• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Zapomoga

GODZINY PRACY KWESTURY:
wtorek -sobota: 8.00-16.00

tel. 74 666 04 78
e-mail: stypendia@wwszip.pl

 

Zapomoga może być przyznana na wniosek studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest do udokumentowania pogorszenia swojej sytuacji materialnej.

 

 • Student ubiegający się o zapomogę składa w Kwesturze/Stypendiach wniosek wraz  z dokumentami potwierdzającymi zdarzenie losowe, a także sytuację materialną studenta.
 • Przez przejściowo trudną sytuację materialną uprawniającą studenta do otrzymania zapomogi losowej uważa się w szczególności:
  • ciężką chorobę studenta lub członka najbliższej rodziny studenta w znaczący sposób wpływającą na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny studenta,
  • śmierć członka najbliższej rodziny studenta,
  • udokumentowane zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi,
  • udokumentowane zdarzenie w wyniku klęski żywiołowej (np. powódź, pożar);
  • zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta niepełnosprawnego.
  • Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
  • Wniosek o zapomogę można składać w momencie wystąpienia zdarzenia losowego w dowolnym terminie danego semestru.
  • Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie jego sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
  • Wraz z wnioskiem o przyznanie zapomogi należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wykaz obowiązujących dokumentów wskazany przy opisie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego).

 

Wnioski o przyznanie zapomogi  wraz z kompletem dokumentów należy składać wyłącznie w Dziale: Kwestura/Stypendia, ul. Wrocławska 10, Wałbrzych,  II piętro


wniosek - o zapomogę

facebook