PEDAGOGIKA LECZNICZO-TERAPEUTYCZNA Z REWALIDACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

od 244 zł 287 zł

Rozpoczęcie zajęć
12 września 2021

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: przez Internet lub na Uczelni

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW:

Studia są kierowane do osób, które chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w specjalności pedagogika leczniczo-terapeutyczna oraz rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratorów zawodowych. Adresatami studiów są także pracownicy służby zdrowia. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450).

CEL STUDIÓW: Celem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga  w zakresie pedagogiki leczniczej (terapeutycznej) oraz rewalidacji dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych; absolwent uzyskuje specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami przewlekle chorym oraz niepełnosprawnymi. Studia zwiększają kompetencje zawodowe oraz wyposażają absolwenta w umiejętności pozwalające świadomie i profesjonalnie pomagać dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu ich trudności. Studia przygotowują absolwentów do pracy rewalidacyjnej oraz edukacyjno-wychowawczej i terapeutycznego postępowania z dziećmi i młodzieżą chorymi przewlekle, a także o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

UPRAWNIENIA: Po ukończeniu pedagogiki leczniczo-terapeutycznej z rewalidacją dzieci i młodzieży o SPE  absolwent uzyska uprawnienia i kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi, w tym przewlekle chorymi w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (szkoły przyszpitalne) oraz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo- wychowawczych.

Studia podyplomowe uprawniają do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz przygotowują do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz chorą przewlekle (zgodnie  Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

Studia ponadto uprawniają do pełnienia roli nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (nauczyciel wspomagający). Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do pracy w zakresie wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową, a także z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

LICZBA GODZIN:
350 godzin
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Metodyka pedagogiki leczniczo- terapeutycznej z rewalidacją
 • Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i rozwojowej
 • Zagadnienia opieki hospicyjnej i paliatywnej. Współpraca z rodziną dzieci chorych
 • Terapia i rewalidacja dzieci przewlekle chorych z charakterystyką wybranych schorzeń
 • Elementy prawa w zakresie pedagogiki leczniczej i rewalidacji
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja dziecka słabosłyszącego i słabowidzącego
 • Terapia i rewalidacja dziecka z zaburzonym zachowaniem
 • Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją i mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Rewalidacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu
 • Terapia dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
 • Terapia i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka specjalizacyjna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Opłaty

Czesne za studia: 3650 zł 4300 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych