II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 14. 11. 2023 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, psychologii, zarządzaniu i inżynierii zarządzania.

 Myślą przewodnią Konferencji była inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania:

 • odpowiedzi na wyzwania wynikające z tematu propozycji orientacji tematycznej Konferencji;
 • możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki, psychologii, zarządzania i inżynierii zarzadzania.

Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, skoncentrowano się na problemach związanych z wykorzystaniem wiedzy i technologii cyfrowych w pedagogice, psychologii, zarzadzaniu i inżynierii zarzadzania, stanowiących instrument intensyfikujący relacje i interdyscyplinarność. W szczególności zwrócono uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

 • pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu),
 • psychologii (psychologii przestępczości, terapii i pomocy psychologicznej, psychologii w sytuacjach kryzysowych),
 • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, jakością, operacyjnego wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii).
 • inżynierii zarządzania – kierunku studiów potwierdzających interdyscyplinarność
  w teorii i praktyce.

Głównymi celami Międzynarodowej Konferencji Naukowej były:

 • wymiana interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczeń i popularyzacja wyników badań oraz innowacyjnych praktyk uczelni i innych instytucji w obszarach: edukacji, psychologii, opieki i wychowania, szeroko rozumianej terapii pedagogicznej oraz zarządzania operacyjnego;
 • podjęcie dyskursu naukowego nad perspektywami rozwoju wyżej przedstawionych obszarów w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii cyfrowych;
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji, konsolidacji oraz współpracy naszego środowiska działającego we wskazanych obszarach nauki i praktyki.

Corocznie w konferencjach organizowanych przez WSZiP uczestniczy kadra z dużym dorobkiem naukowym ale także doktoranci i studenci wielu uczelni. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział właśnie studentów, którzy przedstawiali swoje osiągnięcia i brali czynny udział w dyskusji na udostępnionej platformie.

Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku zaistniała możliwość wysłuchania referatów wygłoszonych przez przedstawicieli wielu uczelni, m.in.:

 1. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
 2. Katolicki Uniwersytet Ružomberok Słowacja.
 3. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy Ukraina
 4. Uniwersytet Państwowej Służby Skarbowej Ukraina
 5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 6. Narodowy Uniwersytet Przyrody i Nauk o Środowisku Ukraina
 7. Akademia  Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 9. Tarnopolski Narodowy Uniwersytet  Pedagogiczny im. Wołodymyra Hniatiuka Ukraina
 10. Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu
 11. Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Zaprezentowane referaty, po przejściu przez cykl wydawniczy, zostały opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.
Wersję elektroniczną publikacji znajdą Państwo w Pracach Naukowych WSZiP
pod linkiem https://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN_53.pdf

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w Konferencji i już dzisiaj zapraszają na kolejną konferencję, która będzie zorganizowana w 2024 roku.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

 

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk

prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych