TERAPIA RODZIN I INTERWENCJE SYSTEMOWE

od 359 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia podyplomowe są do wychowawców, pracowników socjalnych, pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej, pracowników PCPR, nauczycieli, wychowawców internatów, domów dziecka, pogotowia opiekuńczego, kuratorów sądowych, pracowników resocjalizacji oraz każdej osoby zainteresowanej problematyką rodziny pragnących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje w zakresie pracy terapeutycznej z rodziną.

CEL STUDIÓW: wyposażenie w umiejętności niezbędne do pracy z rodziną i instytucjami ją wpierającymi. Połączenie wiedzy interdyscyplinarnej z kształtowaniem umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym, psychopedagogicznym, interwencyjnym i mediacyjnym daje absolwentom duże możliwości na rynku pracy. Absolwenci mogą w przyszłości pracować jako terapeuta rodzinny, specjalista do spraw rodziny, wykwalifikowany pracownik poradni małżeńskiej i rodzinnej czy animator środowiska rodzinnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Diagnoza psychopedagogiczna systemów rodzinnych
 • Wprowadzenie do psychoedukacji i poradnictwa rodzinnego
 • Patologie i dysfunkcje w rodzinie
 • CBT – terapia behawioralno-poznawcza
 • Współpraca z instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny
 • Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego i karnego
 • Interwencja kryzysowa i terapia krótkoterminowa
 • Terapia uzależnień i współuzależnień – praca z DDA, DDD, DDRR.
 • Trening mediacji rodzinnych
 • Metodyka pracy terapeutycznej z rodziną – metoda rekonstrukcji rodziny
 • Trening komunikacji interpersonalnej i umiejętności społecznych
 • Systemowa terapia dzieci i młodzieży – warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
 • Systemowa terapia uzależnień i profilaktyka zachowań ryzykownych – warsztat terapeutyczny
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe jako forma aktywizacji, rehabilitacji społecznej
 • Live coaching w pracy z rodziną
 • Trening umiejętności wychowawczych i asertywności
 • TSR – terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Tworzenie strategii profilaktycznych i terapeutycznych
 • Wieloaspektowa interwencja kryzysowa w obszarze rodzinnym Seminarium dyplomowe

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 450 zł
Czesne za studia: 4300 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych