów za publikację naukową – 6
}, która zostanie wręczona podczas Konferencji.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje materiały konferencyjne wydane
w formie publikacji oraz lunch. Zapewniamy możliwość rezerwacji noclegu w hotelu z 15/16 listopada na koszt uczestnika konferencji.

Przewidziano możliwość opłaty:

 • udział w konferencji bez publikacji referatu – 100 zł
 • publikacja referatu bez uczestnictwa w Konferencji – 300 zł
 • dla prowadzących zajęcia w WSZiP – 100 zł
 • etatowi pracownicy oraz studenci WSZiP  są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

Termin nadsyłania kart zgłoszeń uczestnictwa:

30 lipca 2017

Ostateczny termin nadsyłania referatów:

24 września 2017

Wnoszenie opłat za uczestnictwo w konferencji:

30 września 2017

 

Deklaracja INNOWACYJNOŚĆ 2017

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych