Misja Uczelni

UCZELNIA W SŁUŻBIE POTRZEB PRAKTYKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ

MISJA WSZiP

UCZELNIA W SŁUŻBIE POTRZEB PRAKTYKI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ

Uczelnia służy gospodarce i społeczeństwu Polski poprzez otwarcie i zapewnienie możliwości ustawicznego kształcenia na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych i kursach zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności oraz europejskimi standardami jakości kształcenia w obszarach nauk społecznych, inżynierii
i zdrowia.

Uczelnia kształci w zakresie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych
w ramach wyodrębnionych obszarów wiedzy odpowiadającej potrzebom życia społeczno – gospodarczego, stanowi ośrodek opiniotwórczy, jest miejscem wymiany doświadczeń
i poglądów różnych środowisk.

Myślą przewodnią naszych działań jest praca nad rozszerzaniem i wzbogacaniem oferty edukacyjnej oraz rozwój m.in. studiów na odległość, umożliwiając udział w zajęciach
z dowolnego miejsca na świecie. W realizacji kształcenia Uczelnia nawiązuje partnerskie relacje z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego wykorzystując ich potencjał intelektualny w procesie doskonalenia jakości kształcenia.

Uczelnia prowadzi badania naukowe w wyodrębnionych obszarach nauki zapewniając transfer wiedzy do praktyki społeczno-gospodarczej.

WIZJA WSZiP

 WSZiP już jest i zamierza utrzymać swoją dominującą pozycję naukową, edukacyjną
w zakresie studiów zawodowych o profilu praktycznym i opiniotwórczą. W obszarze nauki zamierza być wiodącym ośrodkiem w kraju poprzez organizowanie ogólnopolskich konferencji i wydawnictwa naukowe. W zakresie dydaktyki już jest i zamierza utrzymać swoją dominującą pozycję w zakresie:

– zarządzania i administrowania organizacjami gospodarczymi, urzędami oraz instytucjami non-profit, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik informacyjnych, tak w procesach przekazywania wiedzy (dydaktycznych), jak i w treściach wiedzy, czyli z wykorzystaniem technik informacyjnych, jako wspomagających procesy zarządzania,

– pedagogiki, zwłaszcza wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej oraz opiekuńczo-wychowawczej,

– fizjoterapii ukierunkowanej na wspomaganie leczenia i profilaktykę zdrowia.

Utrzymanie dominującej pozycji dotyczy wszystkich poziomów studiów: licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych, prowadzonych przez Uczelnię.

 STRATEGIA WSZiP

Podstawowymi domenami Uczelni w zakresie nauki i kształcenia są kierunki:

– zarządzania oraz pedagogiki.

Ważnymi domenami Uczelni, których istnienie jest jednak uwarunkowane aktualną
i prognozowaną rekrutacją na studia jest kierunek fizjoterapia.

Rozwój innych kierunków, takich jak: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka (ale już w wydaniu politechnicznym) jest również w obszarze zainteresowań Uczelni. Przyjmuje się, że rynek edukacyjny w tym zakresie będzie permanentnie monitorowany, a okazje stwarzane przez ministerstwo w postaci grantów (sponsorowanych systemowo kierunków i form studiów) – będą wykorzystywane.

Lokalizacja podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziałów) obejmuje teren miasta Wałbrzycha. Podstawowymi, potencjalnymi kierunkami terytorialnej ekspansji Uczelni są: miasto Świdnica oraz ogólnie: Kotlina Kłodzka i Kotlina Jeleniogórska oraz inne kierunki.

Podstawowymi rodzajami przewag konkurencyjnych są: kadra znanych i uznanych profesorów i doktorów zatrudniona na pierwszym etacie, a także zatrudnionych na drugim etacie (na kierunkach studiów poziomu licencjackiego). Kadra ta poprzez swoje publikacje naukowe, uczestnictwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych, organizowanie konferencji, ma być nieimitowalna i nieosiągalna dla innych uczelni wyższych Wałbrzycha
i regionu wałbrzyskiego. Ważnymi rodzajami przewag konkurencyjnych są też: potencjał
w zakresie e-nauki wskazując na programy takie jak: innowacyjne metody edukacyjne zintegrowane z platformami internetowymi, zmiany organizacyjne wprowadzające zajęcia
z firmami z branż nowych technologii, sprawna i miła obsługa studentów w dziekanatach oraz możliwość parkowania samochodów na posesjach Uczelni lub dostępnych dla Uczelni. Ważnym rodzajem przewagi konkurencyjnej w obszarze promocji, reklamy naszej Uczelni, skoncentrowanej na rekrutacji młodzieży na studia. Wymaga to dalszego doskonalenia
i rozwoju akcji marketingowych związanych z rekrutacją na studia (na wszystkie kierunki, poziomy i rodzaje), dostosowanych do sytuacji demograficznej Regionu, ale również uwzględniających aktualne trendy i potrzeby edukacyjne, poza jego obrębem. Do najważniejszych rodzajów przewag konkurencyjnych należy dbałość o dobrą kondycję finansową Uczelni. Jest ona uwarunkowana nie tylko przychodami związanymi z rozmiarami rekrutacji studentów i nie dopuszczaniem do sytuacji rezygnowania ze studiów w czasie ich trwania, ale również kosztami eksploatacyjnymi Uczelni i wydatkami na remonty i inwestycje rzeczowe.

Cele strategiczne Uczelni to:

  1. przede wszystkim przetrwanie w warunkach bardzo dużego kryzysu na rynku edukacyjnym w Polsce i w Regionie, związanego z niżem demograficznym, ubożeniem społeczeństwa w Regionie, intensywnością działań konkurencyjnych ze strony innych uczelni rodem z Wałbrzycha i z innych stron Polski,
  2. prowadzenie skutecznej walki konkurencyjnej w zakresie pozyskiwania studentów na wszystkie aktualnie prowadzone kierunki studiów poprzez wykorzystanie ujętych wyżej rodzajów przewag konkurencyjnych,
  3. współpraca z różnymi interesariuszami Uczelni, tzn.:

– z przedsiębiorstwami w zakresie projektów gospodarczych, zatrudniania absolwentów
i odbywania praktyk studenckich oraz możliwości promocji,

– urzędami w zakresie doradztwa dotyczącego rozwoju miasta i Regionu oraz pożytków dla Uczelni w zakresie inwestycji rzeczowych i promowania Uczelni,

– innymi uczelniami w Regionie, ale tymi, które przestrzegają prawa i zachowują się etycznie na rynku edukacyjnym i w innych obszarach aktywności,

– z ministerstwem i jego agendami w zakresie pozyskiwania grantów na nowe, sponsorowane kierunki studiów

  1. osiągnięcie pozycji ośrodka opiniodawczego w mieście i w Regionie poprzez uczestnictwo w ważnych gremiach kierowniczych (np. radach nadzorczych firm),
    w ważnych spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez władze samorządowe, przedsiębiorstwa i środowisko Kościoła.

 

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych