MISJA | WIZJA | STRATEGIA 2025

MISJA

UCZELNIA W SŁUŻBIE PRAKTYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Misją Wyższej Szkoły Zarządzani i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest służba społeczeństwu i gospodarce poprzez zapewnienie możliwości kształcenia wyższego oraz kontynuacji nauki przez całe życie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności oraz europejskimi standardami jakości nauczania w obszarach nauk społecznych, inżynierii
i zdrowia o profilu praktycznym.

WIZJA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu będzie umacniać wiodącą pozycję edukacyjną w kształceniu praktycznym studentów zaangażowanych we własny rozwój intelektualny i w procesie uczenia się przez całe życie oraz utrzymywać relacje z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego w celu włączenia ich potencjału intelektualnego w procesie jakości kształcenia w ramach transferu wiedzy.

STRATEGIA – 2025

Celem nadrzędnym Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą
w Wałbrzychu jest uczestnictwo w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy
z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością i służącą podniesieniu jakości kapitału ludzkiego w globalnej gospodarce.

Wdrażanie Strategii 2025 będzie wspierało wzrost konkurencyjnej pozycji Uczelni w ramach zrównoważonego rozwoju poprzez realizację celów szczegółowych:

  • zagwarantowanie Studentom najwyższej jakości kształcenia praktycznego z wykorzystaniem nowych technologii oraz we współpracy z otoczeniem gospodarczym,
  • zapewnienie wysokich kompetencji praktycznych nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
  • rozwój infrastruktury dydaktycznej Uczelni odpowiadającej wymaganiom gospodarki globalnej,
    zapewnienie efektywności Uczelni we wszystkich obszarach działalności.
Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych