PEDAGOGIKA LECZNICZO-REWALIDACYJNA DZIECI I MŁODZIEŻY O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH | …przez Internet

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Nasze studia ...przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: ...przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych, w szczególności  pedagodzy i nauczycieli mający przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadający kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do pracy z dziećmi chorymi.

CEL STUDIÓW: przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki leczniczej oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych, szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w publicznych i niepublicznych placówkach zajmujących się edukacją, rehabilitacją i rewalidacją dzieci i młodzieży chorej przewlekle oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Absolwent zyskuje szerokie kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej, przede wszystkim pedagogiki leczniczej oraz procesu terapeutycznego i rewalidacyjnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Warsztaty i ćwiczenia w ramach studiów, oferują kompetencje nie tylko merytoryczne i teoretyczne, ale również metodyczne i praktyczne.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia  odbywać  się  będą  w systemie zjazdów weekendowych w soboty i niedziele,  według ustalonego harmonogramu.

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

LICZBA GODZIN:
350 godzin
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika lecznicza – metody terapii w pedagogice leczniczej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
 • Zagadnienia opieki hospicyjnej i opieki paliatywnej
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci w zakładzie leczniczym i w nauczaniu indywidualnym
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Współpraca z rodziną dzieci chorych
 • Elementy prawa oświatowego w zakresie rewalidacji oraz sytuacja prawna osób chorych
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem słabowidzącym
 • Dziecko niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją i mózgowym porażeniem dziecięcym – teoria i metodyka zajęć rewalidacyjnych
 • Rewalidacja dziecka ze spektrum autyzmu – metody pracy z dzieckiem z autyzmem oraz z Zespołem Aspergera
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Praca rewalidacyjna z dzieckiem słabosłyszącym
 • Rewalidacja i wspomaganie dzieci przewlekle chorych
 • Rewalidacja dzieci z zaburzeniami sensorycznym
 • Praktyka specjalizacyjna
 • Seminarium dyplomowe

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Opłaty

Czesne za studia: 3750 zł 4000 zł
Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych