Studia I stopnia

Zapraszamy do rejestracji on-line!

STUDIA LICENCJACKIE

Studia licencjackie trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

O przyjęcie na studia licencjackie ubiegać mogą się kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości.

Zarządzanie

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

 • Komunikacja w biznesie
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Logistyka biznesu
 • Odnawialne źródła energii
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

Absolwenci kierunków ekonomicznych wciąż zajmują czołowe miejsca w rankingach atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów.
Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, rachunkowości, marketingu, informatyki czy kierowania zespołami ludzkimi – przede wszystkim w przedsiębiorstwach i urzędach. Zapoznają się również ze strategiami tworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego.
Absolwenci są przygotowani do pracy w każdym przedsiębiorstwie. W dużych, istniejących i nowo powstałych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, zajmują stanowiska na poziomie średniej kadry kierowniczej. Głównie w zakresie obsługi poszczególnych ogniw i łańcuchów logistycznych oraz w zakresie reklamy i dystrybucji.
Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnych, małych firm. Pracując na własny rachunek, nie będą uzależnieni od wahań na rynku pracy, wręcz przeciwnie – to oni będą mogli dać pracę innym.

JAK STUDIUJEMY ZARZĄDZANIE ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • język obcy
 • przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej
 • technologie informacyjne
 • nauka o organizacji
 • mikroekonomia
 • prawo
 • podstawy zarządzania
 • matematyka
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • finanse
 • zachowania organizacyjne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • marketing
 • informatyka w zarządzaniu
 • badania marketingowe
 • rachunkowość finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
 • prawo autorskie i pokrewne
 • seminarium
 • proseminarium

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej
Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 z dnia 12.08.1996r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Administracja

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja oferujemy następujące specjalności:

 • Administracja europejska i gospodarka regionalna
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • Administracja publiczna

DLACZEGO ADMINISTRACJA?

Studia na kierunku administracja przygotowują absolwenta do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.
Standard nauczania zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej realizacji zadań z zakresu różnych dziedzin życia społecznego, kładzie nacisk na twórcze podejście do problemów.
Absolwenci kierunku Administracja, poza możliwością pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, są również przygotowani do pracy w bankach czy firmach ubezpieczeniowych. Niewykluczone również, że będą mieli możliwość sprawdzenia się w międzynarodowym środowisku, w związku z naszą obecnością w strukturach unijnych.
Baczna uwaga zwrócona zostanie na przygotowanie absolwenta do pracy w instytucjach, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w skali regionu i kraju, w przedsiębiorstwach na stanowiskach doradców podatkowych czy też we własnych firmach.

JAK STUDIUJEMY ADMINISTRACJĘ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Na trzecim roku oferujemy specjalności do wyboru. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • podstawy prawoznawstwa
 • historia administracji
 • nauka o administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • makro i mikroekonomia
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
  statystyka z demografią
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • finanse publiczne i prawo finansowe
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • instytucje i źródła prawa UE
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • technologie informacyjne
 • proseminarium
 • seminarium
 • język obcy
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo międzynarodowe
 • prawo wynalazcze, autorskie i ochrona własności
 • intelektualnej
 • przedmioty do wyboru
 • przedmioty do wyboru z zakresu wiedzy humanistycznej

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1349/REJ.103/EK/04 z dnia 05.08.2004r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pedagogika

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika oferujemy następujące specjalności:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • Resocjalizacja z elementami kryminologii

DLACZEGO PEDAGOGIKA?

Pedagogika wychodzi naprzeciw palącym potrzebom społecznym. Cierpimy na niedobór wykwalifikowanych specjalistów, zdolnych sprostać wymogom zmieniającego się systemu oświaty.
Osoby o takim wykształceniu będą przygotowane do podjęcia pracy socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wymagających wsparcia pedagogicznego.
Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Znajdą również pracę w różnego typu ośrodkach: domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, matek ciężarnych, ofiar przemocy w rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych.

JAK STUDIUJEMY PEDAGOGIKĘ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania. Od pierwszych zajęć studenci realizują przedmioty związane z wybraną specjalnością. Wśród nich każdy znajdzie to, co go naprawdę interesuje i z czym wiąże swoją przyszłość.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • technologie informatyczne
 • socjologia wychowania
 • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • historia wychowania
 • pedagogika specjalna
 • psychologia rozwoju i osobowości
 • pedagogika porównawcza
 • metody badań pedagogicznych
 • metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • pedagogika społeczna
 • język obcy
 • psychologia kliniczna
 • współczesne kierunki pedagogiczne
 • media w edukacji
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • emisja i higiena głosu
 • przedmiot do wyboru
 • wychowanie fizyczne
 • socjologia
 • filozofia
 • psychologia ogólna
 • teoria wychowania
 • diagnostyka pedagogiczna
 • edukacja zdrowotna i ekologiczna
 • planowanie dydaktyczne
 • terapia logopedyczna
 • diagnostyka edukacyjna
 • trening umiejętności wychowawczych

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/1030/EK/REJ.103/04 z dnia 02.07.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Fizjoterapia

Dlaczego Fizjoterapia?

Fizjoterapia daje obecnie możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.
Osoby o takim wykształceniu potrzebne są bowiem nie tylko w szpitalu czy ośrodku zdrowia, ale znajdują też zatrudnienie w uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej, obiektach Spa&Wellness, hotelach, fitness klubach, domach opieki społecznej oraz domach spokojnej starości.
Fizjoterapeuci wykonują masaże zdrowotne, ale też dbają o dobre samopoczucie gości coraz popularniejszych “farm piękności”, klinik zdrowia i urody. Pomagają chorym powrócić do zdrowia, a z drugiej strony mogą prowadzić gimnastykę wyszczuplającą, korekcyjną czy aerobik.
Na popularność zawodu fizjoterapeuty nie bez wpływu pozostają również zmiany zachodzące w naszym społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z dziedziny medycznej.

JAK STUDIUJEMY FIZJOTERAPIĘ?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

JAKO JEDYNI W WAŁBRZYCHU POSIADAMY PODPISANE UMOWY NA PRAKTYCZNE ZAJĘCIA, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W TAK RENOMOWANYCH INSTYTUCJACH JAK: UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA S.A., SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY W WAŁBRZYCHU.

DOPASUJ PROGRAM STUDIÓW DO WŁASNYCH POTRZEB!

Studia są wstępem do pracy zawodowej w Unii Europejskiej. Dlatego student powinien mieć możliwość indywidualnego kształtowania programu nauczania.

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE:

 • anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska człowieka
 • biologia medyczna
 • biochemia
 • etyka
 • fizjoterapia ogólna
 • biomechanika
 • pedagogika
 • socjologia
 • język obcy
 • kształcenie umiejętności ruchowych
 • biofizyka
 • kinezyterapia
 • elementy filozofii
 • anatomia na żywym człowieku
 • technologie informacyjne
 • kliniczne podstawy w chirurgii i onkologii
 • kliniczne podstawy w chorobach wewnętrznych i pulmonologii
 • fizjologia człowieka
 • kinezjologia
 • fizjoterapia w wieku rozwojowym
 • fizykoterapia
 • ogólna metodyka nauczania ruchu
 • masaż leczniczy
 • pływanie
 • kliniczne podstawy w ginekologii i położnictwie
 • kliniczne podstawy w psychiatrii i geriatrii
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
 • balneologia
 • podstawy muzykoterapii
 • gimnastyka korekcyjna
 • patofizjologia ogólna
 • fizjoterapia w pulmonologii
 • seminarium
 • przedmiot do wyboru
 • fizjoterapia w pediatrii
 • zaopatrzenie ortopedyczne
 • kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna
 • fizjoterapia w chirurgii i onkologii
 • fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
 • terapia manualna
 • proseminarium
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii
 • fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu:
  – neurologia i neurochirurgia
  – reumatologia
 • podstawy fizjoterapii klinicznej w pediatrii i neurologii dziecięcej
 • gimnastyka korekcyjna w wodzie
 • fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
 • fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
 • fizjoterapia w psychiatrii i geriatrii

oraz przedmioty specjalnościowe.

GWARANCJA STUDIOWANIA

Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Nr DSW-3-4003/222/EK/REJ.103/04 z dnia 26.02.2004r.
Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

STUDIA INŻYNIERSKIE

Studia inżynierskie trwają 3,5 roku, czyli 7 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

O przyjęcie na studia inżynierskie ubiegać mogą się kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości.

W ramach prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Zarządzanie oferujemy następujące specjalności:

INŻYNIERIA JAKOŚCI

W specjalności tej kształci się specjalistę z zakresu: kształtowania, modelowania oraz implementacji systemów jakości według określonych standardów i norm, zarządzania jakością, metod certyfikacji systemów jakości, metod akredytacji i auditu, sterowania procesami, metrologii, prawnych aspektów jakości oraz metody kompleksowego zarządzania jakością TQM. Ponadto, przekazywana jest wiedza z zakresu ekonomiki jakości, psychospołecznych aspektów jakości, jak również innowacyjności i projektowania produktu, jakości opakowań, czy też systemów zapewniania jakości w logistyce.

Inżynierowie jakości są specjalistami w działach kształtowania jakości, rzeczoznawcami, auditorami systemów jakości oraz jakości wyrobów gotowych. Ich stanowiska pracy są stanowiskami samodzielnymi o indywidualnym charakterze, niemniej jednak blisko współpracują z działami produkcji, zaopatrzenia, sprzedaży i logistyki, stąd też wiedza z zakresu zarządzania i informatyki jest im niezbędna, aby w kompletny i efektywny sposób wypełniać swoje obowiązki.

Inżynier jakości to zawód wszechstronny, poszukiwany w wielu branżach, m.in. przemyśle, handlu, rolnictwie, czy też w transporcie. Specjaliści z tego zakresu zatrudniani są w działach zaopatrzenia i marketingu, w gospodarce magazynowej, w jednostkach certyfikujących jakość wyrobów, przygotowani są również do prowadzenia własnych firm produkcyjnych i handlowych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Inżynieria jakości
 • Zintegrowane systemy zarządzania jakością i BHP
 • Zarządzanie innowacjami
 • Ryzyko zasobów ludzkich
 • Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów zarządzania jakością
 • Projektowanie procesów produkcyjnych

INŻYNIERIA PROCESU

Inżynier procesu to specjalność studiów umożliwiająca wszechstronne przygotowanie inżynierów zdolnych do nadzorowania procesów produkcyjnych, pracy w jednostkach kontroli jakości na stanowiskach menedżerów jakości oraz jednostkach usługowych. Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nie tylko nauk przyrodniczych, ale również ekonomicznych podstaw jakości ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów przemysłowych (nieżywnościowych). Program nauczania obejmuje m.in. identyfikację i charakterystykę materiałów, charakterystykę wybranych grup produktów nieżywnościowych oraz analizę czynników wpływających na ich jakość i trwałość, ze szczególnym uwzględnieniem metod ich oceny według odpowiednio dobranej procedury badawczej oraz obowiązujących norm krajowych i międzynarodowych. Inżynier procesu jest również specjalistą z zakresu samodzielnego wykonywania ekspertyz towaroznawczych, wdrażania optymalnych rozwiązań w zakresie opakowania i przechowywania towarów oraz ich obrotem z wykorzystaniem aktualnych trendów logistycznych.

Specjalista – inżynier procesu – znajdzie zatrudnienie w działach związanych z produkcją, zaopatrzeniem, badaniami i rozwojem, kontrolą jakości i logistyką.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zmianami i projektami
 • Informacyjne podstawy decyzji marketingowych
 • Zarządzanie marką

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

W specjalizacji tej kształci się specjalistów chcących podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach menedżerskich. W ramach oferowanej specjalizacji absolwent zdobywa wiedzę i nabywa praktycznych umiejętności z zakresu planowania, organizowania, optymalizowania procesów wytwórczych, ich koordynowania z procesami sprzedażowymi i zaopatrzeniowymi, doboru właściwych narzędzi motywacyjnych, kalkulowania kosztów i wprowadzania innowacji produktowych. Program specjalizacji uwzględnia szeroki zakres wiedzy uwzględniający nowe kierunki rozwoju a także przyszłościowe rozwiązania z zakresu techniki, technologii oraz zarządzania.

Ukończenie specjalizacji Inżynieria zarządzania produkcją daje absolwentowi możliwość systemowego postrzegania, planowania i organizacji obsługi procesów wytwórczych, projektowania systemów produkcyjnych oraz zarządzania nimi. Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnorodnych stanowisk specjalistycznych oraz zarządzania w zakresie technicznego przygotowania produkcji, obsługi logistycznej, inżynierskiej w zakładach produkcyjnych.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Procesy wytwórcze w przedsiębiorstwie
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 • Ryzyko w innowacyjnym biznesie
 • Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów zarządzania jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w produkcji

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

W specjalizacji tej absolwent zdobywa wiedzę i nabywa praktycznych umiejętności z zakresu znajomość roli i zadań logistyki w funkcjonowaniu wszelkich podmiotów i organizacji gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych) w relacjach bilateralnych z innymi podmiotami i organizacjami gospodarczymi jak też funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw oraz wszelkich innych organizacjach i strukturach administracyjnych. Program specjalizacji uwzględnia szeroki zakres wiedzy uwzględniający nowe kierunki rozwoju a także przyszłościowe rozwiązania z zakresu techniki, technologii oraz zarządzania.

Po ukończeniu specjalizacji Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi absolwent dysponuje umiejętnościami wypełniania roli i zadań logistyka w organizacjach funkcjonujących na rynkach lokalnych, regionalnych jak również globalnych. Jest również  przygotowany do pełnienia różnorodnych stanowisk specjalistycznych oraz zarządzania w zakresie zakupów, planowania produkcji, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej. Ponadto dynamicznie rozwijające się centra logistyczne oraz klastry przemysłowe w coraz większym stopniu będą zwiększały zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie procesów logistycznych

 

Przedmioty specjalnościowe:

 • Logistyka a nowoczesne koncepcje zarządzania
 • Nowoczesne systemy dystrybucji w przemyśle i handlu
 • Alianse logistyczne i logistyka międzynarodowa
 • Strategie logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 • Wdrażanie, utrzymanie i rozwój systemów logistycznych

DLACZEGO STUDIA INŻYNIERSKIE?

Uruchomienie studiów inżynierskich w  Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest odpowiedzią na potrzeby nie tylko lokalnego, ale również krajowego rynku pracy. Obecnie, jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów są wykwalifikowani inżynierowie, którzy wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, staną się jeszcze bardziej poszukiwanymi pracownikami.
Program studiów inżynierskich w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy, która każdemu inżynierowi jest niezbędna, ale zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.

JAK STUDIUJEMY NA STUDIACH INŻYNIERSKICH?

Liczba zajęć dydaktycznych w trybie niestacjonarnym odpowiada wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowych, specjalnościowych oraz przedmiotów do wyboru.

 

GWARANCJA STUDIOWANIA

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  Nr DNS 1-0145/175/1/TBM/96 Z DNIA  12.08.1996r.

DECYZJA MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ  I  SPORTU  Nr DSW-3-4003/833/EK/REJ.103/05 Z DNIA 05.10.2005r.

Akredytacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych