Z dniem 25 maja 2018 r. znajdzie zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 10, 58-309 Wałbrzych.
 1. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@wwszip.pl
 2. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  a.    realizacji zawartej z nami umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do jej zawarcia np. złożenie wniosku na studia,
  realizacja umowy kształcenia na studiach I i II stopnia, realizacja umowy kształcenia na studiach podyplomowych, przyjęcie na Uniwersytet III Wieku (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b Rozporządzenia)
  b.   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w związku realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
  c.   marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. a Rozporządzenia),
  d.   dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia),
  e.   wewnętrznych celów administracyjnych w tym statystyki i raportowania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  a.   podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  b.   podmioty biorące udział w realizacji umowy.
 4. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj:
  a.   w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości umowy. Przez okres od czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
  b.   w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości,
  c.   w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie,
  d.   w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  a.   prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
  b.   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
  c.   prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
  d.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
  e.   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  f.   prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Z poważaniem,

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu

 

Powrót