“ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE…”

19 listopada 2020 roku, odbędzie się XII KONFERENCJA NAUKOWA pt.: “ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE ORGANIZACJI BIZNESOWYCH, PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH”.
Idea wiodąca tej Konferencji zawiera się w haśle: WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W ZARZĄDZANIU, BIZNESIE I INŻYNIERII.

Myślą przewodnią XII Konferencji Naukowej jest inspiracja środowisk nauki i gospodarki do poszukiwania możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów życia społeczno – gospodarczego. Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy obecnie skoncentrować się na problemach związanych z wykorzystaniem wiedzy i technologii informacyjnych w zarządzaniu operacyjnym, biznesie i inżynierii.

 Zakładane cele XII Konferencji Naukowej:

 • wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz uczelni, instytucji zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych, organizacji biznesowych, publicznych (administracji, bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, opieki socjalnej, infrastruktury technicznej) i pozarządowych;
 • pogłębienie i aktywizacja współpracy między przedstawicielami nauki oraz praktyki samorządowej i gospodarczej Polski.

 Propozycja orientacji tematycznej XII Konferencji Naukowej:

 • cyfryzacja jako klucz do szerokiego dostępu do informacji i wiedzy oraz podstawa pracy zespołowej i innowacyjności;
 • Internet jako narzędzie dostępu do wiedzy i wspomagania działalności biznesowej;
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa;
 • budowa i wykorzystanie sieci 5G w procesach związanych z zarządzaniem, biznesem i inżynierią;
 • wskazania wykorzystania współczesnych instrumentów wspierających działalność innowacyjną, ich skuteczność i efektywność;
 • praktyczna orientacja innowacyjnego zarządzania produkcją, produktem, usługami, jakością, procesami, środowiskiem, przestrzenią, komunikacją, bezpieczeństwem, finansami itp.
 • znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji;
 • problemy integracji zarządzania strategicznego i operacyjnego;
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • determinanty rozwoju kreatywności w biznesie;
 • budowanie innowacyjnych zespołów oraz kultury wspierającej tworzenie organizacji opartych na wiedzy;
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej konferencji.

XII Konferencja Naukowa odbędzie się 19 listopada 2020 roku w budynku Uczelni przy ul. Wrocławskiej 10.

Wydawnictwo – publikacja: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Planowany termin wydania: na konferencję  – 19 listopada 2020.

Kierownictwo naukowe i organizacyjne sprawują:

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko.

Koszt udziału w Konferencji to 400 zł., w tym materiały konferencyjne wydane w formie publikacji oraz lunch. Zapewniamy możliwość rezerwacji noclegu w hotelu z 18/19 listopada na koszt uczestnika konferencji. Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić i odesłać w terminie do 30 czerwca br. załączoną na stronie www.wwszip.pl deklarację uczestnictwa. Termin przysłania referatów sporządzonych zgodnie z wymaganiami edycyjnymi wydawnictwa (https://pracenaukowe.wwszip.pl/zasady.html) do 1 października 2020 roku.

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych