KOMUNIKATY

 • Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ze względu na utrzymujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 27 lutego 2021 r. do 30 września 2021 r., funkcjonowanie uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów podlega nadal ograniczeniu. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały określone w podpisanym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniu.

 

 

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki

Od 26 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które zawierają szczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowania uczelni w warunkach trwającej pandemii.
Nowe przepisy dotyczą m.in. wymiaru praktyk zawodowych:

 • zniesienia minimalnego wymiaru praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym (wynoszącego 6 miesięcy albo 3 miesiące – w zależności od poziomu studiów) i umocowania senatu uczelni do dokonania zmian w programach studiów.

 

 

 

 • Do 29 listopada 2020 r. zachowują ważność legitymacje studenckie.
  Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

  źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

 

 • Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji zajęć na studiach niestacjonarnych pierwszego,  drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w WSZIP

 

 • Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
  Informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

  Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji.

  Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/

   

 • Zarządzenie WSZIP z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad rozliczania praktyki na studiach podyplomowych

 

 

 • Zarządzenie Rektora WSZIP z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad składania prac dyplomowych na studiach podyplomowych

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 23.03.2020 r.
  Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wejdzie w życie 26 marca 2020 r.Do 10 kwietnia zawieszamy kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW. Zawieszone będzie również kształcenie doktorantów.  Pracownicy uczelni będą pracować w ograniczonym wymiarze.

  Obowiązek kształcenia zdalnego

  Aby zmniejszyć skutki czasowego zawieszenia zajęć wprowadzamy  obowiązek zajęć on-line – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. Wymóg ten dotyczy uczelni i jednostek prowadzących kształcenie doktorantów, które mają możliwość prowadzenia zajęć na odległość. Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni – z użyciem technologii informatycznych.

  Kształcenie on-line: nowe zasady

  Wprowadzamy regulację pozwalającą uczelniom na pełne wykorzystanie przygotowanych materiałów edukacyjnych (kursów on-line) także po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia – ten sposób kształcenia i jego weryfikacja będą mogły być stosowane bez ograniczeń wynikających z przepisów do 30 września 2020 r.

  Funkcjonowanie uczelni, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów

  Ponieważ nie będzie można organizować na uczelni spotkań i posiedzeń np. senatu, samorządu studentów, wprowadzamy nową regulację: uchwały mogą być podejmowane  przez kolegialne gremia tylko wtedy, jeśli są niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Uchwały podejmowane mają być w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.

   

 • W związku z polepszeniem funkcjonowania naszej Uczelni oraz w trosce o zadowolenie naszych Studentów, Wykładowców, Pracowników oraz kandydatów na studia WSZIP, w dniu 24 marca 2020 r. zostaną dokonane przeglądy uczelnianych serwerów.
  Wobec tego, mogą nastąpić chwilowe problemy z dostępem do części informacji na naszej stronie www, oraz z przesyłaniem poczty e-mail. 
  Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod telefonami: 7484 77 000, 74 844 45 56, 74 848 65 93
  oraz na Messenger http://m.me/wszip.walbrzych/
  Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 • Zarządzenie Nr 3/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
  z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 14 marca 2020 roku

 

 • Komunikat z dnia 14.03.2020 r.

Drodzy Studenci i pracownicy WSZiP

W trosce o bezpieczeństwo Studentów i Pracowników Uczelni prosimy o załatwianie bieżących spraw za pomocą telefonów lub poczty elektronicznej.

Kanclerz               Rektor

 • Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego z dnia 13.03.2020 r.

W związku z koniecznością przejścia w uczelniach na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, Ministerstwo rekomenduje:

 1. Wykorzystanie zasobów uczelni, które posiadają infrastrukturę i kompetencje poprzez wykorzystanie istniejących na tych uczelniach narzędzi do zdalnego przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz specjalistów.
 2. Wykorzystanie dostępnych na uczelniach platform komunikacji on-line (webinaria, wideokonferencje, wirtualne pokoje spotkań itp.) do zastąpienia zajęć odbywających się tradycyjnie w formie wykładu lub seminarium.
 3. Zaangażowanie istniejących na uczelniach struktur wsparcia w tworzeniu e-zasobów edukacyjnych do udzielania pomocy i konsultacji jednostkom, które nie mają dużego doświadczenia w tym zakresie.
 4. Analizę e-zasobów posiadanych przez uczelnie oraz udostępnianie w formule otwartej wybranych kursów on-line oraz e-materiałów, które mogą pokazać dobre praktyki w zakresie tworzenia zdalnych materiałów edukacyjnych.
 5. W przypadku udostępniania kursów oraz e-zasobów otwartych preferowane wskazywanie w prosty sposób licencji (np. https://creativecommons.pl/wybierz-licencje/), które pozwolą na wykorzystanie przez innych materiałów z poszanowaniem zasad prawa autorskiego.
 6. Wykorzystanie platformy www.navoica.pl, której właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Narzędzie to umożliwia tworzenie i zamieszczanie kursów online i materiałów dydaktycznych. Szczegółowe informacje oraz pomoc można uzyskać wysyłając wiadomość na adres navoica@opi.org.pl.

Zwracamy się z prośbą do Rektorów, aby w miarę swoich możliwości,  wsparli  Kuratoria Oświaty na swoim terenie w przygotowaniu  kursów online na potrzeby kształcenia.

W celu wsparcia uczelni w zakresie kształcenia na odległość uruchomione zostało centrum pomocy pod adresem e-learning@opi.org.pl.

Centrum pomocy jest czynne w godzinach 8-20 we wszystkie dni tygodnia.

 

 • Komunikat z dnia 12.03.2020 r.

Legitymacje studenckie automatycznie przedłużone

Premier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie, dzięki któremu ważność legitymacji studenckich i doktoranckich zostanie, na mocy rozporządzenia, automatycznie wydłużona do 31 maja, bez konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie.

 

 • Zarządzenie Nr 2/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
  z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 11 marca 2020 roku

 • Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 04.03.2020 r.

Zaleca się, do rozważenia możliwości podjęcia przez uczelnie i pozostałe jednostki sektora szkolnictwa wyższego i nauki decyzji dotyczących sytuacji  tych osób m.in. poprzez przełożenie rozpoczęcia studiów/wymiany na kolejny semestr, późniejsze rozpoczęcie semestru lub umożliwienie pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na odległość.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół do spraw koordynacji działań w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, który na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 . W skład Zespołu pod kierownictwem sekretarza stanu prof. dr. hab. Wojciecha Maksymowicza wchodzą przedstawiciele konferencji rektorów, studentów, NAWA i kilku departamentów MNiSW.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych