PEDAGOGIKA LECZNICZO-REWALIDACYJNA DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności  pedagodzy i nauczycieli mający przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do pracy z dziećmi chorymi.

CEL STUDIÓW: przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją, rehabilitacją i rewalidacją dzieci i młodzieży chorej przewlekle oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Absolwent zyskuje szerokie kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, przede wszystkim pedagogiki leczniczej oraz procesu terapeutycznego i rewalidacyjnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Warsztaty i ćwiczenia w ramach studiów, oferują kompetencje nie tylko merytoryczne i teoretyczne, ale również metodyczne i praktyczne.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

LICZBA GODZIN:
350 godzin
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika lecznicza – metody terapii w pedagogice leczniczej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
 • Zagadnienia opieki hospicyjnej i opieki paliatywnej
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Współpraca z rodziną dzieci chorych
 • Elementy prawa oświatowego w zakresie rewalidacji oraz sytuacja prawna osób chorych
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem słabowidzącym
 • Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją i mózgowym porażeniem dziecięcym – teoria i metodyka zajęć rewalidacyjnych
 • Rewalidacja dziecka ze spektrum autyzmu – metody pracy z dzieckiem z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Praca rewalidacyjna z dzieckiem słabosłyszącym
 • Rewalidacja i wspomaganie dzieci przewlekle chorych
 • Rewalidacja dzieci z zaburzeniami sensorycznym
 • Praktyka specjalizacyjna
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Opłaty

Czesne za studia: 4000 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych