PSYCHOLOGIA - STUDIA JEDNOLITE... - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PSYCHOLOGIA – STUDIA JEDNOLITE…

  1. Miło nam poinformować, iż Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych, 5-letnich, studiów magisterskich na kierunku Psychologia.

REKRUTACJA LATO 2024

 

Specjalności: – Psychologia dzieci i młodzieży
– Psychologia przestępczości
– Psychologia biznesu
Tryb: niestacjonarne,
na Uczelni ze wspomaganiem
przez Internet
Poziom: jednolite magisterskie (5 lat)

 

Studia WSZIP są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Psychologia
studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Studenci kierunku: PSYCHOLOGIA uzyskają kwalifikacje zgodne z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwiną swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej.

Absolwent kierunku: PSYCHOLOGIA, rozumianego zarówno jako profesja, jak i dyscyplina naukowa, to człowiek wyposażony w kompetencje pozwalające na badanie mechanizmów i praw rządzących psychiką człowieka oraz jego zachowaniami. To także osoba przygotowana  do analizowania wpływu zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz współdziałanie jednostki z otaczającym światem.
Po 5-letniej edukacji, Absolwent reprezentuje  pogłębioną znajomość tej dziedziny ludzkiej aktywności, której punktem odniesienia do wszelkich działań jest człowiek i jego psychika. Podstawą jego pracy w obszarze praktyki psychologicznej, opartej na dowodach naukowych jest zawsze szeroko rozumiane dobro człowieka.

Absolwent kierunku: PSYCHOLOGIA reprezentuje oczekiwany w niniejszej profesji trójkąt kompetencyjny w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw na fundamencie założeń kodeksu etycznego psychologa.
W relacjach zawodowych i pozazawodowych będzie zawsze  postępował zgodnie z poszanowaniem praw człowieka i godności ludzkiej, z uznaniem unikalnej wartości każdej osoby i jej prawa do kierowania się własnym systemem wartości w zakresie dokonywania życiowych wyborów, za nadrzędną wartość uznając – tak w wymiarze indywidualnym, jak  i społecznym – dobro drugiego człowieka, którym może być zarówno własny rozwój, czy też uczestnictwo w życiu społeczeństwa, w kulturze i tradycji.
W zakresie szeroko rozumianych kompetencji zawodowych, będzie dążył do stałego rozwoju, aktualizował swoją wiedzę i umiejętności w sposób profesjonalny, korzystając z dorobku nauki. Jako świadomy odpowiedzialności, wynikającej
ze specyfiki wykonywanego zawodu, będzie dbał, aby jego działania nie podważały zaufania społecznego do psychologii i psychologów.
Należy podkreślić, iż system aksjologiczny absolwenta kierunku: Psychologia reprezentuje szereg istotnych wartości, z których za priorytet uznaje się uczciwość i prawdę w procesie poznawania człowieka potrzebującego pomocy o wymiarze psychologicznym.

Absolwent profilu praktycznego jednolitych studiów magisterskich będzie utożsamiał się z zakresem psychologii stosowanej, pozwalającej na wykorzystanie wiedzy psychologicznej w wielorakich zakresach: w diagnozowaniu, profilaktyce i niwelowaniu zaburzeń procesów psychicznych oraz promocji zdrowia psychicznego, w korygowaniu zaburzeń relacji społecznych, w tym relacji w rodzinie, w rozwiązywaniu problemów szkolno – wychowawczych, z uwzględnieniem wymiaru sprawiedliwości oraz szeroko rozumianej resocjalizacji, będącej procesem modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w społeczeństwie.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych