Koła naukowe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Koła naukowe

Koło Naukowe „Menadżer”

Zapraszamy wszystkich studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu do uczestnictwa w Kole Naukowym „MENADŻER”

Misją nowo powstałego Koła jest: „Rozwijamy i przekazujemy innym wiedzę o nowoczesnych koncepcjach zarządzania, finansowania, rozwoju i transferze technologii”.

Do szczegółowych zadań Koła należą:

  • stwarzanie jego Członkom okazji do pogłębiania wiedzy oraz praktycznej realizacji wybranych nowoczesnych koncepcji zarządzania i finansowania w przedsiębiorstwach, takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałem intelektualnym i wiedzą, logistyką, Lean management, finansami, ochroną środowiska, zarządzanie jakością i procesem połączonym z marketingiem i komunikacją wizerunkową, itd.
  • integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z działalnością Koła,
  • wpływ na wzrost dorobku naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oraz dbałość o jej dobry wizerunek na forum studenckim,
  • organizowanie forum, którego celem ma być konfrontacja teorii z praktyką,
  • tworzenie możliwości współpracy z innymi Kołami, w szczególności o podobnym charakterze, działającymi w ramach innych uczelni krajowych i zagranicznych,
  • rozwijanie i kształtowanie cech przedsiębiorczych oraz umiejętności menedżerskich, które są ważnym elementem działalności Koła,
  • umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości Członków Koła, z poszanowaniem propozycji zgłaszanych przez jego Członków.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Koła, prosimy o kontakt z Opiekunem Naukowym Koła – dr  Beatą Owczarczyk (owczarczykb@o2.pl)


II Międzyuczelniane Forum Kół Naukowych

W dniu 16 maja 2024 studenci Studenci WSZIP – członkowie Koła Naukowego „Menadżer” po raz kolejny uczestniczyli w Międzyuczelnianym Forum Kół Naukowych. Przygotowane prezentacje dotyczyły szerokiej tematyki z dziedzin finansów, rachunkowości i zarządzania.

Podczas forum obecni byli studenci 1, 2 i 3 stopnia studiów. Każdy z uczestników miał okazję zaprezentować swoje badania i wnioski na temat tematyki, która interesuje ich najbardziej, a dotyczącej finansów, zarządzania, czy rachunkowości. W czasie burzliwej dyskusji każdy z prelegentów miał okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi studentami i przedstawicielami kół naukowych.

II Międzyuczelniane Forum Kół Naukowych stanowiło doskonałą okazję do nawiązania kontaktów i wymiany myśli między studentami o podobnych zainteresowaniach i pasji do nauki.

Koło naukowe „Menadżer”

Okres Rodzaj działań
październik Rekrutacja uczestników koła naukowego spośród studentów WWSZiP, opracowanie plakatu koła, upowszechnienie działalności koła wśród społeczności studenckiej.

 

listopad Nawiązanie współpracy z placówkami resocjalizacyjnymi w regionie

Podjęcie działań w ramach wolontariatu studenckiego. Uczestnictwo w projekcie resocjalizacyjnym „Wałbrzyskie Brzydkie Kaczątka”

grudzień Zbiórka darów dla młodzieży przebywającej w placówkach resocjalizacyjnych;
styczeń Prace nad programem wolontariatu studenckiego mającego się odbyć w semestrze letnim
luty Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi;
marzec Opracowanie materiału badawczego zebranego w trakcie badań;

Analiza materiału badawczego pod kątem wskazówek do pracy resocjalizacyjnej oraz programów twórczej resocjalizacji;

kwiecień – maj Przygotowanie seminarium naukowego, praca w trzech sekcjach naukowych:

– resocjalizacja w szkole;

– resocjalizacja w placówkach wsparcia dziennego oraz w ramach kurateli sądowej;

– resocjalizacja instytucjonalna.

Zaproszeni zostaną studenci oraz pracownicy i dyrektorzy placówek resocjalizacyjnych w regionie.

czerwiec Opracowanie materiałów badawczych. Wydanie publikacji na podstawie zebranych badań.

Przygotowanie wystawy prac studentów i osób niedostosowanych społecznie. Zgromadzenie prac  potrzebnych na wystawę. Wystawa w pomieszczeniach szkoły i/lub plener.

 

Powrót 
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych