KONFERENCJA NAUKOWA... - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

KONFERENCJA NAUKOWA…

14 listopada 2023 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pt.: „PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI” (online)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.: Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, psychologii, zarządzaniu i inżynierii zarzadzania która odbędzie się 14 listopada 2023 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online.

Idea wiodąca tej Konferencji zawiera się w haśle:

PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania:

 • odpowiedzi na wyzwania wynikające z tematu propozycji orientacji tematycznej Konferencji;
 • możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki, psychologii, zarządzania i inżynierii zarzadzania.

Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy obecnie skoncentrować się na problemach związanych z wykorzystaniem wiedzy i technologii cyfrowych w pedagogice, psychologii, zarzadzaniu i inżynierii zarzadzania, stanowiących instrument intensyfikujący relacje i interdyscyplinarność. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

 • pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu),
 • psychologii (psychologii przestępczości, terapii i pomocy psychologicznej, psychologii w sytuacjach kryzysowych),
 • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, jakością, operacyjnego wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii).
 • inżynierii zarządzania – kierunku studiów potwierdzających interdyscyplinarność
  w teorii i praktyce.

Interdyscyplinarny wymiar II Międzynarodowej Konferencji Naukowej może przyczynić się do podjęcia kompleksowej naukowej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń specjalistów z różnych obszarów, co może wpłynąć na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną dalszą współpracę.

Zakładane cele Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • wymiana interdyscyplinarnej wiedzy, doświadczeń i popularyzacja wyników badań oraz innowacyjnych praktyk uczelni i innych instytucji w obszarach: edukacji, psychologii, opieki i wychowania, szeroko rozumianej terapii pedagogicznej oraz zarządzania operacyjnego;
 • podjęcie dyskursu naukowego nad perspektywami rozwoju wyżej przedstawionych obszarów w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii cyfrowych;
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji, konsolidacji oraz współpracy naszego środowiska działającego we wskazanych obszarach nauki i praktyki.

Dzięki obecności przedstawicieli ze świata nauki, praktyków, a także studentów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników Konferencji.

 Propozycja orientacji tematycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • najnowsze koncepcje pedagogiczne i trendy ich rozwoju w warunkach wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych;
 • problem i wyzwania wynikające z realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
 • dylematy i wyniki badań nad procesami holistycznego poznania dziecka;
 • innowacje i zmiany kaizen w procesie kształcenia uczniów;
 • czynniki integrujące i dezintegrujące proces wychowawczy i dydaktyczny;
 • wyzwania w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie;
 • problemy oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych;
 • praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi;
 • terapia i pomoc psychologiczna we współczesnych uwarunkowaniach;
 • pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych;
 • zaburzenia lękowe, panika i fobie społeczne wynikające z obecnej sytuacji;
 • rola psychologów i specjalistycznych ośrodków pomocy młodym ludziom;
 • trudności w panowaniu nad emocjami, niestabilna samoocena i problemy związane z nawiązaniem i utrzymaniem relacji;
 • wykorzystanie psychologii w przywództwie i biznesie
 • problemy psychiczne związane z bezrobociem oraz jego skutkami;
 • funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem ludźmi (projektami, zespołami, pozyskiwaniem klientów, prowadzeniem szkoleń, negocjacji z wykorzystaniem warsztatu i narzędzi psychologicznych);
 • problemy diagnozy psychologicznej, interpretacji wyników i sposobów ich komunikowania;
 • cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informacji i wiedzy oraz pod-stawa pracy zespołowej i innowacyjności;
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa;
 • wykorzystanie aktualnych standardów jakościowych w procesach doskonalenia organizacji;
 • znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji;
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • budowanie innowacyjnych zespołów oraz kultury wspierającej tworzenie organizacji opartych na wiedzy;
 • interdyscyplinarność kluczem do sukcesu i rozwoju;
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej Konferencji.

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i nauk pokrewnych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się 14 listopada 2023 roku w formie zdalnej.
Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.
Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić i odesłać w terminie do 30 czerwca 2023 roku załączoną na stronie www.wwszip.pl deklarację uczestnictwa. Termin przysłania referatów sporządzonych zgodnie z wymaganiami edycyjnymi wydawnictwa znajdującymi się na stronie https://pracenaukowe.wwszip.pl/zasady.html – do 30 września 2023 roku.
Koszt udziału w Konferencji to 300 zł, w tym materiały konferencyjne wydane w formie publikacji.
Liczymy na szerokie zainteresowanie tym wydarzeniem i liczną obecność osób z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, które zajmują się wskazaną tematyką.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych