• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

GODZINY PRACY KWESTURY:
wtorek - sobota: 8.00-16.00

tel. 74 666 04 78
e-mail: stypendia@wwszip.pl

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:

 1. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub
 2. posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
 3. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać na wniosek student studiów pierwszego stopnia nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Student rozpoczynający studia od semestru letniego otrzymuje stypendium od miesiąca marca.
 • O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), który spełnił w/w kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 • Studenci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innej uczelni niż WWSZiP, obowiązani są dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok studiów.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów i uczelni.
 • Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów ze względu na wysoką średnią ocen, składa się do działu Kwestura/Stypendia dopiero po ogłoszeniu listy rankingowej, nie później niż do 15 października lub dla rekrutacji zimowej do 15 marca. Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy od października do czerwca.
 • Przy ustalaniu średniej ocen (średnia arytmetyczna) bierze się po uwagę oceny ze wszystkich zdawanych egzaminów oraz uzyskanych zaliczeń, za ostatni rok nauki,  za wyjątkiem oceny z praktyk zawodowych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń. O ostatecznym przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej.
 • Lista rankingowa będzie sporządzona na początku danego roku akademickiego do dnia 10 października lub 10 marca (dla rekrutacji zimowej) i obejmuje 9% najlepszych studentów każdego kierunku.
 • Wysokości stawek stypendium, wielkości procentowe grup w poszczególnych grupach oraz minimalne średnie ocen, które uprawniały do stypendium na poszczególnych kierunkach, wskazane są w zarządzeniu Rektora.
 • Jeżeli student posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, które zdobył w ciągu poprzedniego roku akademickiego, powinien do wniosku załączyć zaświadczenia potwierdzające te osiągnięcia.
 • Za osiągnięcia naukowe uważa się:
 1. publikacje naukowe;
 2. aktywność w kołach naukowych;
 3. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym;
 4. inne sukcesy naukowe.
 • Za osiągnięcia artystyczne uważa się:
 1. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym;
 2. dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 3. inne sukcesy artystyczne.
  • Za osiągnięcia sportowe uważa się:
   1. zajęcie od 1 do 3 miejsca indywidualnie i/lub drużynowo w Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Uniwersytetów, Mistrzostwach Polski lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
   2. zajęcie od 1 do 6 miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
   3. inne osiągnięcia sportowe.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro

wniosek -stypendium Rektora dla najlepszych studentów

facebook