fbpx

KONFERENCJA NAUKOWA…

15 listopada 2022 r. odbędzie się Konferencja Naukowa pt.: PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI (online)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ pt.: Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, zarządzaniu i inżynierii zarządzania która odbędzie się 15 listopada 2022 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online.

Idea wiodąca tej Konferencji zawiera się w haśle:

 

PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

Myślą przewodnią Konferencji jest inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania:

 • odpowiedzi na wyzwania wynikające z tematu Konferencji;
 • możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki, zarządzania i inżynierii zarzadzania.

Kontekstem wyzwań inspirowanych erą cyfrową, pragniemy obecnie skoncentrować się na problemach związanych z wykorzystaniem wiedzy i technologii cyfrowych w pedagogice, zarządzaniu i inżynierii zarządzania, stanowiących instrument intensyfikujący relacje i interdyscyplinarność. W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

 • pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu),
 • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, jakością, operacyjnego wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii).
 • inżynierii zarządzania – kierunku studiów potwierdzających interdyscyplinarność
  w teorii i praktyce.

Interdyscyplinarny wymiar Międzynarodowej Konferencji Naukowej może przyczynić się do podjęcia kompleksowej naukowej dyskusji wśród specjalistów, dotyczącej proponowanych obszarów, co niewątpliwie wpłynie na powstanie oraz realizację nowych pomysłów, a także pozwoli na owocną dalszą współpracę.

Zakładane cele Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • wymiana wiedzy, doświadczeń i upowszechnianie wyników badań oraz innowacyjnych praktyk uczelni i innych instytucji w obszarach: edukacji, opieki i wychowania, szeroko rozumianej terapii pedagogicznej, zarządzania operacyjnego oraz uwarunkowań interdyscyplinarności;
 • podjęcie dyskursu naukowego nad perspektywami rozwoju wyżej przedstawionych obszarów w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii informacyjnych;
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji, a także pogłębienie i aktywizacja współpracy między przedstawicielami nauki oraz praktyki.

Dzięki obecności przedstawicieli ze świata nauki, praktyków, a także młodych ludzi odznaczających się wybitnymi osiągnięciami, wydarzenie może być wyjątkowo inspirujące dla uczestników Konferencji.

 Propozycja orientacji tematycznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej:

 • najnowsze koncepcje pedagogiczne i trendy ich rozwoju w warunkach wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych;
 • problem i wyzwania wynikające z realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjnych;
 • dylematy i wyniki badań nad procesami holistycznego poznania dziecka;
 • innowacje i zmiany kaizen w procesie kształcenia uczniów;
 • czynniki integrujące i dezintegrujące proces wychowawczy i dydaktyczny;
 • wyzwania w wychowaniu dziecka we współczesnym świecie;
 • problemy oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych;
 • cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informacji i wiedzy oraz podstawa pracy zespołowej i innowacyjności;
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa;
 • wykorzystanie aktualnych standardów jakościowych w procesach doskonalenia organizacji;
 • znaczenie zarządzania operacyjnego w kreowaniu innowacyjności organizacji;
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych;
 • budowanie innowacyjnych zespołów oraz kultury wspierającej tworzenie organizacji opartych na wiedzy;
 • interdyscyplinarność kluczem do sukcesu i rozwoju;
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej konferencji.

Świadomość podjętej tematyki zachęca do udziału w interdyscyplinarnym dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, humanistycznych i nauk pokrewnych, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wspólną wymianę doświadczeń i refleksji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa odbędzie się 15 listopada 2022 roku w formie zdalnej.

Zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP, które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić i odesłać w terminie do 30 czerwca 2022 roku załączoną na stronie www.wwszip.pl deklarację uczestnictwa. Termin przysłania referatów sporządzonych zgodnie z wymaganiami edycyjnymi wydawnictwa (https://pracenaukowe.wwszip.pl/zasady.html) do 30 września 2022 roku.

Koszt udziału w Konferencji to 300 zł, w tym materiały konferencyjne wydane w formie publikacji.

Liczymy na szerokie zainteresowanie tym wydarzeniem i liczną obecność osób z zagranicznych i krajowych ośrodków naukowych, które zajmują się wskazaną tematyką.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk

prof. zw. dr hab. Jolanta Żmichrowska

prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych