Czym jest terapia pedagogiczna? Czym się zajmuje? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Czym jest terapia pedagogiczna? Czym się zajmuje?

Terapia pedagogiczna, nazywana inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi albo reedukacją jest działaniem przy pomocy środków pedagogicznych (dydaktycznych oraz wychowawczych) na przejawy oraz przyczyny trudności u dzieci w zakresie uczenia się, mającym za zadanie wyeliminować niepowodzenia szkolne, jak i ich ujemne konsekwencje.

Terapia pedagogiczna – co to takiego?

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci oraz młodzieży, u których stwierdzono deficyty odnośnie do funkcji motoryczno-percepcyjnych, które przyczyniają się do trudności w nauce matematyki, pisaniu czy czytaniu. Z jednej strony opiera się na usprawnianiu z udziałem terapeuty zaburzonych wcześniej funkcji, a z drugiej zaś na doskonaleniu takich funkcji. Należy podkreślić, iż osoba prowadząca taką terapię musi mieć ukończone studia wyższe. Najlepiej, jeśli będą to studia pedagogiczne. Konieczne mogą być również studia dla nauczycieli.

W przypadku, jakich dzieci przeprowadza się terapię pedagogiczną?

Terapię zawsze dobiera się do potrzeb dziecka, które wcześniej poddane zostało diagnostyce pedagogiczno-psychologicznej i któremu wystawiono właściwą opinię. Są to przede wszystkim dzieci:

  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • z problemami związanymi z lateralizacją,
  • z trudnościami z zapamiętywaniem oraz koncentracją uwagi,
  • rozwijające się nieharmonijnie,
  • przedszkolne oraz wczesnoszkolne, u których zostało zdiagnozowane ryzyko pojawienia się dysleksji,
  • przejawiające problemy związane z orientacją przestrzenną i koordynacją ruchowo-wzrokowo-słuchową,
  • mające obniżony poziom umiejętności grafomotorycznych oraz manualnych.

Czym zajmuje się terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna ma za zadanie przy pomocy środków dydaktycznych oraz wychowawczych oddziaływać na przyczyny, oraz przejawy zaburzeń funkcji. Praca terapeuty w tym przypadku to różne oddziaływania na dziecko, które przejawia nieprawidłowości w zakresie rozwoju psychomotorycznego i społecznego w obrębie emocji, motywacji, nabywania oraz przyswajania wiedzy, zachowań społecznych i integracji.

Najważniejszym z założeń terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz psychicznego dziecka. W procesie pedagogicznej terapii dzieci terapeuci zwracają dużą uwagę na usprawnienie percepcji słuchowej i wzrokowej, pamięci słuchowej i wzrokowej, koordynacji ruchowo-wzrokowej, sprawności ruchowej nie tylko w zakresie motoryki małej (sprawności ręki), ale także motoryki dużej, związanej z całym ciałem (ćwiczenia orientacji w przestrzeni, koncentracji uwagi czy usprawniania grafomotorycznego).

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych