PEDAGOGIKA SZKOLNA Z PROFILAKTYKĄ AGRESJI, PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ

od 244 zł 287 zł

Rozpoczęcie zajęć
12 września 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: osoby posiadające wykształcenie wyższe (absolwenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą) zainteresowane  uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących.

CEL STUDIÓW: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące rozpoznawania zagrożeń i zaburzeń w środowisku lokalnym, podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu poradnictwa i terapii projektowania programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Profilaktyka w środowisku szkolnym w świetle uregulowań prawnych i priorytetów MEN
 • Praca wychowawcza i profilaktyczna w szkole
 • Norma i patologia w zachowaniu człowieka
 • Zadania i warsztat pracy pedagoga szkolnego
 • Medyczne aspekty uzależnień
 • Prawne aspekty przemocy i uzależnień
 • Podstawy wiedzy na temat uzależnień
 • Psychologia współuzależnienia
 • Praca profilaktyczna i terapeutyczna z zastosowaniem metody indywidualnych przypadków
 • Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole na różnych etapach edukacyjnych – metody i techniki
 • Wiedza o procesach terapeutycznych
 • Przezwyciężanie trudności szkolnych – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Praca z rodzicami w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • Strategie terapii uzależnień
 • Psychologiczne aspekty przemocy
 • Modele oddziaływań profilaktycznych
 • Etyka w pracy terapeutycznej
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3650 zł 4300 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych