ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO | na Uczelni lub przez Internet

REKRUTACJA TRWA 2019/2020

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne planujący podjąć pracę w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia specjalnego.

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji asystenta ucznia niepełnosprawnego zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a w szczególności nabycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
350 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej,
 3. Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 4. Genetyczne podłoże niektórych trudności w uczeniu się,
 5. Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 6. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 7. Dziecko z ADHD w szkole
 8. Praca z uczniem o zakłóconym rozwoju emocjonalnym i społecznym,
 9. Uczeń o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego,
 10. Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 11. Metodyka zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 12. Psychologiczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 13. Metodyka zajęć z dzieckiem niedowidzącym, niedosłyszącym i z niepełnosprawnością złożoną
 14. Planowanie pracy rewalidacyjnej dla dziecka niepełnosprawnego
 15. Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 16. Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 17. Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 18. Dydaktyka specjalna
 19. Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 20. Praktyka zawodowa
 21. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Promocja 700 zł TANIEJ
SPRAWDŹ

Czesne za studia: 3700 zł 4050 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 15 lub 18

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych