KONFERENCJA NAUKOWA…

W dniu 15 września 2021 roku, odbędzie się Konferencja Naukowa pt.: Wyzwania współczesnej pedagogiki i zarządzania w warunkach szerokiego wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

 

Idea wiodąca tej Konferencji zawiera się w haśle:

 WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI I ZARZĄDZANIA

Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki i zarządzania. Kierując się kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy obecnie skoncentrować się na problemach związanych z wykorzystaniem wiedzy i technologii informacyjnych w pedagogice i zarządzaniu.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

 • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • terapii pedagogicznej,
 • nauk o wychowaniu,
 • zarządzania operacyjnego.

Zakładane cele Konferencji Naukowej:

 • wymiana doświadczeń i upowszechnianie wyników badań oraz innowacyjnych praktyk uczelni i innych instytucji w obszarach: edukacji na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, opieki i wychowania, szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, zarządzania operacyjnego oraz rozwoju infrastruktury;
 • podjęcie dyskursu naukowego nad perspektywami rozwoju wyżej przedstawionych obszarów w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych;
 • pogłębienie i aktywizacja współpracy między przedstawicielami nauki oraz praktyki w wymiarze międzynarodowym.

 

Propozycja orientacji tematycznej Konferencji Naukowej:

 • najnowsze koncepcje pedagogiczne i trendy ich rozwoju w warunkach wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych;
 • problem i wyzwania wynikające z realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
 • dylematy i wyniki badań nad procesami holistycznego poznania dziecka;
 • innowacje i zmiany kaizen w procesie kształcenia uczniów;
 • czynniki integrujące i dezintegrujące proces wychowawczy i dydaktyczny;
 • kreatywność i innowacyjność w edukacji przedszkolnej;
 • wyzwania w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie;
 • problemy oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych;
 • cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informacji i wiedzy oraz podstawa pracy zespołowej i innowacyjności;
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa;
 • wskazania wykorzystania współczesnych instrumentów wspierających działalność innowacyjną, ich skuteczność i efektywność;
 • znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji;
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • budowanie innowacyjnych zespołów oraz kultury wspierającej tworzenie organizacji opartych na wiedzy;
 • budowa i wykorzystanie sieci 5G w procesach związanych z zarządzaniem, biznesem i inżynierią;
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej konferencji.

Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

prof. zw. dr hab. Jolanta Żmichrowska

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk

prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych