NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU; Przyjazdowe lub w Internecie

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe, Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia podyplomowe Nauczyciel praktycznej nauki zawodu skierowane są do osób posiadających przygotowania pedagogicznego, które ukończyły studia drugiego stopnia (magisterskie) i chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć z obszaru praktycznej nauki zawodu..

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Program studiów pozwala przygotować nauczyciela do samodzielnego tworzenia metodyki praktycznej nauki zawodu w różnych specjalnościach. Absolwent będzie przygotowany na dokonywanie zmian w swoim warsztacie dydaktyczno-metodycznym związanych z postępem technicznym i dyktowanych zmianami w gospodarce krajowej i światowej.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry (350 godziny)

BLOKI TEMATYCZNE:

1) Tendencje rozwojowe w gospodarce globalnej

2) Przemiany edukacyjne uwzględniające kształcenie modułowe,

3) Metody i sposoby prowadzenia zajęć z młodzieżą i z dorosłymi

4) Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy zawodowej fizycznej i umysłowej,

5) Zasad i metod prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu,

6) Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela praktycznej nauki zawodu

7) Zasady ochrony ppoż i udzielanie pierwszej pomocy

8) Zasady BHP i odpowiedzialność prawna opiekuna

9) Krajowe Ramy Kwalifikacji w kształceniu zawodowym

10) Innowacyjne techniki edukacyjne

11) Zastosowanie technologii informacyjnej w kształceniu zawodowym

12) Dydaktyka w kształceniu zawodowym

13) Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego

14) Praktyka zawodowa

15) Seminarium dyplomowe

 

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, jedna fotografia, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 933 zł
Koszt Studiów: 3250 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych